1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1069
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKONz ..................... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone
Čl. I
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Podnikateľ,20) ktorý predáva21) exempláre, je povinný zverejniť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
a) prevádzkarne podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu,9)
b) prevádzkarne informácie o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitných predpisov3) pre kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaného exemplára,
c) chovného zariadenia exemplára umiestneného v prevádzkarni vedecké meno druhu exemplára, jeho zaradenie do príloh A D osobitného predpisu9) spolu s označením „Chránené podľa CITES“.“.
2.V § 5a odsek 1 znie:
„(1) Vyrábať, spracovávať, baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci členských štátov Európskej únie sa povoľuje iba zariadeniam
2
s licenciou na výrobu, spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru (ďalej len „licencia“), ktorú udeľuje ministerstvo rozhodnutím.“.
3.V § 8 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a) a § 8a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane čísla faxu a telefónu“.
4.V § 8a ods. 4 sa slová „§ 6 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 5a ods. 1“.
5.V § 9 ods. 5 písm. b) sa slovo „uchovávať“ nahrádza slovom „uchovať“ a slovo „piatich“ sa nahrádza slovom „desiatich“.
6.V § 9 sa vypúšťa odsek 6.
7.V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „písomný doklad preukazujúci“ nahrádzajú slovami „písomné vyhlásenie preukazujúce“ a slovo „ktorý“ sa nahrádza slovom „ktoré“.
8.V § 10 ods. 1 písm. b) prvý bod a druhý bod znejú:
„1. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej osoby , ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
2. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol a podpis fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,“.
9.V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplára druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)].“.
10.V § 11 odsek 2 znie :
„(2) Evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplára druhov, ktoré uvedené v zozname 15 ods. 5 písm. g)]. Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte Vedeckému orgánu Slovenskej republiky38a) (ďalej len „vedecký orgán“) doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny. Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe B osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte vedeckému orgánu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
38a) Čl. 2 písm. q) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.
11.V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
12.V § 11 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Prevádzkovateľ chovnej stanice alebo rehabilitačnej stanice38b) vedie pre exemplár hendikepovaného chráneného živočícha38c) evidenciu v druhovej karte ním označenej
3
v záhlaví slovom „rehabilitácia“ oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38b a 38c znejú:
38b) § 45 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
38c) § 2 ods. 2 písm. zn) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona.../2018 Z. z.“.
13.V § 11 ods. 7 sa slovo „odseku 7“ nahrádza slovom „odseku 6“.
14.Nadpis § 12 znie: „Preukázanie pôvodu exemplára“.
15.V § 12 ods. 3 sa slová „§ 29 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 2“.
16. V § 12 odseky 4 a 5 znejú:
„ (4) Pôvod podľa odseku 1 je povinný držiteľ exemplára preukázať
a)písomným dokladom,43) ak ide o exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu9) alebo
b)preukazom o pôvode exemplára živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“), ak ide o živý exemplár plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,9) ktorý nemá vydaný doklad podľa písmena a) okrem prípadov ustanovených vykonávacím predpisom.
(5) Ak držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) písomne nepožiadal ministerstvo o udelenie výnimky alebo súhlasu podľa § 8 alebo nemá vydaný písomný doklad43) podľa odseku 4 písm. a), písomne požiada okresný úrad príslušný podľa miesta držby exemplára o vydanie preukazu o pôvode podľa odseku 4 písm. b) bez zbytočného odkladu
a)po prinesení exemplára živočícha z iného členského štátu Európskej únie,
b)po nezameniteľnom označení exemplára živočícha, u ktorého je povinnosť nezameniteľného označenia podľa § 13 ods. 1 alebo
c)po určení okresným úradom podľa § 13 ods. 5, že exemplár nie je možné nezameniteľne označiť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:
43) Čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.
17.V § 12 ods. 6 písm. b) sa slová „exempláre druhov uvedených v prílohách A alebo B“ nahrádzajú slovami „exemplár druhu uvedeného v prílohe A“.
18.V § 12 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
19.V § 12 ods. 6 písm. c) sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „a b)“.
20.V § 12 ods. 6 písm. d) sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „a b)“ a vypúšťajú sa slová „Slovenskej republiky43a) (ďalej len „vedecký orgán“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a sa vypúšťa.
21. V § 12 ods. 6 písm. e) sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“.
4
22.V § 12 ods. 8 v prvej vete sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“ a slová „písm. f)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e)“.
23.V § 12 sa vypúšťajú odseky 17 až 21.
24.Za § 12 sa vkladajú §12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§12a
Preukázanie spôsobu nadobudnutia exemplára
(1) Držiteľ živého exemplára živočícha, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť podľa § 12 ods. 4, je povinný orgánu štátnej správy preukázať spôsob nadobudnutia exemplára písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia, ktoré obsahuje najmä
a)meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
b)meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c)vedecké meno druhu exemplára, počet exemplárov a poradové číslo v druhovej karte, ak sa vedie evidencia na druhovej karte,
d)vedecké meno druhu exemplára a počet exemplárov alebo hmotnosť exemplárov, ak sa vedie evidencia v knihe chovu,
e)dátum nadobudnutia exemplára,
f) spôsob nadobudnutia exemplára,
g)číslo a dátum vydania dovozného povolenia alebo iného dokladu vydaného štátnym orgánom členského štátu Európskej únie, ak taký doklad bol vydaný,
h)spôsob a číslo označenia exemplára, ak je označený,
i)pri vlastnom odchove poradové číslo otca a poradové číslo matky v druhovej karte alebo číslo chovnej skupiny, ak sa vedie evidencia na druhovej karte a ich označenie, ak označené,
j)pri odchove exemplára v členskom štáte Európskej únie údaje o rodičoch, ak sú známe,
k)pri nadobudnutí z iného členského štátu Európskej únie názov členského štátu.
(2) Pri každej zmene držiteľa živého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj písomné vyhlásenie podľa odseku 1 a uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov.
(3) Držiteľ neživého exemplára živočícha, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť podľa § 12 ods. 4, je povinný orgánu štátnej správy preukázať spôsob nadobudnutia exemplára písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia, ktoré obsahuje najmä
a)meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
b)meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c)vedecké meno druhu exemplára,
d)opis a počet nadobudnutých exemplárov,
e)údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe,
f)dátum nadobudnutia exemplára,
g)spôsob nadobudnutia exemplára.
5
(4) Pri každej zmene držiteľa neživého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia podľa odseku 3 a uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov.
(5) Držiteľ exemplára a fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 3 písm. b) oprávnení vyžadovať vzájomné preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti.
(6) Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia podľa odseku 1 alebo odseku 3 nie je úradným potvrdením o tom, že exemplár bol nadobudnutý v členskom štáte Európskej únie alebo dovezený do členského štátu Európskej únie v súlade s osobitnými predpismi.3)
§12b
Preukázanie nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov
(1)Na držiteľa neživého exemplára živočícha druhov uvedených vo vykonávacom predpise sa vzťahujú povinnosti uvedené v odsekoch 2 až 7.
(2)Držiteľ exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný oznámiť písomne alebo elektronicky Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna ochrana prírody“)43a) termín a miesto odovzdania uhynutého exemplára fyzickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov43aa) kategórie 143ab) a odovzdať ho pod dohľadom štátnej ochrany prírody, ktorá vykoná fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia. Štátna ochrana prírody vyhotoví záznam o odovzdaní a jeho kópiu zašle na ministerstvo do 30 dní odo dňa jeho vyhotovenia. Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný poskytnúť súčinnosť pri identifikácii exemplára.
(3)Ak si držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov ponechá neživý exemplár vybraného druhu živočícha, je povinný
a)viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a
b)preukázať nakladanie s neživým exemplárom vybraného druhu živočícha záznamom o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov .
(4)Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu doručením kópie časti záznamu o nakladaní s neživým exemplárom s vyznačenou zmenou do desiatich pracovných dní odo dňa zápisu zmeny.
(5)Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov zapíše držiteľ exemplára do záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho úhynu, kúpy alebo iného spôsobu nadobudnutia.
(6)Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov vyradí držiteľ exemplára zo záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho predaja alebo v deň, keď nastal iný spôsob jeho vyradenia.
(7)Preparátor43ac) vedie záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitného predpisu.43ad) Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitného predpisu.36)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43a až 43ad znejú:
43a) § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6
43aa) § 29 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
43ab) Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. L 300, 14.11.2009) v platnom znení.
43ac) Čl. 23 a 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
43ad) Príloha VIII nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011) v platnom znení.“.
25. V § 13 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Držiteľ živého exemplára živočícha je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára
a)druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,9)
b) druhov vtákov uvedených v prílohe B osobitného predpisu.9)
(2) Držiteľ živého exemplára živočícha podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára spôsobom podľa osobitného predpisu43b) do 30 dní od narodenia alebo nadobudnutia exemplára iným spôsobom okrem prípadov ustanovených vykonávacím predpisom. Ak vyradí držiteľ živý exemplár z evidencie pred uplynutím lehoty podľa prvej vety, je povinný exemplár nezameniteľne označiť pred jeho vyradením. Náklady na nezameniteľné označenie exemplára znáša držiteľ živého exemplára živočícha.“.
26.V § 13 ods. 3 v tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo do potvrdenia o registrácii“.
27.V § 13 odsek 5 znie:
“(5) Ak nezameniteľné označenie podľa osobitného predpisu43b) nie je možné z dôvodov špecifických fyzických alebo etologických vlastností živočícha, držiteľ živého exemplára živočícha podľa odseku 1 požiada pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 okresný úrad príslušný podľa miesta držby exemplára o určenie iného vhodného označenia alebo o určenie inej lehoty nezameniteľného označenia. Okresný úrad určí na základe stanoviska vedeckého orgánu iné vhodné označenie, dátum dokedy musí byť exemplár nezameniteľne označený, iné vhodné podmienky alebo určí, že exemplár nie je možné nezameniteľne označiť. Okresný úrad tieto skutočnosti zaznamená do druhovej karty, preukazu o pôvode alebo do knihy chovu.“.
28.V §13 sa vypúšťa odsek 6.
29.V § 13a ods. 1 sa za slová „ktoré boli“ vkladajú slová „nadobudnuté a“.
30.V § 15 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová „a záznamy podľa §12b“.
31.V § 15 ods. 2 písm. l), § 16 písm. c), § 17 písm. c) a § 18 písm. c) sa vypúšťajú slová „(test DNA)“ a za slovo „nariadiť“ sa vkladajú slová „zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a“.
32.V § 15 ods. 2 písm. x) sa slová „§ 12 ods. 6 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 6 písm. e)“.
7
33.V § 15 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).
34.V § 15 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a f)“.
35.V § 15 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
36.V § 15 ods. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „o potvrdení o registrácii,“.
37.V § 15 ods. 5 písm. g) sa slová „§ 11 ods. 1, 3 a 7 a ktoré nepodliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1, 2 a 6, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré sa nezameniteľne neoznačujú“.
38. V § 15 sa odsek 5 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1,
k) podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa §12b.“.
39.V § 16 sa vypúšťa písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a sa vypúšťa.
40.V § 17 písmeno h) znie:
„h) plní úlohu výkonného orgánu pri určení vhodnej metódy označenia exemplára,47) a vykonáva fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia,“.
41.V § 17 písm. j) sa vypúšťa čiarka za slovami „§12 ods. 8“ a slová „,potvrdenie o registrácii podľa § 12 ods. 17“ a slová „§ 12 ods. 6 písm. a) e)“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 6 písm. a) až d)“.
42.V § 19 ods. 2 písm. b) sa čiarka nahrádza slovom „a“ a slová spôsobu nadobudnutia exemplára alebo registrácie exemplára“ sa nahrádzajú slovami „spôsobu nadobudnutia exemplára“.
43.§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj štátna ochrana prírody, ktorá vykonáva dohľad a fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia podľa §12b ods. 2.“.
44.V § 20 ods. 2 písm. d) sa slová „17, 18 a 20“ nahrádzajú slovami „§ 12a a 12b“.
45.V § 21 ods. 2 písm. i) sa čiarka za slovom „zoznamov“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ,, a potvrdení o registrácii“.
46.V § 22 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 10 ods. 3, 4, 5 a § 11 ods. 4, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 3, 4 alebo ods. 5 alebo § 11 ods. 3, 4 alebo ods. 5“.
47.V § 22 ods. 1 písm. p) sa slová „§ 4 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2 alebo ods. 3“.
48.V § 22 ods. 1 písm. q) sa slová § 12 ods. 13, 15 a 19“ nahrádzajú slovami § 12 ods. 5, 13 alebo ods. 15“.
8
49.V § 22 ods. 1 písm. r) sa slová „§ 13“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 8 alebo ods. 9“.
50.V § 22 ods. 1 písm. u) sa slovo „spracúva“ nahrádza slovami „vyrába, spracováva“.
51.V § 22 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) nepreukáže pôvod exemplára podľa § 12, nepreukáže spôsob nadobudnutia podľa § 12a, nesplní inú povinnosť podľa § 12a alebo nesplní povinnosť podľa §12b,“.
52.V § 23 ods. 1 sa čiarka za slovom „pokarhanie“ nahrádza slovom „alebo“.
53.V § 23 ods. 6 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a uhradené trovy konania“.
54.V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
55.V § 26 ods. 5 písmeno b) sa slovo „vypestovali“ nahrádza slovom „nevypestovali“.
56.V § 28 ods. 1 sa slová „ods. 10, 12, 17 a 18, § 13 ods. 1, 2 a 5“ nahrádzajú slovami ods. 10 a 12, §13 ods. 2, 3 a 5“.
57.V § 28 odsek 6 znie:
„(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na exemplár chráneného druhu živočícha.10) Ak je predmetom nálezu takýto exemplár, postupuje sa podľa osobitného predpisu.78)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:
78) § 35 ods. 6 a § 103 ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č....../2018.“.
58.V § 28 ods. 7 sa za slovo „Náklady“ vkladajú slová „na zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a“, za slovom „tkaniva“ sa vypúšťajú slová „(test DNA)“ a za slovo „exemplárov“ sa vkladajú slová „pri výkone štátneho dozoru“.
59.§ 28 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8) Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie, ak to nariadi inšpekcia podľa § 18 písm. c); úkony sa vykonajú pod dohľadom inšpekcie, ktorá o tom vyhotoví záznam.
(9) Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie, ak to nariadi ministerstvo alebo okresný úrad pri vydávaní preukazu o pôvode podľa § 17 písm. j); úkony sa vykonajú pod dohľadom ministerstva alebo okresného úradu, ktoré o tom vyhotovia záznam. Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť zaslanie odobratej vzorky krvi alebo iného tkaniva do laboratória pod dohľadom ministerstva alebo okresného úradu a predložiť výsledok analýzy krvi alebo iného tkaniva ministerstvu alebo okresnému úradu. Ak nariaďuje vykonanie stanovenia DNA profilu ministerstvo, môže dohľadom poveriť okresný úrad.
(10) Na držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky sa nevzťahujú povinnosti § 9, § 12 13, ak sa na území Slovenskej republiky držiteľ nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov.“.
9
60. Za §29b sa vkladá §29c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§29c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Ten, kto k 1. januáru 2019 v držbe neživý exemplár vybraných druhov živočíchov podľa §12b, je povinný zaslať záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu do 30. júna 2019.
(2) Ak od vykonania posledného zápisu držiteľom v evidencii o exemplároch podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 neuplynulo k 1. januáru 2019 päť rokov, držiteľ je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch po dobu desiatich rokov.
(3) Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 ministerstvu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.
(4) Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe B osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 ministerstvu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.“.
Čl. II
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z, zákona č. 240/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zn), ktoré znie:
„zn) hendikepovaného chráneného živočícha chránený živočích, ktorý v dôsledku poranenia, poškodenia, choroby, straty rodiča alebo iných okolností nie je schopný dočasne alebo trvalo samostatne prežiť vo voľnej prírode.“.
2.V § 35 ods. 1 písm. e) sa za slovo „držať“ vkladá čiarka a slová „chovať v ľudskej opatere“.
3.V § 35 odsek 6 znie:
„(6) Kto nájde hendikepovaného chráneného živočícha alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí alebo kto chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody v čase jeho ochrany náhodne odchytí, zraní alebo usmrtí, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k jeho nálezu, zraneniu alebo usmrteniu došlo organizácii ochrany prírody, ktorá v prípade potreby, najmä ak ide o hendikepovaného chráneného živočícha, ktorý si vyžaduje starostlivosť, určí ďalšie nakladanie s ním. Ten, kto sa stará o nájdeného hendikepovaného chráneného živočícha
10
v súlade s určením organizácie ochrany prírody, nárok na náhradu výdavkov spojených so starostlivosťou o tohto živočícha.“.
4.V § 35 ods. 9 sa za slovami „ochrane chránených živočíchov“ vypúšťa čiarka a slová „o evidencii chorých, poranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených alebo usmrtených chránených živočíchov“.
5.V § 41 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa § 45 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) vedie pre hendikepované chránené živočíchy pochádzajúce z voľnej prírody evidenciu v druhovej karte ním označenej v záhlaví slovom „rehabilitácia“ oddelene od druhových kariet ostatných chránených živočíchov určených na iné účely.“.
6.V § 65a ods. 2 písm. b) sa slová „choré, zranené alebo poškodené“ nahrádzajú slovom „hendikepované“.
7.V § 65a ods. 2 písm. c) sa za slovo „nájdených“ vkladajú slová „hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo usmrtených“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podrobnosti o evidencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
8.V § 65a ods. 2 písmeno f) znie:
„f) prijíma nájdené chránené živočíchy podľa § 103 ods. 3 a určuje ďalšie nakladanie s nimi,“.
9.V § 68 písm. i) sa čiarka za slovami „§ 38 ods. 2 a 8“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a § 103 ods. 2“.
10.V § 81 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová „a § 103 ods. 3“.
11.V § 94 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo vykonáva správu chránených druhov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu
a)na základe rozhodnutia, ktorým bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktorým bol chránený druh zhabaný v konaní podľa tohto zákona alebo v trestnom konaní,
b)podľa § 103 ods. 2 druhej vety a ods. 3.“.
12.V § 94 ods. 3 úvodná veta znie:
„Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, chránené druhy vo vlastníctve štátu možno“.
13.V § 94 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) použiť na zbierkotvornú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť múzeí, vedeckých inštitúcií, vysokých škôl a výchovno-vzdelávacích inštitúcií,
14.V § 94 ods. 3 písm. g) sa slová „odsekom 4“ nahrádzajú slovami „účelom podľa písmen b) až f)“.
15.V § 94 odsek 4 znie:
„(4) Zakazuje sa akýkoľvek prevod jedincov chránených druhov podľa odseku 1, ako aj akákoľvek zmena ich držiteľa na
a)osobu, ktorej boli jedince chránených druhov zhabané alebo ktorá sa dopustila trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov,115c)
11
b)neštátny subjekt, ak ide o jedince chránených druhov uvedené v osobitnom predpise,115d) ktoré sa nenarodili a neodchovali v zajatí alebo umelo nevypestovali; to sa nevzťahuje na
1.držbu hendikepovaných chránených živočíchov v zariadení na záchranu chránených živočíchov podľa § 45 ods. 1 písm. c) a d) počas nevyhnutnej doby potrebnej na zabezpečenie starostlivosti o ne,
2.držbu hendikepovaných chránených živočíchov, ktoré podľa posudku veterinárneho lekára nie schopné z dôvodu trvalého poškodenia ich fyzického zdravia samostatne prežiť vo voľnej prírode, v zariadení na záchranu chránených živočíchov podľa § 45 ods. 1 písm. c) a d),
3.osobu, ktorá je zapojená do medzinárodného záchranného programu, ktorého úlohou je ochrana predmetného chráneného druhu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 115c a 115d znejú:
115c) § 305 Trestného zákona.
115d) Príloha A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.
16.V § 95 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a § 103 ods. 2“.
17.V § 103 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 7.
18.V § 103 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Živé jedince chránených druhov, ktoré boli z miesta ich prirodzeného výskytu odobraté podľa tohto zákona na základe určenia vydaného pre organizáciu ochrany prírody podľa § 40 ods. 1 vrátane hendikepovaných chránených živočíchov podľa § 35 ods. 6, sa stávajú dňom ich odobratia vlastníctvom štátu; na správu a nakladanie s takýmito jedincami chránených druhov sa osobitný predpis116) nevzťahuje.“.
19.V § 103 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na chráneného živočícha, ktorého je možné na základe jeho nezameniteľného označenia identifikovať ako živočícha, ktorý unikol. Nálezca takéhoto chráneného živočícha je povinný vydať ho jeho vlastníkovi. Ak vlastník nájdeného chráneného živočícha nie je známy, je povinný odovzdať ho organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Ak sa vlastník neprihlási do troch mesiacov od dňa jeho odovzdania, prepadá do vlastníctva štátu.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021.