1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ................ 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 11 a § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z. z., č. 47/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „o potvrdení o registrácii,“.
2.§ 1 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l) zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona,
m) podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
3.V § 1 písm. h) sa slová „§ 11 ods. 1, 3 a 7 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 3 a ods. 7 zákona“ a vypúšťajú sa slová „a ktoré nepodliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona,“.
4.V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Zákaz držby podľa § 4 ods. 1 a § 29 ods. 7 zákona sa vzťahuje na živé exempláre živočíchov druhu korytnačka maľovaná (Chrysemys picta).“.
2
5.V § 11 sa vypúšťa odsek 2.
Odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
6.V § 11 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a v potvrdení o registrácii“.
7.§ 12 a 12a vrátane nadpisu znejú:
㤠12
Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona
Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b zákona je uvedený v prílohe č. 7.
§12a
Podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona
Podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona sú uvedené v prílohe č. 8.“.
8.§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia
Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1 3 a 7 zákona je uvedený v prílohe č. 6.“.
9.V prílohe č. 3 časť A sa bod 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (cestovný styk).“.
10.V prílohe č. 3 časť B sa bod 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (cestovný styk).“.
11.V nadpise prílohy č. 6 sa vypúšťajú slová „a ktoré nepodliehajú registrácii“.
12.V prílohe č. 6 sa nahrádzajú slová „Cyanoramphus forbesi - kakariki smaragdový“ slovami „Pavo cristatus páv korunkatý“ a vypúšťajú sa slová „Trachemys scripta elegans *) - korytnačka písmenková ozdobná“.
13.Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b zákona
Neofelis nebulosa (leopard obláčikový)
Panthera leo (lev)
3
Panthera pardus (leopard škvrnitý)
Panthera tigris (tiger)
Uncia uncia (leopard snežný).“
14.Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 8 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov.
POKYNY NA VYPLNENIE ZÁZNAMU O NAKLADANÍ S NEŽIVÝM EXEMPLÁROM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV
Jednotlivé kolónky záznamu je potrebné vyplniť takto:
DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára; pri právnickej osobe aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene.
NADOBUDNUTIE - vypĺňa sa v deň nadobudnutia exemplára.
Spôsob - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:
úhyn – exemplár uhynul u pôvodného držiteľa
dovoz - exemplár doviezol z tretej krajiny držiteľ exemplára,
kúpa - exemplár bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
výmena - exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou za iný exemplár,
dar - exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie ako dar,
zapožičanie - exemplár bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
zhabanie - exemplár bol nadobudnutý zhabaním alebo prepadnutím,
nález - exemplár bol nájdený na území Slovenskej republiky.
PREDCHÁDZAJÚCI držiteľ/poradové číslo v druhovej karte
- meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
- v prípade prvého držiteľa, u ktorého exemplár uhynul, sa uvedie poradové číslo v druhovej karte exemplára živočícha a jeho označenie,
VEDECKÉ MENO DRUHU - uvedie sa vedecké meno exemplára.
OPIS EXEMPLÁRA– uvedie sa kód podľa Prílohy VII nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení.
POČET/HMOTNOSŤ
-hmotnosť sa uvedie v kg
PÔVOD prvý držiteľ vyplní podľa údajov v dokladoch podľa § 12 ods. 4 alebo § 12a ods. 3 zákona v povolení na dovoz, potvrdení Európskej únie, preukaze o pôvode exemplára živočícha (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný okresný úrad), alebo v písomnom vyhlásení o spôsobe nadobudnutia exemplára (údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1 sa uvádzajú iba ak sú známe).
VYRADENIE - vypĺňa sa v deň vyradenia exemplára.
4
Spôsob - spôsob vyradenia sa uvedie takto:
predaj - exemplár bol vyradený predajom na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
zapožičanie - exemplár bol vyradený zapožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
dar - exemplár bol vyradený darovaním,
výmena - exemplár bol vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie z dôvodu výmeny za iný exemplár,
zhabanie - exemplár bol vyradený zhabaním alebo prepadnutím,
vývoz - exemplár bol vyradený vývozom do tretej krajiny.
NOVÝ DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania nového držiteľa exemplára v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.