1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 12.2.2018Ukončenie: 23.2.2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
február 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2018
2. Definícia problému
Cieľom predkladaného návrhu novely zákona je zabezpečenie plnenia povinnosti definovanej v čl. 26 ods. 9 a 10 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, podľa ktorej je ministerstvo povinné potvrdiť legálnosť a pôvod exemplárov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky, ktoré sa majú vyviezť cez iný členský štát Európskej únie. Doterajší spôsob splnenia tejto povinnosti prostredníctvom výkonu štátneho dozoru, hlavne vo vzťahu k exemplárom vybraných druhov zaradených do prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 338/97, je nevyhovujúci z dôvodu nemožnosti dodržania stanovenej lehoty.
Návrh novely zákona zavádza tiež novú povinnosť vo vzťahu k držiteľom neživých exemplárov piatich druhov mačkovitých šeliem. Návrh vychádza z rozhodnutia CoP 17.226 prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES, ktorý nás zaväzuje k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich exempláre týchto druhov v zajatí, najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi.
Čl. II návrhu zákona (novela zákona č. 543/2002 Z. z.) je primárne zameraný na riešenie problému správy hendikepovaných exemplárov chránených živočíchov. V súčasnosti sa do zariadení štátnej organizácie Národnej zoologickej záhrady Bojnice dostáva veľmi veľa exemplárov, ktoré trvalo hendikepované, ale nie je možný ich návrat do voľnej prírody, pričom by sa dali využiť napríklad na environmentálnu výchovu. Podľa platného právneho stavu to však v prípade neštátnych zariadení nie je možné, keďže nespĺňajú zákonné podmienky na ich držbu. Ďalším problémom tiež je, že existujúci režim správy hendikepovaných chránených živočíchov je zbytočne byrokratický, keď napríklad hendikepované chránené živočíchy, u ktorých doba rehabilitácie presiahne tri mesiace, musia byť formálne prevedené do správy Národnej zoologickej záhrady Bojnice a odtiaľ naspäť do rehabilitačnej stanice, odkiaľ budú po určitom čase vypustené do voľnej prírody.
3. Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom návrhu novely je prijatie takého opatrenia, aby bol čl. 26 ods. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 vykonateľný. Ďalším cieľom je prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich exempláre vybraných druhov mačkovitých šeliem v zajatí, najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi.
Návrh novely obsahuje aj návrhy zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia, vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, či preplácania DNA testov, ktorých potrebu preukázala aplikačná
2
prax. Dôvodom viacerých návrhov novely je aj potreba jednoznačnej úpravy niektorých znení ustanovení zákona č. 15/2005 Z. z., ktorá súvisí s tým, že zákon č. 15/2005 Z. z. bol viac krát novelizovaný. Viaceré z návrhov zmien zmierňujú povinnosti držiteľov exemplárov, najmä v oblasti preukazovania pôvodu a nezameniteľného označovania. Medzi tieto návrhy patrí napr. zrušenie vykonávania dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov vybraných druhov prostredníctvom okresných úradov, zrušenie vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii vybraných exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C nariadenia Rady (ES) č. 338/97, či úprava náležitostí žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností.
Pokiaľ ide o novelu zákona č. 543/2002 Z. z., cieľom je zabezpečiť pre hendikepované chránené živočíchy taký režim ich správy, ktorý umožní náležitú starostlivosť o ne a v prípade, že ich návrat do voľnej prírody nie je možný, umožní ich ďalšie prežitie s ich využitím na environmentálne alebo vzdelávacie účely. Súčasne je cieľom nastaviť také podmienky druhovej ochrany, ktoré zabezpečia, že nebude dochádzať k odchytu chránených živočíchov z voľnej prírody v prípadoch, keď to nie je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia ochrany chráneného druhu, resp. jedincov chráneného druhu.
4. Dotknuté subjekty
Zmeny v predkladanom návrhu novely zákona sa dotknú predovšetkým držiteľov exemplárov. Ďalšími dotknutými subjektami bude MŽP SR, okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie v administratívnej oblasti (vedenie evidencie, vydávanie vybraných dokladov, vykonávanie dohľadu nad nezameniteľným označovaním vybraných exemplárov) a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (pribudne povinnosť v oblasti vedenia evidencie, vykonávanie dohľadu pri odovzdaní uhynutého exemplára vybraného druhu mačkovitých šeliem).
5. Alternatívne riešenia
Vo vzťahu k zabezpečeniu plnenia povinnosti definovanej v čl. 26 ods. 9 a 10 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 bolo ako alternatívne riešenie zvažované opätovné zavedenie povinnosti preukazovať pôvod dotknutých exemplárov preukazom o pôvode. Znamenalo by to však nárast administratívnych povinností držiteľov, ako aj okresných úradov, ktoré by predmetné preukazy o pôvode vydávali. Navrhnuté riešenie teda považujeme vo vzťahu k držiteľom a vzhľadom na definovaný problém za najvhodnejšie. Vo vzťahu k zavedeniu povinnosti držiteľov neživých exemplárov piatich druhov mačkovitých šeliem bolo ako alternatívne riešenie zvažované vykonávanie dohľadu nad odovzdaním uhynutého exemplára prostredníctvom okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie. Vzhľadom na to, že vykonanie tohto dohľadu je potrebné vykonať najneskôr do 48 hodín od úhynu exemplára, za efektívnejšie riešenie považujeme poveriť touto kompetenciou Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Σ Áno NieNovela vyhlášky reaguje na zmeny navrhnuté novelou zákona, najmä v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu exemplárov, ustanovuje zoznam vybraných druhov živočíchov, ktorých držiteľ povinnosť preukázať nakladanie s ponechaným neživým exemplárom a záznam o nakladaní s nimi.
7. Transpozícia práva EÚ
-
8. Preskúmanie účelnosti**
-
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
3
z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
10. Poznámky
Predpokladá sa pozitívny dopad na životné prostredie. Vplyv na rozpočet verejnej správy sa nedá kvantifikovať, nakoľko nie je možné vopred odhadnúť, koľko exemplárov bude v budúcnosti nadobudnutých resp. akého počtu exemplárov sa nebude týkať povinnosť okresných úradov vykonať dohľad nad vykonaním nezameniteľného označenia.
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Silvia Rusnáková, odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, silvia.rusnakova@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 59562466
12. Zdroje
-
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Vzhľadom na to, že sa predlžuje lehota na uchovanie evidencie o exemplároch, ktoré mal držiteľ v držbe, z lehoty päť na desať rokov od vykonania posledného zápisu, Komisia žiada predkladateľa o uvedenie tejto skutočnosti, ktorá bude mať za následok zvýšenie nákladov podnikateľských subjektov, v časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady.
K analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana. Komisia navrhuje predkladateľovi v analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana uviesť ako ďalšiu povinnosť pre občana aj povinnosť uvedenú v novom § 29c, kde občan, ak ku dňu účinnosti tohto zákona v držbe neživý exemplár vybraných druhov živočíchov podľa § 12b, je povinný zaslať záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu do 3 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok. Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Vyhodnotenie stanoviska: Pripomienky uvedené v bode II Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky do predkladaného materiálu zapracovalo.