DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milan KRAJNIAK, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Boris KOLLÁR, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ.
Rodina je základnou stavebnou bunkou každej spoločnosti. Najohrozenejšou skupinou sú dnes mladé rodiny s viacerými deťmi. Toto nesmieme v Slovenskej republike dopustiť.
Súčasný platný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dostatočne nepodporuje rodiny s viacerými deťmi. Ako vyplýva z ustanovenia § 33, každý daňovník si môže uplatniť na každé dieťa daňový bonus. Daňový bonus v roku 2018 je v sume 21,56 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu v roku 2018 predstavuje sumu 258,72 eur na jedno dieťa. Máme za to, že uvedeným daňovým bonusom štát nedostatočne podporuje viacdetné rodiny.
Demografickú krízu v Slovenskej republike musíme riešiť podporou mladých ľudí, aby mohli mať viac detí. Rozhodovanie o treťom dieťati je najdôležitejšie. Väčšina mladých rodín sa totiž nebráni tretiemu dieťaťu, ale obávajú sa, či výchovu troch detí ekonomicky zvládnu. Preto navrhujeme uplatniť tzv. „daňové prázdniny“ pre pracujúcich rodičov aspoň troch nezaopatrených detí po celú dobu ich výchovy do zákonom stanoveného príjmu. Týmto opatrením chceme mladým rodičom uľahčiť sociálnu situáciu, ak sa pre tretie dieťa rozhodnú.
Navrhuje sa zrušenie daňového bonusu a zavedenie tzv. odpočítateľnej položky tak, aby si daňovník mohol odpočítať od základu dane za prvé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom 4 000 eur/rok, z čoho vyplýva, že daňovníkovi sa mesačne zníži daňový základ o 333,34 eur. Pri druhom vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 5 000 eur/rok, z čoho vyplýva, že daňovníkovi sa mesačne zníži daňový základ o 416,64 eur. Za tretie vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 6 000 eur/rok z čoho vyplýva, že daňovníkovi sa mesačne zníži daňový základ o 500,00 eur. Daňové prázdniny teda určené pre daňovníka, ktorý žije v domácnosti spolu s troma vyživovanými deťmi a jeho celkový príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne spolu cca 15 000,00 eur.
Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je zavedenie tzv. daňových prázdnin pre pracujúceho daňovníka, ktorý vyživuje aspoň tri deti žijúce s nim v spoločnej domácnosti a to znížením základu dane z príjmov o nezdaniteľný základ v celkovej výške 15 tisíc eur za príslušný daňový rok.
Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne sociálne vplyvy (hospodárenie obyvateľstva) a vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zníženie základu dane zistených príjmov o nezdaniteľnú časť základu dane na vyživované dieťa.
K bodu 2
Navrhuje sa zaviesť nezdaniteľná časť základu na vyživované dieťa podľa ich počtu za podmienok stanovených v návrhu zákona. Za prvé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 4 000 eur; za druhé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 5 000 eur; za tretie vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 6 000 eur.
K bodom 3 až 11
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením nezdaniteľnej časti základu dane.
K bodu 12
Navrhuje sa postup uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a zamestnaneckej prémie u zamestnávateľa, ako aj spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu na zaplatené úroky.
K bodom 13 až 17
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením nezdaniteľnej časti základu dane.
K bodu 18
Navrhuje sa zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januára 2018.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty na 1. decembra 2018.