DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Boris KOLLÁR, Zuzana ŠEBOVÁ
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o príspevku na bývanie
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o príspevku na bývanie
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona o príspevku na bývanie zavádza nový príspevok pre poberateľa rodičovského príspevku príspevok na bývanie , čo bude mať pozitívny dopad na obyvateľstvo Slovenskej republiky a negatívny dopad na rozpočet verenej správy.
V roku 2017 bolo v Slovenskej republike bolo 351 471 poberateľov materskej dovolenky. Zavedenie nového príspevku na bývanie bude mať každoročne negatívny dopad na rozpočet verenej správy od roku 2019 približne vo výške cca 35,2 mil. eur.
Pri odhadoch objemu finančných prostriedkov, ktoré budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy sme vychádzali zo skutočného počtu poberateľov prídavku na detí, ktorý je uvedený v správe o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2017.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.