1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1071
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKONz ..................... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 208/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 2 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do troch pracovných dní“ a slová „orgánu uvedenému v odseku 1“ nahrádzajú slovami orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza“.
2.V § 15 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za účasti zástupcu obce overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu28
)
nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin,29
)
a vydá o tom odborné vyjadrenie;30
)
odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu.
(6) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 možno predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odseku 7.“.
3.V § 15 ods. 7 sa za slová „konanie o určenie zodpovednej osoby“ vkladajú slová „za nezákonné umiestnenie odpadu“.
4.V § 15 ods. 10 a 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie“.
2
5.V § 15 odsek 14 znie:
„(14) V prípadoch uvedených v odsekoch 7 a 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady
a)obec, na ktorej území bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
b)príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v písmene a).“.
6.V § 15 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán policajného zboru neoznámi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že nezákonne umiestnený odpad možno zhodnotiť alebo zneškodniť, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva požiada orgán policajného zboru o zaslanie informácie, či potrebuje nezákonne uložený odpad pre potreby svojho ďalšieho zisťovania“.
7.V § 16 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: okrem použitých batérií a akumulátorov pre ktoré ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory“.
8.V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode nie je ustanovené inak,“.
9.V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená g) až i).
10.V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) požiadať o písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9.“.
11.V § 19 odsek 3 znie:
„(3) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. a) požiadať o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) a ak zanikla platnosť rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa § 114c ods. 13 písm. b) a ods. 14, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný požiadať o udelenie tohto súhlasu do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti rozhodnutia.“.
12.Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
(1) Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, ktorý je dotknutý rozhodnutím vydaným podľa § 114a ods. 1, právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa; toto právo zaniká, ak ho vlastník
3
pozemku neuplatní u prevádzkovateľa skládky odpadov do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 114a ods. 4).
(2) Ak medzi vlastníkom pozemku a prevádzkovateľom skládky odpadov nedôjde k dohode o výške jednorazovej náhrady podľa odseku 1 alebo k dohode o inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku, rozhodne o výške jednorazovej náhrady súd; návrh na súd je oprávnený podať ktorýkoľvek z nich do jedného roka odo dňa uplatnenia práva na túto náhradu u prevádzkovateľa skládky odpadov.“.
13.V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“)“.
14.§ 20 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Odpadová ortuť sa dočasne uskladňuje v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel, v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane (ďalej len "úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti") za podmienok ustanovených v tomto zákone.“.
15.V § 21 ods. 3 úvodnej vete a písmenách a) f), h), l) o) sa za slovo „uskladnenia“ vkladá slovo „odpadovej“.
16.§ 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Účelová finančná rezerva
§ 24
(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky. Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.
(2) Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov)40) minimálne vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
(3) Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. h)].
(4) Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch v Štátnej pokladnici.
(5) Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Ministerstvo vydá
4
prevádzkovateľovi skládky odpadov písomné potvrdenie, v ktorom určí rozsah disponovania s peňažnými prostriedkami účelovej finančnej rezervy potrebnými na zabezpečenie tejto činnosti. Ministerstvo si ako podklad pre písomné potvrdenie vyžiada záväzné stanovisko od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo povoľujúceho orgánu.40a)
(6) Ak sa prevádzkovateľ skládky odpadov rozhodol pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí ukončiť svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského oprávnenia všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 5. Povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov prechádzajú na obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej finančnej rezervy.
(7) Ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, dôjde k zrušeniu živnosti prevádzkovateľa skládky odpadov a zároveň nedôjde k ukončeniu jeho podnikania bez právneho nástupcu alebo bola prevádzkovateľovi skládky odpadov povolená reštrukturalizácia41) pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení reštrukturalizácie všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 5. Povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov prechádzajú na obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej finančnej rezervy.
(8) V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu,42) uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie43) prechádzajú na prevádzkovateľa skládky odpadov späť všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ktoré prešli na obec podľa odseku 7; to neplatí, ak sa v dôsledku zrušenia konkurzu prevádzkovateľ zrušuje podľa osobitného predpisu.44) Prechod práv a povinností súvisiacich s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov vrátane prechodu práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy z obce na prevádzkovateľa skládky odpadov oznámi obci prevádzkovateľ skládky odpadov bezodkladne.
(9) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli povinnosti podľa odseku 6 alebo odseku 7, po skončení monitorovania skládky odpadov v lehote určenej v súhlase podľa § 97 ods. 1 písm. j) oprávnení na základe písomného potvrdenia ministerstva s nevyčerpanou časťou účelovej finančnej rezervy voľne nakladať. Ministerstvo si ako podklad pre písomné potvrdenie vyžiada záväzné stanovisko od príslušného orgánu štátnej
5
správy odpadového hospodárstva alebo povoľujúceho orgánu.40a) Obec je oprávnená použiť nevyčerpanú časť účelovej finančnej rezervy len na zlepšenie životného prostredia v obci.
(10) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov, povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a príslušným orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov kontrolu správnosti tvorby účelovej finančnej rezervy a správnosti jej čerpania.
(11) Pred začatím prevádzky skládky odpadov je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný jednorazovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov.
(12) Povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľa úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, a to za účelom uzavretia, rekultivácie, monitorovania a zabezpečenia starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo o úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti po jeho uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
40a) § 32 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. ..../2018 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.
17.V § 27 ods. 5 sa slová „§73 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 9“.
18.V § 27 ods. 7 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom povinnosť podľa odseku 4 písm. e) plní v roku, keď mu z výrobku vznikne odpad.“.
19.V § 27 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Obec nemôže vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov počas kalendárneho roka z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 4 písm. a) alebo e)“.
20.V § 27 ods. 16 sa za slová „odseku 15“ vkladajú slová „prvej vety“.
21.V § 28 ods. 4 písm. d) sa prvý bod dopĺňa podbodom 1.4. ktorý znie:
„1.4 viesť sumárnu evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov a zverejniť ju na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcov do 45 dní po ukončení štvrťroka.“.
22.V § 28 ods. 4 písm. g), § 44 ods. 8 písm. e) a § 105 ods. 3 písm. i) sa slová „s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa“ nahrádzajú slovami
6
„so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením a lokálnym pôsobením na úrovni obce“.
23.V § 28 ods. 4 písm. h) sa za slovo „výrobcov“ vkladajú slová „obsahujúci identifikačné údaje výrobcov a údaje o množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými výrobcami v predchádzajúcom kalendárnom roku“.
24.V § 28 ods. 4 písmená q) a r) znejú:
„q) plniť povinnosti vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom, vo vzťahu k tej časti vyhradeného prúdu odpadu odobratej z obce príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade s písmenom e), výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne alebo treťou osobou, ktorá presahuje súhrnný zberový podiel zastúpených výrobcov elektrozariadení príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo zberový podiel výrobcu elektrozariadení, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo presahuje súhrnný cieľ zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osoby alebo cieľ zberu výrobcu batérií a akumulátorov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne (ďalej len „presahujúce množstvo“),
r) oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených výrobcov elektrozariadení a k súhrnným cieľom zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka,“.
25.V § 28 ods. 4 písm. z) sa slová „písmen a) a c) h)“ nahrádzajú slovami „písmen c), d), f) až h)“.
26.V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenami aa) až ae), ktoré znejú:
„aa) plniť povinnosti vyplývajúce z jej určenia za zodpovednú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 11 písm. d) a ods. 12 písm. a) a c),
ab) uzavrieť do 30 dní po zlosovaní, ktorým sa určuje za povinnú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 12 písm. a) a c) s vylosovanou obcou zmluvu podľa § 59 ods. 2 a 3,
ac) zverejniť na svojom webovom sídle vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností a jednotný cenník za plnenie vyhradených povinností za vyhradené prúdy odpadu,
ad) oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory,
ae) najneskôr do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly zašle ministerstvu každú zmenu týkajúcu sa zoznamu obcí, s ktorými na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.“.
27.V § 28 ods. 5 písm. f) sa slová „súhrnnému trhovému podielu jej zastúpených výrobcov“ nahrádzajú slovami „trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly“.
28.V § 28 ods. 10 sa slová „písm. a) a c) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d), f) až h)“.
7
29.V § 28 ods. 12 písmeno c) znie:
„c) pozostáva aj z dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "minister"), pričom týmto návrhom je najvyšší orgán organizácie zodpovednosti výrobcov viazaný.“.
30.V § 29 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce do 30 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne,“.
31.V § 29 ods. 1 písm. j) a ods. 2 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne,“.
32.V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktorý znie:
„n) oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedol na trh v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbieral a spracoval v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3.“.
33.V 29 ods. 2 písm. g) sa slová „na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu“ nahrádzajú slovami „na osobitnom účte viazanom v prospech Environmentálneho fondu“.
34.V § 30 ods. 1 sa slová „Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu“ nahrádzajú slovami „Registri výrobcov vyhradeného výrobku“.
35.V § 31 ods. 11 písm. b), e) a i) sa za slovo „individuálne“ vkladajú slová „[§ 29 ods. 1 písm. c)]“.
36.V § 31 ods. 11 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová „a zverejniť ju na svojom webovom sídle“.
37.V § 31 ods. 17 písmeno d) znie:
„d) pozostáva aj z
1. dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,
2. jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny orgán reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,“.
38.V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu.“.
39.V § 41 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. k)]“.
8
40.V § 41 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „ustanovenými vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. k )]“.
41.V § 44 ods. 8 písmeno q) znie:
„q) oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnným cieľom zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka,“.
42.V § 44 sa odsek 8 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3.“.
43.V § 44 ods. 9 písm. c) prvom bode sa vypúšťajú slová „vrátane ich prípravy na opätovné použitie a recykláciu“.
44.V § 44 ods. 9 písm. d) sa vypúšťajú slová „prípravu na opätovné použitie,“.
45.§ 51a sa vypúšťa.
46.V § 52 odsek 24 znie:
„(24) Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu v príslušnom kalendárnom roku k celkovému množstvu obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov. Do celkového množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne podľa prvej vety sa nezapočítavajú množstvá od výrobcov obalov, ktorí začali plniť vyhradené povinnosti individuálne v príslušnom roku.“.
47.V § 52 sa vypúšťa odsek 25.
Doterajšie odseky 26 až 30 sa označujú ako odseky 25 až 29.
48.§ 52 sa dopĺňa odsekom 30, ktorý znie:
„(30) Ministerstvo vypočíta a zverejní na svojom webovom sídle ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly do 30. apríla; ministerstvo v prípade zmeny podľa § 28 ods. 4 písm. ae) aktualizuje a zverejní ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly do 30 dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.“.
49.V § 54 ods. 1 písm. e), § 57 ods. 2 a § 75 ods. 2 sa slová „zberového podielu“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3“.
9
50.V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) vypočítať si trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.“.
51.V § 59 ods. 9 sa slová „viac ako 50 %, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto organizácia zodpovednosti výrobcov“ nahrádzajú slovami „nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec“.
52.V § 73 odsek 5 znie:
„(5) Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.
53.V § 73 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 10.
54.V § 74 ods. 1 písm. a) sa slová „svojho zberového podielu“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3“.
55.Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79a
Recyklácia lodí
(1) Recykláciu lodí v zariadení na recykláciu lodí ustanovujú osobitné predpisy. 107b)
(2) Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom107c) pre recykláciu lodí ministerstvo, ktoré je zároveň kontaktnou osobou zodpovednou za poskytovanie informácií týkajúcich sa recyklácie lodí.107d)
(3) Prevádzkovateľ zariadenia na recykláciu lodí je povinný
a)predložiť pred každou recykláciou lode ministerstvu na schválenie plán recyklácie lode podľa osobitného predpisu107e) najneskôr tri mesiace pred uskutočnením recyklácie lode,
b)prevádzkovať zariadenie na recykláciu lodí v súlade s udeleným rozhodnutím podľa § 97 ods. 1 písm. w) a s osobitným predpisom, 107f)
c)oznámiť ministerstvu ukončenie úplnej alebo čiastočnej recyklácie lode do 14 dní od dátumu ukončenia úplnej alebo čiastočnej recyklácie lode.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 107b až 107e znejú:
107b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 330/1, 10. 12. 2013) v platnom znení.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2323 z 19. decembra 2016, ktorým sa vytvára európsky zoznam zariadení na recykláciu lodí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí (Ú. v. L 345/119, 20. 12. 2016) v platnom znení.
10
107c) Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
107d) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
107e) Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
107f) Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.“.
56.V § 81 ods. 7 písm. c) sa slová „vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu podľa prílohy č. 3 bod III. 1.“.
57.V § 81 ods. 21 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
58.§ 81 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25) Obec je povinná nahlásiť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou uzatvorený zmluvný vzťah podľa § 81 ods. 22, údaje o produkcii komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28. februára.“.
59.Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠88a
Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6 a použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6
(1) Ak sa uskutočniť alebo sa uskutočňuje preprava použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6 a vzniklo podozrenie, že ide o použité batérie a akumulátory podľa § 42 ods. 6, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva túto prepravu monitoruje a vyžiada si od držiteľa prepravovaných batérií a akumulátorov predloženie dokumentácie podľa odseku 2.
(2) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, je povinný zabezpečiť:
a)aby každá cezhraničná preprava bola sprevádzaná ustanovenými sprievodnými dokladmi a výsledkami testovania alebo hodnotenia,
b)bezodkladne predložiť doklady podľa písmena a) na základe výzvy príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
c)vykonávanie prepravy dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí;53) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,54)
d)vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti,
e)vyhlásenie, že žiadna batéria a akumulátor, ktoré predmetom cezhraničnej prepravy, nie je odpadom.
(3) Dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a) a e) môže držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6, nahradiť dokumentáciou, ktorá jednoznačne preukazuje, že cezhraničná preprava takýchto batérií a akumulátorov sa uskutočňuje alebo uskutoční v rámci dohody o preprave medzi podnikateľskými subjektmi a je splnená podmienka, že prepravované batérie a akumulátory sa posielajú späť výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako chybné na opravu v záruke s úmyslom ich opätovného použitia.
11
(4) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, je povinný zabezpečiť vhodnú ochranu proti poškodeniu batérií a akumulátorov počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom dostatočného obalu a riadneho uloženia nákladu.
(5) Ak držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6 prostredníctvom dokumentácie uvedenej v odseku 2 nepreukáže, že nejde o použité batérie a akumulátory podľa § 42 ods. 6 alebo ak nesplnil povinnosť podľa odseku 3, považuje sa táto cezhraničná preprava za nezákonnú prepravu. Od tohto okamihu sa na takúto prepravu uplatňuje postup podľa osobitného predpisu58) upravujúceho cezhraničnú prepravu odpadov.“.
60.V § 89 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.
61.V § 91 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.
62.V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.
63.V § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slovo „odpadov“ vkladajú slová „okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton,“.
64.V § 97 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú slová: „pre vlastníka pozemku“.
65.V § 97 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w) prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,
x) schválenie plánu na recykláciu lode.“.
66.V § 97 ods. 2 písm. a) a § 113 ods. 4 sa slová „až v)“ nahrádzajú slovami „až w)“.
67.V § 97 ods. 3 úvodnej vete sa slová „a v)“ nahrádzajú slovami „až w)“.
68.V § 97 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Súhlas podľa odseku 1 písm. p) sa neudeľuje na činnosť kontroly, testovania, opravy, regenerácie vrátane chemických alebo fyzikálnych činností vykonávaných za účelom oživenia alebo desulfatizácie použitých batérií a akumulátorov alebo na činnosť dobíjania použitých batérií a akumulátorov vrátane ich triedenia a skladovania za účelom ich opätovného použitia.“.
Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 19.
69.V § 97 ods. 18 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.
70.V § 97 ods. 19 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 18“.
12
71.V § 99 ods. 1 písm. b) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb“.
72.V § 105 ods. 2 písm. q) sa vypúšťajú slová „a vydá mu potvrdenie o tom“.
73.V § 105 ods. 2 písm. z) sa za slová „§ 27 ods. 4 písm. j)“ vkladajú slová „a ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly“.
74.V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenami aj) a ak), ktoré znejú:
„aj) udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí podľa § 97 ods. 1 písm. w) a schvaľuje plán recyklácie lode podľa § 97 ods. 1 písm. x),
ak) vydáva písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9.“.
75.V § 105 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „vzor potvrdenia na čerpanie účelovej finančnej rezervy a náležitosti stanoviska podľa § 24 ods. 5 a 9.
76.V § 105 ods. 3 písm. k) sa vypúšťajú slová „podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov,“.
77.V § 105 ods. 3 písm. l) sa na konci pripájajú slová „podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6,“.
78.V § 105 ods. 3 písm. m) sa slová „spôsob výpočtu trhového a zberového podielu výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov“ nahrádzajú slovami „podrobnosti o výpočte trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a cieľov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov“.
79.V § 105 ods. 3 písmeno z) znie:
„z) podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov,“.
80.§ 106 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) je oprávnená vykonávať kontrolu zariadenia na recykláciu lodí podľa § 79a,
g) monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6 a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88a ods. 2.“.
81.V § 108 ods. 1 písm. b) sa slová „potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a potvrdenie podľa § 24 ods. 13“ nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 5 a 9“.
82.V § 108 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
83.V § 108 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú:
„r) rozhoduje o obmedzení činnosti alebo o zastavení činnosti prevádzky skládky odpadov alebo jej časti podľa § 112 ods. 14,
s) vydáva rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,
t) ukladá opatrenie na nápravu podľa § 114b ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu na účel uzavretia skládky odpadov podľa § 114b ods. 1 a 2,
u) koná a rozhoduje podľa § 114c.“.
13
84.V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) prepravované použité batérie a akumulátory, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6, nie použitými batériami a akumulátormi podľa § 42 ods. 6 a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88a ods. 2.“.
85.V § 112 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak kontrolovaná osoba bezodkladne nezabezpečí povereného zamestnanca, ktorý poskytnúť súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor, je osoba vykonávajúca štátny dozor oprávnená voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby v spolupráci s orgánom Policajného zboru,“.
86.V § 112 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor.“.
87.§ 112 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nemá vytvorenú účelovú finančnú rezervu v zákonom určenej výške, môže príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnúť o obmedzení činnosti alebo o zastavení činnosti prevádzky skládky odpadov alebo jej časti.“.
88.V § 113 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 24 ods. 6 a 13“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 5 a 9“.
89.V § 113 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,“.
90.V § 113 ods. 2 písmeno q) znie:
„q) konanie podľa § 97 ods. 1 písm. x),“.
91.V § 113 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
r) konanie a rozhodnutie podľa § 114c s výnimkou doručovania rozhodnutia.148a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 148a znie:
148a) § 24 a 26 zákona č. 71/1967 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
92.V § 114 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „§ 24 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 4“.
93.V § 114 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
94.Za § 114 sa vkladajú § 114a až 114c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Osobitné úpravy k skládkam odpadov
§ 114a
(1) Ak ide o plnenie povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu podľa § 19 ods. 1 písm. d), orgán štátnej správy
14
odpadového hospodárstva môže vydať na účel stavebného konania rozhodnutie o upustení od preukazovania vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemku, na ktorom sa uskutočniť stavba uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonať je rekultivácia, ak
a) neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
1. závažné poškodenie zdravia ľudí,
2. závažné poškodenie životného prostredia,
3. vznik značnej materiálnej škody,
b) skládka odpadu nespĺňa požiadavky na skládku odpadov podľa § 105 ods. 3 písm. f) na
1. vybudovanie skládky odpadov - stavebnotechnické požiadavky,
2. tesnenie skládky odpadov,
3. odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu,
4. postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov.
(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje
a) stručnú identifikáciu konania, ku ktorému bolo vydané,
b) identifikačné údaje o prevádzkovateľovi a stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ,
c) označenie pozemkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, a označenie vlastníckych vzťahov k nim, a to podľa údajov z evidencie v katastri nehnuteľností,
d) zoznam vlastníkov pozemkov,
e) mapu lokalizácie pozemkov a stavieb,
f) odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
g) poučenie vlastníkov pozemkov o možnosti uplatniť právo na primeranú jednorazovú náhradu podľa § 19a.
(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 je podkladom pre možnosť uplatnenia práva na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku podľa § 19a.
(4) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje prevádzkovateľovi, stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, a vlastníkom pozemkov a nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia. Ak pobyt vlastníkov nie je známy alebo ak ich počet je vyšší ako 20, rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou.
§ 114b
(1)Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j), aby vykonal úkony potrebné na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie v ním určenej lehote. Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné úkony podľa prvej vety v určenej lehote, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá oprávnenie na stavebné práce, vykonanie týchto úkonov a aj vykonanie prác za účelom uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa.
15
(2)Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá oprávnenie na stavebné práce, vykonanie prác na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa, ak prevádzkovateľ nevykonal všetky potrebné práce v lehote určenej v súhlase podľa § 97 ods. 1 písm. j).
(3)Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý zabezpečuje vykonanie úkonov a vykonanie prác podľa odsekov 1 a 2 je oprávnený použiť prostriedky účelovej finančnej rezervy; na použitie týchto prostriedkov sa primerane vzťahuje § 24 ods. 5.
(4)Do nákladov prevádzkovateľa skládky odpadov podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú prostriedky účelovej finančnej rezervy použité podľa odseku 3.
§ 114c
(1)Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo jej časti uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015 je povinný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcii podľa osobitného predpisu148b) do 1. januára 2020
a) doklady podľa odseku 2, ktoré preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov, ktorej neuplynula doba platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo osobitného predpisu,148c) ak časť skládky odpadov na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov nespĺňa požiadavky na skládky odpadov podľa odseku 2 písm. a),
b) doklady, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia za účelom splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa odseku 2 písm. a) k jej časti, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky odpadov, alebo
c) žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) alebo súhlasu podľa osobitného predpisu148d) na všetky časti skládky odpadov, na ktoré takýto súhlas ešte nebol udelený.
(2)Za doklady, ktoré preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a) sa považuje projekt stavby alebo aj iný doklad, ktorý preukazuje oddeliteľnosť tejto časti z hľadiska možnosti jej prevádzkovania bez technického a fyzického prepojenia s
a) časťou skládky odpadov, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky a nespĺňa požiadavky na skládku odpadov podľa § 105 ods. 3 písm. f) na
1. vybudovanie skládky odpadov (stavebnotechnické požiadavky),
2. tesnenie skládky odpadov,
3. odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu,
4. postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení,
b) inou časťou skládky odpadov, ktorá je technicky a fyzicky neoddeliteľná od časti podľa písm. a).
16
(3)Doklady predkladané podľa odseku 1 písm. a) musia vo vzťahu k častiam skládky odpadov uvedeným v odseku 2 písm. a) a b) preukazovať splnenie požiadaviek podľa § 105 ods. 3 písm. f) na postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení.
(4)Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu do 90 dní od dňa doručenia dokladov podľa odseku 1 písm. a) preskúma a overí miestnou obhliadkou realizovateľnosť samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a) z hľadiska splnenia požiadaviek podľa odsekov 2 a 3. Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pochybnosti o technickej realizovateľnosti samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a) môže požiadať stavebný úrad o vyjadrenie a upovedomí o tom prevádzkovateľa skládky odpadov; lehota od výzvy po vyjadrenie stavebného úradu sa nezapočítava do lehoty podľa prvej vety.
(5)Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu do 30 dní od dňa doručenia dokladov podľa odseku 1 písm. b) skontroluje, či tieto doklady preukazujú vykonanie opatrení odseku 1 písm. b) a vykoná miestnu obhliadku.
(6)Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vyzve prevádzkovateľa skládky odpadov, aby v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy podal k časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a) žiadosť na vydanie rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu,148e) ak po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 4 dospel k záveru, že splnené požiadavky na samostatné prevádzkovanie tejto časti skládky odpadov.
(7)Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vydá konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov, ak po kontrole podľa odseku 5 dospel k záveru, že predložené doklady potvrdzujú vykonanie opatrení odseku 1 písm. b).
(8)Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vydá konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov a) ku skládke odpadov ako celku ak
1.prevádzkovateľ skládky odpadov v lehote podľa odseku 1 nepredložil doklady podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) alebo nepodal žiadosť podľa odseku 1 písm. c),
2.prevádzkovateľ skládky odpadov podal žiadosť podľa odseku 1 písm. c),
3. po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 4 dospel k záveru, že nie splnené požiadavky na samostatné prevádzkovanie časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a), alebo
4. prevádzkovateľ skládky odpadov nepodal k časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a) žiadosť podľa odseku 6 v určenej lehote,
b) k častiam skládky odpadov podľa odseku 2 písm. a) a b), ku ktorým nebol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) alebo súhlas podľa osobitného predpisu,148d) ak prevádzkovateľ podal žiadosť v lehote podľa odseku 6.
(9)Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vydá rozhodnutie podľa
17
a)odseku 7 do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,
b)odseku 8 písm. a) prvého bodu do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty podľa odseku 1,
c)odseku 8 písm. a) druhého bodu do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 písm. c),
d)odseku 8 písm. a) tretieho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 4,
e)odseku 8 písm. a) štvrtého bodu do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty určenej vo výzve podľa odseku 6,
f)odseku 8 písm. b) do 15 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 6.
(10)V odôvodnení rozhodnutia podľa odseku 7 alebo odseku 8 sa uvedú skutočnosti a úvahy, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie a akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri posudzovaní splnenia podmienok pre jeho vydanie.
(11)Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi skládky odpadov.
(12)Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pre všetky časti skládky, ku ktorým nebol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) alebo súhlas podľa osobitného predpisu148d) a dotknuté konečným rozhodnutím podľa odseku 8 písm. a) tretieho a štvrtého bodu a pre časti skládky odpadov, ktoré dotknuté konečným rozhodnutím podľa odseku 8 písm. b) podať žiadosť o udelenie takéhoto súhlasu do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)Platnosť rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu,148c) ktoré sa vzťahuje na časť skládky odpadov dotknutú vydaním konečného rozhodnutia o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov podľa odseku 8 písm. a) druhého až štvrtého bodu a písmena b) zaniká
a)právoplatným skončením konania, ktorým sa na základe žiadosti podľa odseku 12 povoľuje stavba uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonania jej rekultivácie alebo uplynutím lehoty platnosti rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov pred skončením tohto konania, alebo
b)márnym uplynutím lehoty podľa odseku 12.
(14)Platnosť rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo osobitného predpisu,148c) vo vzťahu k časti skládky odpadov dotknutej vydaním konečného rozhodnutia o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov odseku 8 písm. a) prvého bodu zaniká dňom právoplatnosti konečného rozhodnutia o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov.
(15) Na prevádzkovateľa skládky odpadov, ktorému zanikla platnosť rozhodnutia na prevádzkovanie podľa odseku 13 písm. b) a odseku 14, sa vzťahuje povinnosť podľa § 19 ods. 3. Zánikom platnosti rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov podľa odsekov 13 a 14 sa rozumie zánik platnosti k časti prijímania a ukladania odpadu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 148b až 148e znejú:
„148b) § 32 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
148c) § 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení zákona č. 262/2015 Z. z.“.
18
148d) § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona č. 39/2013 Z.z. v znení zákona č. 262/2015 Z. z.
148e) § 6 zákona č. 39/2013 Z. z v znení neskorších predpisov.“.
95.V § 116 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Po právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty prechádza správa pohľadávky štátu z tohto rozhodnutia bezodplatne na Environmentálny fond, ktorý nadobúda práva a povinnosti správcu tejto pohľadávky štátu.“.
96.V § 117 ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. b), c), e), g), h), j)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. b), c), e), h)“ a za slová „§ 26 ods. 3, 4, 5“ sa vkladá čiarka a slovo „6“, slová „§ 29 ods. 1 písm. e), g), i), j)“ sa nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 1 písm. e), g), i)“ a za slová „§ 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w)“ sa vkladá čiarka a slovo „x)“.
97.V § 117 ods. 2 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. i), k)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. g), i)“ a za slová „§ 25 ods. 5“ sa vkladá čiarka a slová „§ 27 ods. 15“ a za slová „§81 ods. 2, 3, 4, 15“ sa vkladá čiarka a slovo „25“.
98.V § 117 odsek 3 znie:
„(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; §16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. j), l), t); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa); § 28 ods. 5; § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4.“.
99.V § 117 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 114 ods. 4.“.
100.V § 117 odsek 5 znie:
„(5) Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), m); § 29 ods. 4; § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a), § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 112 ods. 6.“.
19
101.V § 117 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 135d ods. 1, 3“.
102.Za § 135d sa vkladá § 135e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠135e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný previesť prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu na osobitný účet alebo osobitné účty v Štátnej pokladnici do 31. marca 2019 v zákonom ustanovenej výške po odpočítaní oprávnene vynaložených nákladov 24 ods. 5) ku dňu prevodu. Obec, na ktorú prešli práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a 7 do 31. decembra 2018, je povinná previesť prostriedky vytvorenej účelovej finančnej rezervy na osobitný účet v Štátnej pokladnici do 31. marca 2019 vo výške, v akej na ňu prešli práva