1
TABUĽKA ZHODY
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Smernica
Smernica Rady č. 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v platnom znení
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Čl. 10
Náklady skládkovania odpadov
Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky náklady súvisiace so zriadením a prevádzkou skládky, vrátane, pokiaľ je to možné, nákladov finančnej záruky alebo jej ekvivalentu uvedeného v článku 8 písm. a) bodu iv) a odhadovaných nákladov na uzatvorenie skládky a starostlivosti o ňu po skončení jej prevádzky minimálne po dobu 30 rokov, boli pokryté cenou účtovanou prevádzkovateľom za ukladanie jednotlivých druhov odpadov na skládku. Podľa požiadaviek smernice Rady 90/313/EHS zo 7. júna 1990 o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí ( 1 ) členské štáty zabezpečia transparentnosť pri zbere a používaní informácií o všetkých potrebných nákladoch.
N
NZ
NZ
§1 O1
§3 O1
Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na
a)skládku odpadov,1)
b)odkalisko.
Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko platí posledný držiteľ odpadu6) (ďalej len „poplatník“). Poplatníkom za komunálny odpad je obec. Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko je na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska.
Ú
1) § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
2
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov
Por. č.
Názov predpisu
NZ
Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov