Príloha č. 8
k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov Držiteľ
Nadobudnutie Vyradenie      Poznámka
Por. č. Dátum Spôsob Predchádzajúci držiteľ/poradové číslo v druhovej karte/označenie Vedecké meno druhu Opis exemplára Počet/      hmotnosť Pôvod Dátum Spôsob Nový držiteľ
Strana č: .........................