DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan KRAJNIAK, Boris KOLLÁR, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Ľudovít GOGA
Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Problematika návrhu zákona:
a) nie je upravená v práve Európskej únie;
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú žiadne záväzky.
b)Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú v predmetnej oblasti žiadne prechodné obdobia.
c)Bezpredmetné.
d)V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
e)Bezpredmetné.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v miliónoch eur)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
r 2019
r 2020
r 2021
r 2022
Príjmy verejnej správy celkom
147,2
147,2
147,2
147,2
Podľa informácií získaných z verejne dostupných zdrojov bude mať predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov celkový pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy o výške cca 147,2 mil. eur. Pri vypočítaní dopadov návrhu zákona na rozpočet verejnej správy sme vychádzali z informácií zverejnených na
www.finstat.sk
.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.