1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom novely zákona budú ovplyvnení držitelia exemplárov vybraných druhov, ktorých činnosť je spojená s ich chovom a obchodovaním. Presný počet dotknutých podnikateľských subjektov nie je možné určiť.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Námety na novelu boli opakovane diskutované so zástupcami Slovenského zväzu chovateľov a Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore od decembra roku 2013. Do predkladaného návrhu novely boli zapracované vybrané návrhy vyššie uvedených subjektov, ako napr. zrušenie vykonávania dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov vybraných druhov, zrušenie vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii pre exempláre vybraných druhov, úprava náležitostí žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností.
Verejnosť bola o príprave návrhu novely zákona informovaná prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2017/200) od 11.09.2017 do 25.09.2017. K predbežnej informácii o predmetnom návrhu novely zákona podnikateľské subjekty nevzniesli žiadne pripomienky.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh nebude mať vplyv na zvýšenie ani na zníženie priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov a služieb. Návrh bude mať vplyv na zvýšenie nepriamych finančných nákladov podnikateľských subjektov, a to v súvislosti s predĺžením lehoty na uchovanie evidencie o exemplároch, ktoré mal držiteľ v držbe z piatich na desať rokov od vykonania posledného zápisu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V súvislosti s povinnosťou zasielať evidenciu pre živé plazy, vtáky a cicavce druhov zaradených do prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 predkladaný návrh nezavádza nové
2
informačné povinnosti, keďže povinnosť zasielania evidencie sa v súčasnosti vzťahuje na živé exempláre vtákov, plazov a cicavcov druhov zaradených do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Zavedením tejto povinnosti pre exempláre ďalších vybraných druhov sa tieto len rozšíria o povinnosti spojené s oznamovaním zmien vo vedení evidencie na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, vedecký orgán Slovenskej republiky (v prechodnom období od 1.1.2019 do 31.12.2020 budú držitelia oznamovať zmeny vo vedení evidencie ministerstvu). Zákon č. 15/2005 Z. z. umožňuje oznamovanie týchto zmien aj elektronickým dokumentom (zaslanie prostredníctvom internetu), z tohto dôvodu nie je rozšírenie administratívnych povinností finančne nákladné.
Výška administratívnych nákladov je teda vzhľadom na možnosť oznamovania zmien vo vedení evidencie elektronicky minimálna, zároveň ju nie je možné reálne odhadnúť, keďže nie je možné vopred vypočítať frekvenciu oznamovania zmien v evidencii.
V súvislosti s návrhom na zrušenie vykonávania dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov vybraných druhov a návrhom na zrušenie vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii pre exempláre vybraných druhov sa držiteľom exemplárov vybraných druhov informačné povinnosti a administratívne náklady znížia.
Nová informačná povinnosť sa zavádza v súvislosti so zasielaním záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu. Návrh novely však umožňuje oznamovanie týchto zmien aj elektronickým dokumentom (zaslanie prostredníctvom internetu), z tohto dôvodu nie je rozšírenie administratívnych povinností finančne nákladné.
Konkretizuje sa tiež existujúca povinnosť podnikateľa informovať kupujúceho o jeho povinnostiach vyplývajúcich z držby kupovaného exemplára, a to doplnením nového písmena c) v § 4 ods. 2 zákona. Na chovné zariadenie, v ktorom sa v prevádzkarni exemplár nachádza, sa umiestni vedecké meno druhu exemplára, jeho zaradenie do príloh A D nariadenia Rady (ES) č. 338/97 spolu s označením „Chránené podľa CITES“. Výška administratívnych nákladov spojená s označením chovného zariadenia je minimálna.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Vo veciach nakladania s exemplármi sa konkurencieschopnosť oproti súčasnému stavu neovplyvňuje.
3
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Materiál nemá priamy vplyv na inovácie.