NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2012 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odsek 1 v prvej vete sa slová „o bytovú náhradu“ nahrádzajú slovami „o náhradu formou finančnej náhrady alebo bytovej náhrady“.
2.V § 5 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:
„(4) Nájomca, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie bytovej náhrady podľa tohto zákona, môže požiadať obec o poskytnutie finančnej náhrady. Poskytnutím finančnej náhrady žiadateľovi zanikne nárok na bytovú náhradu.
(5) Podmienkou poskytnutia finančnej náhrady je súhlas nájomcu a spoločne posudzovaných osôb s jej poskytnutím.
(6) Ak žiadateľ spĺňa zákonné podmienky pre poskytnutie bytovej náhrady a požiada o poskytnutie finančnej náhrady, obec je povinná mu túto finančnú náhradu poskytnúť.
(7) Výška finančnej náhrady sa určí podľa osobitného zákona.2a)
Poznámka pod čiarou znie:
„2a) § 5a zákona č. 261/2011 Z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 8 až 11.
3.V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) špecifikáciu, či žiadateľ žiada finančnú náhradu alebo bytovú náhradu.“.
4.V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) špecifikáciu, či žiadateľ žiada finančnú náhradu alebo bytovú náhradu.“.
5.V § 9 odsek 8 v prvej vete sa slová „každý z náhradných bytov“ nahrádzajú slovami jednotlivé formy náhrady za náhradný byt podľa § 5.“.
6.V § 10 odsek 4 písmeno b) sa slová „§ 5 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 10“.
7.§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Žiadateľ je povinný vrátiť finančnú náhradu do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia obce o zániku nároku na finančnú náhradu podľa ods. 1.“.
8.V § 11 odsek 3 prvej vete sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „na poskytovanie finančnej náhrady podľa počtu evidovaných žiadateľov a priznaných nárokov na finančnú náhradu a“ a slová „§ 5 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 9“.
9.V § 11 odsek 3 druhej vete sa za slovo „dotácií“ vkladajú slová „na poskytovanie finančnej náhrady“.
10.V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Obec je povinná poskytnúť bytovú alebo finančnú náhradu žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname podľa § 9 ods. 8, do 31. decembra 2020, okrem prípadov podľa odsekov 2 a 3.“.
11.V § 12 odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „Finančnú náhradu poskytne obec z prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu podľa § 11 ods. 3.“.
12.Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12a
Zmluva o poskytnutí finančnej náhrady
(1) Obec uzavrie so žiadateľom, ktorému poskytne finančnú náhradu podľa § 5 ods. 4 písomnú zmluvu.
(2) Zmluva o poskytnutí finančnej náhrady podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)identifikačné údaje obce a príjemcu finančnej náhrady,
b)zoznam osôb tvoriacich spoločne domácnosť príjemcu finančnej náhrady,
c)údaje o byte, ktorý sa má vypratať,
d)predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje finančná náhrada,
e)spôsob poskytnutia finančnej náhrady, spôsob jej určenia a jej sumu,
f)práva a povinnosti zmluvných strán,
g)podmienky vrátenia finančnej náhrady.“.
13.V § 13 ods. 1 sa slová „ § 5 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 8“.
14.V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa za slová „§ 16“ vkladajú slová „a § 29a“.
15.V § 14 sa slová „§ 5 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 8“.
16.Za § 16a sa vkladá nový § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 16b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)Novú žiadosť môže podať do 31. mája 2019 žiadateľ, ktorý si do 30. septembra 2012 podal žiadosť o bytovú náhradu podľa § 7 ods. 1 za predpokladu, že uprednostňuje pred poskytnutím bytovej náhrady poskytnutie finančnej náhrady; v takom prípade je žiadateľ povinný svoju pôvodnú žiadosť o bytovú náhradu písomne stiahnuť najneskôr v deň podania novej žiadosti.
(2) Konania podľa § 9 začaté a právoplatne neukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Účel dotácií
Dotácie sa poskytujú na financovanie
a) obstarania náhradného bytu,
b) obstarania technickej vybavenosti, ktorou je
1. vodovodná prípojka a verejný vodovod,
2)
2. kanalizačná prípojka a verejná kanalizácia
3)
vrátane čistiarne odpadových vôd,
4)
3. prípojka elektrickej energie,
4. prípojka plynu alebo
5. miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch (ďalej len „miestna komunikácia“),
c) obstarania pozemku,
d) bytovej náhrady. 1)“ .
2. Za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý znie:
§ 5a
(1) Dotácia na bytovú náhradu sa poskytne na vyplatenie finančnej náhrady podľa osobitného zákona.1)
(2)Oprávnené náklady na vyplatenie finančnej náhrady za bytovú náhradu sa určia ako súčin podlahovej plochy vyprataného bytu v m2 a priemernej ceny nehnuteľnosti na bývanie za m2 za príslušný kraj zverejnenej na webovom sídle Národnej banky Slovenska za príslušný štvrťrok, v ktorom bola podaná žiadosť o finančnú náhradu, znížená koeficientom 0,7.“.
3. V § 6 odsek 6 sa slová „§ 3 až 5“ nahrádzajú slovami „§ 3 až 5a“.
4. V § 7 odsek 2 písmeno a) sa za slová „náhradných bytov“ vkladajú slová a bytovej náhrady“.
5. V § 8 odsek 1 písmeno b) sa za slová „údaje o stavbe“ vkladajú slová „a o bytovej náhrade“.
6. V § 9 odsek 2 písmeno b) sa za slová „údaje o stavbe“ vkladajú slová „a o bytovej náhrade“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.