Príloha č. 7
1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Predkladaný návrh novely zákona predpokladá
1.zmenu vykonávania dohľadu okresným úradom nad nezameniteľným označovaním exemplárov vybraných druhov a vyhotovenia záznamu z tohto dohľadu na vykonanie fyzickej identifikácie exemplára a jeho nezameniteľného označenia v individuálnych prípadoch,
2.zrušenie vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii vybraných exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C nariadenia Rady (ES) č. 338/97 prostredníctvom okresných úradov,
3.zrušenie preplácania DNA testu zo strany ministerstva v prípade, že vykonanie tohto testu nariadilo,
4.zmenu orgánu príslušného na zasielanie druhových kariet pre exempláre vybraných druhov. Držiteľ nebude zasielať druhovú kartu na príslušný okresný úrad, ale na vedecký orgán SR (v prechodnom období od 1.1.2019 do 31.12.2020 na ministerstvo),
5.rozšírenie skupiny exemplárov o exempláre vybraných druhov prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pre ktoré bude povinnosť zasielať druhovú kartu na vedecký orgán SR (v prechodnom období od 1.1.2019 do 31.12.2020 na ministerstvo).
6.zmena orgánu príslušného na prijímanie oznámení o nájdených jedincov chránených druhov (poľovnej zveri) a na prijímanie nájdených jedincov chránených druhov z okresného úradu na organizáciu ochrany prírody (ŠOP SR)
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Predkladaný návrh novely zákona zavádza novú povinnosť Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky vykonávať dohľad nad odovzdaním uhynutého exemplára vybraných druhov živočíchov fyzickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov, vyhotoviť o odovzdaní záznam a zaslať ho na ministerstvo.
Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov bude oznamovať písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
a)vykonávanie dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov vybraných druhov a vyhotovenie záznamu,
b)vydávanie preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii vybraných exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C nariadenia Rady (ES) č. 338/97,
c)preplácanie nariadeného DNA testu,
d)vykonávanie dohľadu nad odovzdaním uhynutého exemplára neživého exemplára vybraných druhov živočíchov a vyhotovenie záznamu.
e) prijímanie oznámení o nájdených chránených živočíchov a nakladanie s nimi
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Príloha č. 7
2
Služba 1, 2 – okresný úrad
Služba 3 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Služba 4, 5 a 6 – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Predkladaný návrh novely zákona službu 1 mení (z vykonania dohľadu na vykonanie identifikácia v individuálnych prípadoch) ruší (výrazne sa zníži vykonávanie tejto služby), službu 2 a 3 ruší, službu 4 a 6 mení a službu 5 zavádza.
Nepriamy vplyv (popíšte)
x
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
x
Zvýšenie priamych finančných nákladov
x
Zníženie nepriamych finančných nákladov
x
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
V prípade, že ministerstvo nariadi vykonanie DNA testu, si žiadateľ o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností náklady na jeho vykonanie uhradí sám. Výsledok je pre ministerstvo nevyhnutý podklad pre rozhodnutie o žiadosti.
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Zvýšenie času vybavenia požiadavky prichádza do úvahy iba pri zavedení služby d), keďže ide o zavedenie novej služby. Nie je možné špecifikovať časový úsek, ale vzhľadom na lehotu určenú príslušnými veterinárnymi predpismi na prevzatie uhynutého exemplára (maximálne 48h) je teda následne dohľad nad odovzdaním exemplára potrebné vykonať maximálne v tejto lehote.
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
K zníženiu času vybavenia požiadavky na 0 dôjde pri službe 1, s výnimkou individuálnych prípadov vykonania fyzickej identifikácie, a pri službe 2, ktorá sa ruší. Pri službe 3 dôjde tiež k zníženiu času v porovnaní so súčasným stavom, kedy vykonanie nariadeného DNA testu trvá vzhľadom na povinnosti vyplývajúce s predpisov ohľadne verejného obstarávania niekoľko mesiacov.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Držitelia vybraných exemplárov druhov uvedených v prílohe A C nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Vzhľadom na zrušenie evidenčného čísla, ktoré boli povinní mať pridelené držitelia exemplárov, nie je možné ich počet určiť.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti
Príloha č. 7
3
alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Povinnosť odovzdať neživý exemplár vybraných druhov živočíchov fyzickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov pod dohľadom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky; povinnosť zaslať záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa §12b ministerstvu do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, ktorá sa týka toho držiteľa, ktorý bude mať ku dňu účinnosti tohto zákona takýto exemplár v držbe. Povinnosť držiteľa neživého exemplára vybraných druhov živočíchov oznamovať každú zmenu údajov v zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu. Povinnosť držiteľov exemplárov živých plazov, vtákov alebo cicavcov druhov zaradených do prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 zasielať druhovú kartu na vedecký orgán SR (v prechodnom období od 1.1.2019 do 31.12.2020 na ministerstvo).
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Zrušenie povinnosti nezameniteľne označiť exempláre vybraných druhov pod dohľadom okresného úradu, povinnosti preukazovať pôvod/spôsob nadobudnutia vybraných exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C nariadenia Rady (ES) č. 338/97 preukazom o pôvode, potvrdením o registrácii
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, okresné úrady, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Okresné úrady vykonanie fyzickej identifikácie exemplára a jeho označenia v individuálnych prípadoch a vyhotovenie záznamu.
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - vykonávanie dohľadu nad odovzdaním uhynutého exemplára neživého exemplára vybraných druhov živočíchov fyzickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov a vyhotovenie záznamu, prijímanie oznámení o nájdených jedincov chránených druhov (poľovnej zveri) a prijímanie nájdených jedincov chránených druhov.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Okresné úrady - zrušenie vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii vybraných exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C nariadenia Rady (ES) č. 338/97, vykonávania dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov vybraných druhov a vyhotovenie záznamu, prijímania oznámení o nájdených jedincov chránených druhov (poľovnej zveri) a prijímania nájdených jedincov chránených druhov.
Ministerstvo – zrušenie preplácania nariadeného DNA testu.