NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2018,
o príspevku na bývanie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na bývanie oprávnenej osobe.
(2) Príspevok na bývanie je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na bývanie.
§ 2
Oprávnená osoba
Oprávnená osoba podľa tohto zákona je
a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu
1)
alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
2)
alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.
§ 3
Nárok na príspevok na bývanie
(1) Oprávnená osoba má nárok na príspevok na bývanie, ak
_________________________
1)
§ 45
,
48
,
§ 56 ods. 2
a
§ 97 109 zákona č. 36/2005 Z. z.
o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2)
§ 49 zákona č. 36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
615/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
§ 73 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a nárok na rodičovský príspevok
3)
alebo nárok na obdobnú dávku ako rodičovský príspevok v členskom štáte Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“),
b) bola pred uplatnením nároku na rodičovský príspevok3) v posledných dvoch rokoch nemocensky poistená najmenej 270 dní v Slovenskej republike alebo je študent podľa osobitného zákona.4)
c) trvalý pobyt
5)
na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“) alebo je osobou podľa osobitného predpisu.6)
d) je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu,7) vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu,8) ktorý domácnosť užíva na bývanie, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu9) alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,10) ktoré domácnosť užíva na bývanie.
(2) Dieťaťom podľa ods. 1 písm. a) je dieťa
a) do troch rokov veku,
b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
11)
alebo
c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa
§ 2 písm. b)
, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.
(3) Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa
_______________________________________
3) § 3 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 59 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z.
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.Zákon č.
48/2002 Z. z.
o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
883/2004
z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
987/2009
zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
§ 1a písm. b)
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
465/1991 Zb.
o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách na zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
§ 26
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
10) § 717 Občianskeho zákonníka.
11)
§ 5
a
6 zákona č. 600/2003 Z. z.
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.
461/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.
12)
(4) Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(5) Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na príspevok na bývanie len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu
13)
alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.
14)
(6) Ak je v rodine viac detí podľa
§ 3 ods. 2
, vzniká len jeden nárok na príspevok na bývanie len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.
(7) Príspevok na bývanie oprávnenej osobe patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti
a) v byte podľa ods. 1 písm. d) uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti alebo v prípade, že nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára,
b) v rodinnom dome podľa ods. 1 písm. d) uhrádza daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad,
c) v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie podľa ods. 1 písm. d) uhrádza nájomné a náklady za služby spojené s bývaním, ak je to dohodnuté v nájomnej zmluve alebo v prípade, že nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára.
(8) Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí
a) 6 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie,
b) 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie, ak sa výdavky podľa ods. 7 písm. c) uhrádzajú ročne.
(9) Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt.
(10) Nárok na príspevok na bývanie nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.
15)
(11) Nárok na príspevok na bývanie nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak
___________________________
12)
§ 2 ods. 1 písm. a)
a
b) zákona č. 577/2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
13)
§ 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
14)
§ 24 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
15)
§ 3 zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
a) aspoň jedna z nich nárok na rodičovský príspevok alebo nárok na obdobnú dávku ako rodičovský príspevok v členskom štáte a suma rodičovského príspevku alebo obdobnej dávky ako rodičovský príspevok v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku a príspevku na bývanie podľa
§ 4
ods. 1 a 2
alebo
§ 4 ods. 3
, alebo
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako rodičovský príspevok.
(12) Nárok na príspevok na bývanie nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.
16)
(13) Nárok na príspevok na bývanie nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti,
17)
do pestúnskej starostlivosti
18)
alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia,
19)
alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov,
20)
alebo je v osobnej starostlivosti poručníka.
21)
§ 4
Suma príspevku na bývanie
(1) Príspevok na bývanie pre poberateľa rodičovského príspevku je 100,00 eur mesačne.
(2) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, príspevok na bývanie podľa ods. 1 sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom podľa
§ 3 ods. 2
. Suma príspevku na bývanie určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.
(3) Príspevok na bývanie je mesačne 25 % sumy uvedenej v ods. 1 a 2, ak oprávnená osoba nedbá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky
22)
ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; príspevok na bývanie sa v tejto sume poskytuje najmenej počas dvoch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny uvedenému v
§ 5 ods. 1
, že oprávnená osoba nedbá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. Suma príspevku na bývanie určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.
__________________________
22)
§ 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 19 26 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(4) Suma príspevku na bývanie uvedená v ods. 1 platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára kalendárneho roka, a to koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima podľa osobitného predpisu.
23)
Upravená suma príspevku na bývanie sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov. Upravenú sumu príspevku na bývanie ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
§ 5
Výplata príspevku na bývanie
(1) O príspevku na bývanie rozhoduje a príspevok na bývanie oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len „platiteľ“).
(2) Príspevok na bývanie sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.
(3) Príspevok na bývanie sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok na bývanie.
(4) Príspevok na bývanie sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba požiada písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom o zmenu spôsobu vyplácania príspevku na bývanie, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť.
(5) Výplata príspevku na bývanie sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevku na bývanie, na jeho výplatu alebo či sa príspevok na bývanie vypláca v správnej sume,
(6) Výplata príspevku na bývanie sa obnoví, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré sa jeho výplata zastavila podľa ods. 5. Výplata príspevku na bývanie sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Príspevok na bývanie sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok na bývanie a na jeho výplatu podľa tohto zákona za toto obdobie boli splnené.
(7) Výplata príspevku na bývanie sa zastaví oprávnenej osobe uvedenej v
§ 2 písm. a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo platiteľovi doručené rozhodnutie súdu o zastavení výplaty rodičovského príspevku.
24)
(8) Výplata príspevku na bývanie sa obnoví, ak sa výplata zastavila podľa ods. 7, od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo platiteľovi doručené rozhodnutie súdu o obnovení výplaty rodičovského príspevku.
25)
Príspevok
___________________________
23)
§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
na bývanie sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu podľa tohto zákona boli splnené za toto obdobie.
(9) Ak sa výplata príspevku na bývanie, ktorá bola zastavená podľa ods. 7, neobnoví do zániku nároku na príspevok na bývanie podľa
§ 6 ods. 2
, príspevok na bývanie sa nedoplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty.
§ 6
Zánik nároku
Nárok na príspevok na bývanie zaniká
a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek podľa
§ 3 ods. 2
,
b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.
§ 7
Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie príspevku na bývanie
(1) Ak nastala skutočnosť, ktorá za následok zvýšenie príspevku na bývanie, príspevok na bývanie sa vypláca vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(2) Ak zaniknú dôvody, pre ktoré sa príspevok na bývanie vypláca v sume podľa
§ 4 ods. 3
, suma príspevku na bývanie sa zvýši od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa začalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku, najskôr po dvoch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa príspevok na bývanie začal vyplácať v sume podľa
§ 4 ods. 3
.
(3) Ak nastala skutočnosť, ktorá za následok zníženie vyplácaného príspevku na bývanie, príspevok na bývanie sa vypláca v nižšej sume od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(4) Príspevok na bývanie sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok na bývanie vyplatil, ak
a) sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok na bývanie,
b) sa príspevok na bývanie vyplácal neprávom,
c) príspevok na bývanie poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej sume, ako je ustanovené v
§ 4 ods. 1 a 2
alebo
§ 4 ods. 3
,
d) príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje príspevok na bývanie z dôvodu, že oprávnená osoba si neuplatnila nárok na príspevok na bývanie, alebo
e) na žiadosť oprávnenej osoby.
(5) Ak sa príspevok na bývanie vyplácal vo vyššej sume, ako oprávnenej osobe patril, suma príspevku na bývanie sa zníži od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok na bývanie vyplatil vo vyššej sume.
(6) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, vedela, alebo musela z okolností predpokladať, že sa príspevok na bývanie vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako jej
patril, je povinná vrátiť príspevok na bývanie alebo vrátiť jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako jej patril. Právo na vrátenie príspevku na bývanie vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku na bývanie.
(7) Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy príspevku na bývanie vyplatené neprávom, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného rodičovského príspevku alebo neskôr priznaného rodičovského príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.
23)
(8) Príspevok na bývanie nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu
26)
okrem výkonu rozhodnutia o pokute podľa osobitného predpisu.
27)
§ 8
Konanie
(1) Konanie o príspevku na bývanie sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.
(2) Žiadosť o príspevok na bývanie obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na príspevok na bývanie, list vlastníctva k domu alebo bytu nie starší ako jeden mesiac alebo platnú nájomnú zmluvu. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevku na bývanie.
(3) Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok na bývanie dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu,
28)
oprávnená osoba k písomnej žiadosti o príspevok na bývanie alebo k žiadosti o príspevok na bývanie podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.
(4) Platiteľ na účel rozhodovania o príspevku na bývanie a osobitný príjemca na účel výkonu svojej funkcie môžu získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
__________________________
27)
§ 88aa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona č. 417/2013 Z. z.
28) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
154/1994 Z. z.
o matrikách v znení neskorších predpisov.
(5) O priznaní príspevku na bývanie, o zvýšení príspevku na bývanie a o zániku nároku na príspevku na bývanie podľa
§ 6 ods. 2
sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.
(6) Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku na bývanie a o odňatí príspevku na bývanie alebo o jeho znížení nemá odkladný účinok.
(7) Na konanie o príspevku na bývanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní
29)
okrem
§ 18 ods. 3
,
§ 33 ods. 2
,
§ 60
,
§ 61 68 všeobecného predpisu o správnom konaní
, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 9
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba je povinná preukázať platiteľovi v lehotách uvedených v § 3 ods. 8 skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok na bývanie, na jeho výšku a na jeho výplatu a písomne alebo elektronicky ich doručiť platiteľovi prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísaným zaručeným elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
§ 10
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku na bývanie
Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré príslušné na poskytovanie údajov na účely príspevku na bývanie (ďalej len „zúčastnené právnické osoby a fyzické osoby“), povinné spolupracovať s platiteľom; na účely kontroly trvania podmienok nároku na príspevok na bývanie, na jeho výšku a výplatu na žiadosť platiteľa povinné oznamovať osobné údaje uvedené v
§ 8 ods. 2
o oprávnenej osobe a o dieťati, ďalšie údaje o riadnej starostlivosti o dieťa podľa
§ 3 ods. 3 a 4
.
§ 11
(1) Platiteľ môže navštíviť oprávnenú osobu v mieste jej pobytu a je oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených právnických osôb a fyzických osôb informácie a vysvetlenia súvisiace s podmienkami trvania nároku na príspevok na bývanie. Tieto osoby povinné poskytnúť potrebné informácie.
(2) Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním príspevku na bývanie. Informácie o týchto skutočnostiach poskytuje len vtedy, ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.
30)
_____________________________________________
29) Zákon č.
71/1967 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.