1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely“) ako iniciatívny materiál.
Predmetom predkladaného návrhu novely je viacero návrhov zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia, vedenia evidencie, nezameniteľného označovania exemplárov, preplácania DNA testov, či správneho konania, ktorých potrebu preukázala aplikačná prax.
Návrh novely prináša zjednodušenie vykonávania upustenie od viacerých povinností vo vzťahu k držiteľom exemplárov, čo pre nich predstavuje zníženie administratívnej záťaže. Medzi tieto návrhy patrí napr. zrušenie vykonávania dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov vybraných druhov prostredníctvom okresných úradov, zrušenie vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii vybraných exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C, či úprava náležitostí žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností.
Cieľom návrhu novely je zároveň zabezpečenie plnenia povinnosti definovanej v čl. 26 ods. 9 a 10 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení. Podľa tohto ustanovenia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky povinné potvrdiť legálnosť a pôvod exemplárov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky, ktoré sa majú vyviezť cez iný členský štát Európskej únie. Doterajší spôsob splnenia tejto povinnosti prostredníctvom výkonu štátneho dozoru je nevyhovujúci z dôvodu nemožnosti dodržania stanovenej lehoty, preto je potrebné prijatie takého opatrenia, aby bol čl. 26 ods. 10 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení vykonateľný. Návrh novely taktiež zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia CoP 17.226 prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES. Toto rozhodnutie nás zaväzuje k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich exempláre vybraných druhov mačkovitých šeliem v zajatí, najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi.
Čl. II návrhu novely je zameraný na riešenie problému správy hendikepovaných exemplárov chránených živočíchov, hlavne v súvislosti s umožnením využitia trvale hendikepovaných exemplárov na napr. environmentálnu výchovu. Zjednodušuje sa tiež nakladanie s hendikepovanými exemplármi, ktoré budú po určitom čase vypustené do voľnej prírody.
Predkladaný návrh novely pozitívny vplyv na životné prostredie, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny a negatívny vplyv na služby verejnej správy, na občana a na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh novely nemá dopad na štátny rozpočet,
2
rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov, nemá sociálny vplyv, ani vplyv na informatizáciu.
Predkladaný návrh novely je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh novely nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť návrhu novely je z dôvodu predpokladanej dĺžky legislatívneho procesu a potrebnej legisvakančnej lehoty navrhovaná na 1. január 2019, okrem novelizačného bodu 10 čl. I návrhu novely, ktorý nadobúda účinnosť 1.januára 2021. Počas tohto obdobia bude aktualizovaná potrebná elektronická databáza Vedeckého orgánu Slovenskej republiky.