Príloha č. 8  
k vyhláške č. 110/2005 Z. z.  
VZOR  
Držiteľ  
Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov  
Nadobudnutie  
Vyradenie  
Poznámka  
Predchádzajúci  
držiteľ/poradové číslo v  
druhovej  
karte/označenie  
Vedecké meno  
Opis  
exemplára  
Počet/  
hmotnosť  
druhu  
Pôvod  
Dátum  
Spôsob  
Nový držiteľ  
Por. č. Dátum  
Spôsob  
Strana č: .........................