NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 341/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 písmeno b) znie:
„b) právnickú osobu, okrem právnickej osoby uvedenej v písmenách c), d), zníženého o daňovú stratu, je 18%,“.
2. § 15 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) právnickú osobu s regulovaným predmetom činnosti uvedenej v § 15b ods. 1 písm. a), b), ktorá základ dane zistený podľa § 17 29 aspoň 1 000 000 eur, zníženého o daňovú stratu, je 33 %.
d) právnickú osobu s regulovaným predmetom činnosti uvedenej v § 15b ods. 1 písm. c), d) ktorá základ dane zistený podľa § 17 29 aspoň 1 000 000 eur, zníženého o daňovú stratu, je 50 %.“.
3. Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 15b
Právnická osoba s regulovaným predmetom činnosti
(1) Za právnickú osobu s regulovaným predmetom činnosti sa považuje
a) osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti
1. elektronických komunikácií na základe všeobecného povolenia alebo individuálneho práva na používanie čísel alebo frekvencií udeleného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,75b)
2. verejného zdravotného poistenia na základe povolenia vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného predpisu,75c)
3. poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,75d)
4. farmácie na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo samosprávnym krajom podľa osobitného predpisu,75e)
5. verejných vodovodov a verejných kanalizácií75f) na základe živnostenského oprávnenia,
6. leteckej dopravy na základe licencie vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,75g)
7. poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu75h) alebo
8. uvedenej v prvom siedmom bode na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
b) banka alebo pobočka zahraničnej banky75i).
c) osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti energetiky na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného predpisu,75j)
d) osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti elektronického výberu mýta na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.75k)
(2) Na účely tohto zákona sa na právnickú osobu s regulovaným predmetom činnosti použijú ustanovenia vzťahujúce sa na právnickú osobu okrem § 15 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 75b až 75k znejú:
75b) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
75c) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
75d) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
75e) § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
75f) Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
75g) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
75h) § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
75i) § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
75j) Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
75k) § 14 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4. § 49a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Právnická osoba s regulovaným predmetom činnosti je povinná písomne oznámiť správcovi dane v lehotách podľa § 49
a) oblasť podľa § 15b ods. 1, v ktorej získala oprávnenie na výkon činnosti,
b) dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť podľa § 15b ods. 1,
c) výšku základu dane.“.
5. Za § 59zj sa vkladá nový § 59zs, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 59zs
Spoločné a prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1) Zaplatenie dane z príjmu podľa § 15 písm. c), d) nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky regulovanej ceny podľa osobitného predpisu154a) a rozdiel zaplatenej dane z príjmu podľa § 15 písm. c), d) a dane z príjmu podľa predpisov účinných do 1. januára 2019 sa nepovažuje za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny.
(2) Ustanovenie § 15 písm. c), d) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2019.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 154a znie:
154a) Napríklad zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.