NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a
(1) Fyzické osoby môžu uzatvárať životné zväzky. Životnými zväzkami sú
a)manželstvo a
b)partnerské spolužitie.
(2) Manželstvo upravuje zákon o rodine.
(3) Partnerské spolužitie je zväzok dvoch fyzických osôb bez ohľadu na pohlavie.
(4) Účelom partnerského spolužitia je potvrdenie vzájomného vzťahu dvoch fyzických osôb vo vzťahu k štátu a k tretím osobám.
(5) Partnerské spolužitie môžu uzatvoriť len plnoleté fyzické osoby, ktoré nie navzájom pokrvne príbuzné; pri pochybnostiach sa predpokladá, že osoby, ktoré chcú uzatvoriť partnerské spolužitie nie osobami pokrvne príbuznými, ak to nevyplýva z ich rodných listov. Partnerské spolužitie nemôžu uzatvoriť osoby, ktoré uzatvorili manželstvo, ak toto manželstvo trvá. Jedna osoba nemôže mať v jednom okamihu uzatvorené viac ako jedno partnerské spolužitie.
(6) Osoby, ktoré chcú uzatvoriť partnerské spolužitie, majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav.
(7) Partnerské spolužitie sa uzatvára súhlasným vyhlásením dvoch osôb oprávnených uzatvoriť partnerské spolužitie spísaným v notárskej zápisnici. Obsahom súhlasného vyhlásenia podľa prvej vety je prejav vôle uzatvoriť partnerské spolužitie.
(8) Partnerské spolužitie zaniká
a)dvojstranným prejavom vôle spolužijúcich partnerov partnerov zrušiť partnerské spolužitie spísaným v notárskej zápisnici,
b)jednostranným prejavom vôle jedného spolužijúceho partnera zrušiť partnerské spolužitie spísaným v notárskej zápisnici
c)uzatvorením manželstva
d)smrťou jedného zo spolužijúcich partnerov.
(9) Právne účinky vzniku partnerského spolužitia nastávajú spísaním notárskej zápisnice, v ktorej je obsiahnutý prejav vôle uzatvoriť partnerské spolužitie. Právne účinky zániku partnerského spolužitia nastávajú spísaním notárskej zápisnice, v ktorej je obsiahnutý prejav vôle zrušiť partnerské spolužitie alebo uzatvorením manželstva.“.
2.V § 116 sa slová „súrodenec a manžel“ nahrádzajú slovami „súrodenec, manžel a spolužijúci partner“.
3.V § 473 ods. 1 sa slová „deti a manžel“ nahrádzajú slovami „deti, poručiteľov manžel alebo poručiteľov spolužijúci partner“.
4.V § 474 ods. 1 sa slová „manžel, poručiteľovi“ nahrádzajú slovami „poručiteľov manžel, poručiteľov spolužijúci partner, poručiteľovi“.
5.V § 474 ods. 2 sa slová „manžel však“ nahrádzajú slovami „avšak poručiteľov manžel alebo poručiteľov spolužijúci partner“.
6.V § 475 sa slovo „manžel ani žiadny z rodičov“ nahrádza slovami „poručiteľov manžel, alebo spolužijúci partner ani žiadny z poručiteľových rodičov“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 366/2013 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 73k sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Notár, ktorý spíše notársku zápisnicu, obsahom ktorej je prejav vôle zrušiť partnerské spolužitie, v deň uloženia tejto notárskej zápisnice v elektronickej podobe do registra listín podľa odseku 2, zabezpečí tiež pri notárskej zápisnici, na základe ktorej partnerské spolužitie vzniklo, vyznačenie informácie o spísaní a uložení tejto notárskej zápisnice formou poznámky v registri listín; táto informácia musí byť zobrazená pri elektronickom vyhľadaní údajov o notárskej zápisnici.“.
2. V § 75 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak ide o odpis notárskej zápisnice, na základe ktorej partnerské spolužitie vzniklo, obsahom odpisu je aj poznámka podľa § 73k ods. 5, ak je pri tejto notárskej zápisnici vyznačená.“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona
č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 191/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 39 ods. 1 písm. a) sa slová „manželku, chorého“ nahrádzajú slovami „manželku, chorého spolužijúceho partnera, chorú spolužijúcu partnerku, chorého“.
Čl. IV
Zákon č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 25 ods. 1 písm. b) sa za slovom „manželke,“ vkladajú slová „spolužijúcemu partnerovi alebo spolužijúcej partnerke,“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.