D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling, Natália Blahová, Jana Kiššová, Jana Cigániková a Lucia Ďuriš Nicholsonová.
Cieľom návrhu zákona je ukotvenie inštitútu partnerského spolužitia v slovenskom právnom poriadku. Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny, t. zn. umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rôzneho pohlavia. V nadväznosti na tento novozavádzaný inštitút sa zavádzajú určité oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné (známe pod bývalou skratkou OČR).
Existencia neformálnych zväzkov tak medzi mužmi a ženami ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia je objektívna skutočnosť, ktorá tu vždy bola a bude bez ohľadu na jej legislatívne ukotvenie. V prípade osôb rôzneho pohlavia ide v mnohých prípadoch o dlhodobé a stabilné zväzky, kedy tieto osoby necítia potrebu potvrdzovať svoj vzťah manželským sľubom. Náš právny poriadok aj dnes pozná neurčitý a písomne nezachytiteľný inštitút „osoby žijúcej v spoločnej domácnosti“, ktorý je napríklad v súvislosti s dedením veľmi ťažké dokazovať. Navyše osoba žijúca v spoločnej domácnosti nemusí byť vonkoncom so zomretým emočne spätá. V prípade párov rovnakého pohlavia pôjde o poskytnutie minimálnych občianskoprávnych nárokov v oblasti dedenia, ako aj určitých oprávnení vo vzťahu k prístupu k zdravotnej dokumentácii, či nároku na ošetrovné.
V neposlednom rade bude pozitívom tohto návrhu zákona zníženie miery rozvodovosti (keďže dnes niektoré manželstvá vznikajú neuvážene a po novom bude možné manželstvo alternovať oficiálnym partnerským spolužitím). So znížením rozvodovosti samozrejme súvisí aj odbremenenie súdov.
Predložený návrh zákona neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy (mierne negatívny vplyv sa predpokladá len na hospodárenie Sociálnej poisťovne), nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny sociálny vplyv, nemá negatívny vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplnenie § 8a, ktorým sa definujú životné zväzky, medzi ktoré budú podľa navrhnutej úpravy patriť i) manželstvo a ii) partnerské spolužitie. Zatiaľ čo pri manželstve návrh odkazuje na Zákon o rodine, podrobnosti o vzniku a zániku partnerského spolužitia rozpracované priamo v § 8a. Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny, t. zn. bez ohľadu na pohlavie.
Predpokladom spôsobilosti uzatvoriť partnerské spolužitie je plnoletosť, neexistencia manželského stavu u jednej alebo druhej osoby plánujúce uzatvoriť partnerské spolužitie a taktiež neexistencia pokrvnej príbuznosti, ktorá sa bude preukazovať rodnými listami oboch osôb odhodlaných uzatvoriť partnerské spolužitie. Zároveň sa stanovuje, že jedna osoba nemôže mať v jednom okamihu uzatvorené viac ako jedno partnerské spolužitie.
Z formálnoprocesného hľadiska pre uzatvorenie partnerského spolužitia návrh predpokladá spísanie prejavu vôle uzatvoriť partnerské spolužitie, čo je kancelársky úkon bez slávnostného podtextu. V prospech notárskej zápisnice svedčí skutočnosť, že pre notárske zápisnice je dnes vybudovaný register, teda návrh si nevyžiada dodatočné náklady na vybudovanie ďalšieho informačného systému akéhosi „registra partnerských spolužití“.
Zánik partnerského spolužitia je koncipovaný ako dvojstranný alebo jednostranný úkon oboch spolužijúcich partnerov alebo jedného z nich. Partnerské spolužitie tiež zaniká uzatvorením manželstva, keďže jeho zmyslom nie je (v prípade párov rôzneho pohlavia) súbeh s manželstvom, ale alternácia manželstva a návrh tiež ako jeden z predpokladov spôsobilosti uzatvoriť partnerské spolužitie uvádza neexistenciu manželstva.
K bodom 2 až 6
Navrhuje sa doplnenie ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúceho pravidlá dedenia pre jednotlivé dedičské skupiny, pričom jednotlivé ustanovenia vzťahujúce sa na manžela/manželku návrh zákona rozširuje o spolužijúceho partnera/spolužijúcu partnerku.
K čl. II
Článkom II sa novelizuje zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. V záujme prehľadnosti sa navrhuje, aby notár, ktorý spísal zápisnicu, ktorou sa zrušuje partnerské spolužitie, túto skutočnosť vyznačil pri notárskej zápisnici, na základe ktorej partnerské spolužitie vzniklo, informáciu o spísaní a uložení tejto notárskej zápisnice formou poznámky v registri listín. Zároveň sa stanovuje že táto informácia musí byť zobrazená pri elektronickom vyhľadaní údajov o notárskej zápisnici notárskej zápisnice. Zabezpečí sa tým, že pri vyhľadaní notárskej zápisnice, ktorou sa založilo partnerské spolužitie, sa zároveň zobrazí aj informácia o tom, že toto partnerské spolužitie zaniklo. Pomôže to pri dokazovaní existencie partnerského spolužitia ku dňu smrti jedného zo spolužijúcich partnerov v prípade dedenia alebo nahliadania do zdravotnej dokumentácie.
K čl. III
Článkom III sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Okruh osôb, ktorým sa poskytuje ošetrovné ako dávka nemocenského poistenia sa rozširuje o spolužijúceho partnera, resp. spolužijúcu partnerku.
K čl. IV
Článkom IV sa novelizuje zákon č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrhom sa rozširuje okruh osôb, ktorej sa sprístupňujú údaje zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby po smrti tejto osoby o spolužijúceho partnera, resp. spolužijúcu partnerku.
K čl. V
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti na 1. januára 2019.