1
Návrh
NARIADENIE VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ...........2018,
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. .../2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") nariaďuje:
Čl. I
§ 1
(1) Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 2
Sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obce, na ktorých území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
(1) Žiadosť podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje:
a) názov obce,
b) identifikačné číslo obce,
c) kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu1) za predchádzajúci kalendárny rok,
1 ) § 18 ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2016 Z. z.
2
d) informáciu o úrovni a spôsobe vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa osobitného predpisu,2)
e) čestné vyhlásenie, že žiadateľovi nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa osobitného predpisu.3)
(2) Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) je uvedená v prílohe č. 5.
§ 4
Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov po odpočítaní nárokovateľného príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výške
a)70% z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,
b)30% z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 50% z príjmov za uloženie priemyselných odpadov subjektom podľa § 7 ods. 1 písm. c),
c)50% z príjmov za uloženie priemyselných odpadov subjektom podľa § 7 ods. 1 písm. d).
§ 5
Údaje uvádzané za účelom identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov prevádzkovateľom skládky alebo odkaliska vo variabilnom symbole k platbe uvedené v prílohe č. 6.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
2 ) Príloha č. 2 zákona č. .../2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.
3
Príloha č. 1
k nariadeniu č. .../2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Tabuľka č. 1
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
Položka
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
2019
2020
2021
1
<10%
17
26
33
2
10-20%
12
24
30
3
20-30%
10
22
27
4
30-40%
8
13
22
5
40-50%
7
12
18
6
50-60%
7
11
15
7
>60%
7
8
11
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV
Tabuľka č. 2
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
Položka
Názov položky/druh komunálneho odpadu
2019
2020
2021
1
20 03 08 Drobný stavebný odpad
7
7
8
2
20 02 02 Zemina a kamenivo
7
7
8
3
Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1
17
18
19
4
Príloha č. 2
k nariadeniu č. .../2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
Položka
Názov položky/druh odpadu
2019
2020
2021
1
Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad
3
5
7
2
Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) –uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
7
7
7
3
Stavebný odpad4)
7
9
11
4
Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad
0,66
0,66
0,66
5
Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
7
7
7
6
Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem odpadu uvedeného
7
7
7
4) Príloha č. 4 zákona č. .../2018 Z. z.
5
v položke 5
7
Priemyselný ostatný odpad5
30
30
30
8
Priemyselný nebezpečný odpad
40
40
40
5) Príloha č. 5 zákona č. .../2018 Z. z.
6
Príloha č. 3
k nariadeniu č. .../2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
Položka
Kategória odpadov
2019
2020
2021
1
Ostatný odpad
0,2655
0,2655
0,2655
2
Nebezpečný odpad
0,8298
0,8298
0,8298
7
Príloha č. 4
k nariadeniu č. .../2018 Z. z.
SADZBY PRE VÝPOČET VÝŠKY PRÍJMOV Z POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV PRE OBEC, NA KTOREJ ÚZEMÍ SA NACHÁDZA SKLÁDKA ODPADOV ALEBO ODKALISKO
Tabuľka č. 1 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad6)
Za rok
Výška príjmov (v eurách/t)
2019
5
2020
5
2021
5
Tabuľka č. 2 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný odpad
Za rok
Výška príjmov (v eurách/t)
2019
33
2020
33
2021
33
Tabuľka č. 3 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na inertný odpad
Za rok
Výška príjmov (v eurách/t)
2019
0,33
2020
0,33
2021
0,33
Tabuľka č. 4 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko
Výška príjmov (v eurách/t)
Za rok
Ostatný odpad
Nebezpečný odpad
2019
0,2655
0,8298
2020
0,2655
0,8298
2021
0,2655
0,8298
6) § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
8
Príloha č. 5
k nariadeniu č. .../2018 Z. z.
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona
2019 ................ 30%
2020 ............... 33%
2021 ................ 35%
9
Príloha č. 6
k nariadeniu č. ....../2018 Z.z.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UVEDENÉ VO VARIABILNOM SYMBOLE K PLATBE ZA ULOŽENIE ODPADOV PREVÁDZKOVATEĽOM SKLÁDKY ODPADOV ALEBO ODKALISKA
Identifikácia pozícií vo variabilnom symbole k úhrade poplatku za uloženie odpadov
označenie poplatku za uloženie odpadov
druh odpadu
skupina odpadu
mesiac, za ktorý je realizovaná úhrada poplatku
posledné dvojčíslie roku, za ktorý sa uhrádza poplatok
Číselné označenie poplatku za uloženie odpadu
Poplatok za uloženie odpadu
32
Druh odpadu
Číselné označenie druhu odpadu
vo variabilnom symbole
Komunálny odpad
20
Priemyselný odpad
02
Skupina odpadu
Číselné označenie skupiny odpadu
vo variabilnom symbole
Odpad uložený na skládku odpadov -
nie je nebezpečný odpad
01
Odpad uložený na skládku odpadov –
je nebezpečný odpad
02
Odpad uložený na skládku odpadov –
inertný odpad
03
Odpad uložený na odkalisko
04