Príloha č. 4
1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Zvýšením úrovne triedeného zberu komunálnych odpadov môže dôjsť k zníženiu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Táto skutočnosť však závisí od súčasnej úrovne triedeného zberu a najmä od reálnej výšky miestneho poplatku za komunálne odpady, ktorá môže ale aj nemusí zodpovedať skutočným nákladom obce na zber a nakladanie s komunálnym odpadom. Sekundárny pozitívny vplyv môže nastať vytvorením nových finančných zdrojov a plošnej podpore domáceho kompostovania, kedy by domácnosti mohli byť prostredníctvom dotácie zabezpečené domácim kompostovacím zásobníkom (kompostérom) na biologicky rozložiteľné komunálne odpady.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Domácnosti, obce.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Stagnácia triedeného zberu komunálnych odpadov môže mať vplyv na každoročný nárast finančných prostriedkov na zneškodňovanie komunálnych odpadov skládkovaním, čo sa môže prejaviť vo zvyšovaní miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Domácnosti.
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1: Obyvatelia SR
Pozitívny vplyv
Negatívny vplyv – Zákonný poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu pri nezmenenej ročnej úrovni skládkovania KO (1,2 mi. ton)
Výpočty vychádzajú z ročného množstva uloženého zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov: 1,2 mil. ton.
Súčasná najvýhodnejšia sadzba: 4,98 EUR/t
Súčasná najnevýhodnejšia sadzba: 9,96 EUR/t
Súčasná najvýhodnejšia sadzba dopadu na domácnosť: 4,39 EUR ročne
Súčasná najnevýhodnejšia sadzba dopadu na domácnosť: 8,77 EUR ročne
Navrhovaná najvýhodnejšia sadzba 2019: 5 EUR/t
Navrhovaná najvýhodnejšia sadzba 2020: 8 EUR/t
Navrhovaná najvýhodnejšia sadzba 2021: 11 EUR/t
Navrhovaná najmenej výhodná sadzba 2019: 17 EUR/t
Navrhovaná najmenej výhodná sadzba 2020: 26 EUR/t
Príloha č. 4
2
Navrhovaná najmenej výhodná sadzba 2021: 33 EUR/t
Navrhovaná najvýhodnejšia sadzba dopadu na domácnosť 2019: 4,18 EUR ročne
Navrhovaná najvýhodnejšia sadzba dopadu na domácnosť 2020: 3,52 EUR ročne
Navrhovaná najvýhodnejšia sadzba dopadu na domácnosť 2021: 2,91 EUR ročne
Navrhovaná najmenej výhodná sadzba dopadu na domácnosť 2019: 14,22 EUR ročne
Navrhovaná najmenej výhodná sadzba dopadu na domácnosť 2020: 11,45 EUR ročne
Navrhovaná najmenej výhodná sadzba dopadu na domácnosť 2021: 8,72 EUR ročne
Porovnanie – najvýhodnejšia sadzba:
Súčasná najvýhodnejšia sadzba: 6 mil. EUR
Navrhovaná najvýhodnejšia sadzba 2019: 6 mil. EUR
Navrhovaná najvýhodnejšia sadzba 2020: 9,6 mil. EUR
Navrhovaná najvýhodnejšia sadzba 2021: 13,2 mil. EUR
Porovnanie – najmenej výhodná sadzba:
Súčasná najmenej výhodná sadzba: 12 mil. EUR
Navrhovaná najmenej výhodná sadzba 2019: 20,4 mil. EUR
Navrhovaná najmenej výhodná sadzba 2020: 31,2 mil. EUR
Navrhovaná najmenej výhodná sadzba 2021: 39,6 mil. EUR
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
5 435 343 (stav k 31.12.2016)
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
Vzhľadom na skutočnosť, že výška miestneho poplatku za komunálne odpady nemusí zodpovedať skutočným nákladom na odpadové hospodárstvo obce, tento vplyv nie je možné jednoznačne kvantifikovať. Kvantifikácia bola urobená len na základe porovnania jednotlivých sadzieb za skládkovanie komunálnych odpadov podľa súčasnej právnej úpravy a navrhovanej právnej úpravy.
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
Príloha č. 4
3
Príloha č. 4
4
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Predkladaný materiál nemá vplyvy na prístup zdrojom, právam, tovarom a službám.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Predkladaný materiál nemá vplyv na zraniteľné skupiny obyvateľstva alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.
Príloha č. 4
5
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Predkladaný materiál nevedie k diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Predkladaný materiál nevedie k zväčšovaniu rodových nerovností.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Príloha č. 4
6
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Zníženie skládkovania odpadov a presun materiálového toku odpadov k ich recyklácii prináša vznik nových pracovných miest v sektore odpadového hospodárstva. Nové pracovné miesta môžu v dôsledku zvýšenej miery triedeného zberu vzniknúť vo sfére zberu odpadov, dotrieďovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov ako aj v samotných zariadeniach na zhodnocovanie odpadov. Vznik nových pracovných miest nie je možné kvantifikovať.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Návrh zákona nevedie k zániku pracovných miest.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Predkladaný materiál neovplyvňuje dopyt po práci.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Nepredpokladá sa vplyv predkladaného materiálu na fungovanie trhu práce.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Neboli identifikované špecifické vplyvy.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Tento vplyv sa nepredpokladá.