1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie (organizmy), najmä v súvislosti s exemplármi ohrozených druhov rastlín a živočíchov v zmysle zníženia nelegálneho obchodovania s exemplármi pochádzajúcimi z voľnej prírody a v zmysle zvýšenia návratnosti hendikepovaných exemplárov do voľnej prírody.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Nie
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Predpokladá sa pozitívny vplyv na ohrozené druhy živočíchov a rastlín. Registráciou vybraných exemplárov druhov B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 a zavedením povinnosti zasielania záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov sa zvýši ich ochrana pred nelegálnym nakladaním.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
-