1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
23 271 110
24 681 585
20 861 408
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
- vplyv na obce
- 2 244 989
391 463
241 884
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy_ Environmentálny fond
25 516 099
24 290 122
20 619 524
Výdavky verejnej správy celkom
22 270 454
29 138 231
25 826 693
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
- vplyv na obce
7 653 919
6 427 942
2 757 344
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy_ Environmentálny fond
14 616 535
22 710 289
23 069 349
Vplyv na počet zamestnancov
3
5
5
- vplyv na ŠR
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
3
5
5
Vplyv na mzdové výdavky
37 325
62 208
62 208
- vplyv na ŠR
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
37 325
62 608
62 608
Financovanie zabezpečené v rozpočte
22 270 454
29 138 231
25 826 693
Obce
7 653 919
6 427 942
2 757 344
Environmentálneho fondu
14 616 535
22 710 289
23 069 349
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predpokladá sa úbytok príjmov v obciach, ktoré majú na svojom území skládku odpadov alebo odkalisko, jedná sa o cca 120 obcí. Do roku 2021 sa týmto obciam zníži príjem za ukladanie odpadov na skládky odpadov alebo odkalisko. Obce však mali a budú musieť naďalej všetky tieto príjmy použiť výlučne na oblasť odpadového hospodárstva, resp. po splnení stanovených podmienok na zlepšenie životného prostredia. V roku 2021 sa predpokladá úbytok príjmov na strane týchto 120-tich obcí vo výške 20 mil. EUR. Keďže však všetky poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko majú byť použité opätovne len na účely odpadového hospodárstva a mení sa len spôsob ich prerozdeľovania prostredníctvom Environmentálneho fondu, nepredpokladáme zásadný vplyv zníženia príjmov týchto poplatkov na rozpočty verejnej správy. Práve naopak, tým že poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko budú rozdeľované na základe dotačnej schémy medzi všetky obce, dôjde k zvýšeniu príjmov obcí v tejto oblasti.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona prináša zavedenie nových poplatkov za skládkovanie odpadov a za uloženie odpadov na odkalisko na obdobie rokov 2019-2021. Hlavná zmena novej právnej úpravy je zameraná predovšetkým na oblasť skládkovania komunálnych odpadov, kde dlhodobo pretrváva negatívny trend v ich skládkovaní.
Účelom zákona je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov. Návrhom zákona sa okrem toho sleduje aj vytvorenie nových dlhodobých finančných zdrojov pre financovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre komunálnu sféru ako aj pre subjekty podnikajúce v odpadovom hospodárstve a pre výrobné subjekty.
Zásadná zmena určovania výšky sadzieb za skládkovanie odpadov je v oblasti zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu, kde výška sadzby bude priamo závislá od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Čím viac bude obec triediť, tým menšiu sadzbu za komunálne odpady bude mať, čo okrem zvýhodnenej sadzby prináša zásadnú úsporu na financovaní zberu, odvozu a skládkovania zmesového komunálneho odpadu.
Keďže financovanie triedeného zberu je v súčasnosti riešené prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov, obce musia mať záujem o znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu, čo im môže priniesť značné úspory. Návrh zákona vytvára ešte väčší tlak na zvyšovanie úrovne triedeného zberu a predchádzanie vzniku odpadov, čo by malo priniesť ešte väčšiu dynamiku v náraste vytriedených a recyklovaných odpadov.
Okrem toho je cieľom zákona vytvoriť nový zdroj financovania infraštruktúry odpadového hospodárstva pre komunálnu sféru ako aj pre subjekty podnikajúce v odpadovom hospodárstve a pre výrobné subjekty.
3
Zákon a nariadenie navrhujú nový mechanizmus rozdeľovania poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko.
Zmena nastáva v odvode celého poplatku do Environmentálneho fondu, ktorý bude mať právo kontrolovať spolu s orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva správnosť výšky odvádzaných poplatkov, čo bolo v prípade obcí, ktorým boli poplatky odvádzané, častým problémom. Dochádza teda k sprísneniu režimu tak, aby boli poplatky vypočítavané a odvádzané načas a v plnej výške.
Jednou z kľúčových zmien novej právnej úpravy je odvádzanie príjmov z poplatkov Environmentálnemu fondu, ktorý tieto príjmy použije na výdavky v budúcich kalendárnych rokoch. Pravidelne raz mesačne odvedie Environmentálny fond obciam na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko výšku poplatku za celý objem uložených odpadov na ich skládku odpadov alebo na odkalisko, nezávisle od charakteru a druhu ukladaného odpadu na túto skládku odpadov a na odkalisko. Následne Environmentálny fond príjmy z poplatkov prerozdelí v súlade s nastaveným mechanizmom na základe splnenia zákonom a nariadením stanovených požiadaviek medzi ostatné obce, t. j. obce na území ktorých sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko, ďalej subjektom podnikajúcim v odpadovom hospodárstve a výrobným subjektom. Zákonom sa stanovuje, že príjmy z poplatkov je možné prednostne použiť na účely odpadového hospodárstva a v prípade splnenia stanovených podmienok aj na účely zlepšenia životného prostredia. V prípade použitia príjmov na účel odpadového hospodárstva by hlavná časť finančných zdrojov mala smerovať k podpore predchádzania vzniku odpadov a triedenému zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podľa odhadov by po nadobudnutí účinnosti zákona o poplatkoch malo byť v prvom roku k dispozícii cca 25,5 mil. EUR na financovanie chýbajúcej infraštruktúry odpadového hospodárstva, pričom obce na katastrálnom území, ktorých sa nachádzajú skládky by mali priamo dostať 14,6 mil. EUR a ďalších 11,0 mil. EUR by malo byť k dispozícii prostredníctvom Environmentálneho fondu pre ďalšie obce , subjekty podnikajúce v odpadovom hospodárstve a výrobné subjekty. Nasledujúci rok sa predpokladá čiastočné zníženie príjmu za uloženie odpadov na skládku odpadov na úroveň 24,3 mil. EUR, pričom táto úroveň by sa mala udržať až do roku 2021.
Zvýšením poplatkov za skládkovanie odpadov sa očakáva výrazné zníženie skládkovania zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu, čím by mali obce ušetriť finančné prostriedky za skládkovanie komunálnych odpadov a tieto môžu presmerovať na iné spôsoby nakladania s odpadom, t. j. predovšetkým na recykláciu, resp. zhodnocovanie komunálnych odpadov. Po zavedení zákona do praxe sa v prvom roku jeho účinnosti predpokladá zvýšenie výdavkov na skládkovanie komunálnych odpadov, do roku 2021 sa však predpokladá postupné znižovanie výdavkov obcí za skládkovanie komunálnych odpadov oproti súčasnému stavu vzhľadom k tomu, že sa zvýši miera vytriedenia.
Podmienka použitia prostriedkov na účely odpadového hospodárstva alebo na účely životného prostredia v prípade obcí zostáva zachovaná zo súčasnej právnej úpravy.
Príjmy z uloženia odpadov na skládku odpadov bude prerozdeľovať Environmentálny fond na základe mechanizmu prerozdeľovania poplatkov za uloženie odpadov, pričom rozlišovať bude príjmy z poplatku za uloženie komunálnych odpadov a príjmy z poplatkov za
4
uloženie priemyselných odpadov podľa štyroch skupín. V prvej skupine sa časť z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov odvedie pravidelne mesačne obciam, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko a prvýkrát budú týmto obciam odvedené poplatky v apríli 2019. V druhej skupine sa po odpočítaní poplatkov, ktoré EF odvedie obciam v prvej skupine, z celkového ročného príjmu z poplatkov za uloženie odpadov 70% zo zvyšnej časti príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov odvedie obciam, ktoré spĺňajú zákonom ustanovené podmienky ako nárokovateľný príspevok (jeho výška závisí od miery vytriedenia komunálnych odpadov v obci a bude ustanovená v nariadení vlády SR a odvedená raz ročne), prvýkrát v roku 2020. Do tretej skupiny patrí zvyšných 30% príjmov z poplatkov za komunálne odpady a 50% príjmov z poplatkov za priemyselné odpady, ktoré budú poskytnuté obciam a subjektom odpadového hospodárstva raz ročne formou nenárokovateľných dotácií (po schválení projektov) prvýkrát v roku 2020. V poslednej štvrtej skupine sa 50% príjmov z poplatkov za priemyselné odpady poskytne raz ročne formou nenárokovateľných dotácií (po schválení projektov) podnikateľským subjektom na podporu znižovania produkcie odpadov v rámci ich výrobného procesu – prvýkrát v roku 2020.
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy rozlišujú 3 triedy skládok odpadov z hľadiska kategórie skládkovaných odpadov skládky na nebezpečný odpad (NO), skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný (NNO) a skládky odpadov a inertný odpad (IO).
Pri výpočte príjmov z poplatkov za uloženie odpadov sa počítalo s poplatkami za uloženie odpadov na všetky triedy skládok odpadov. V analýze nie zohľadnené len poplatky za uloženie odpadov na odkaliská, keďže tieto poplatky nízke, nemenia sa a neovplyvňujú zásadným spôsobom analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Skládkovanie komunálnych odpadov je v prevažnej miere charakterizované 2 druhmi komunálnych odpadov zmesový komunálny odpad (20 03 01) a objemný odpad (20 03 07). Oba druhy odpadov v prevažnej miere skládkované, časť zmesových komunálnych odpadov a objemných odpadov sa zhodnocuje energeticky v spaľovniach odpadov v Bratislave a Košiciach. Z toho dôvodu pre tieto dva druhy odpadov navrhnuté nové sadzby poplatkov, ktoré majú obce motivovať k zvýšeniu triedeného zberu a zníženia produkcie týchto odpadov, predovšetkým k znižovaniu zmesového komunálneho odpadu.
Keďže hlavnou zmenou navrhovanej právnej úpravy je zmena sadzieb za skládkovanie komunálnych odpadov, ktoré sa ukladajú na skládky odpadov kategórie NNO, je zmena výberu príjmov z poplatkov ovplyvnená predovšetkým komunálnym odpadom. Pri nebezpečnom odpade, priemyselnom ostatnom odpade a inertnom odpade sa nepredpokladá výraznejšie zníženie skládkovania odpadov, resp. tento pokles je u priemyselného sektoru veľmi ťažké odhadnúť, preto sa uvažuje s rovnakou produkciou za analyzovaní obdobie.
Pri analýze sa vychádzalo z produkcie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na východiskovej úrovni cca 1,2 mil. ton. Ďalej sa pri analýze vychádza z predpokladu nárastu vytriedenia komunálnych odpadov a postupného znižovania skládkovania zmesových komunálnych odpadov a objemných odpadov, keďže okrem zvýšenia vytriedenia zmesového komunálneho odpadu sa predpokladá aj zvýšenie jeho využitia na výrobu tzv. „tuhých alternatívnych palív“. Čiastočný vplyv na zníženie zmesového komunálneho odpadu sa predpokladá aj z dôvodu intenzívnejšieho zavádzania
5
domáceho kompostovania a komplexnejších nástrojov predchádzania vzniku odpadov, na čo budú využité práve finančné výnosy z ukladania odpadov na skládky odpadov prostredníctvom Environmentálneho fondu.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2019
2020
2021
Zabezpečenie navýšenia osobných a prevádzkových výdavkov v súvislosti so zabezpečením agendy administrácie procesu výberu poplatkov a prerozdeľovania finančných prostriedkov v rámci návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
22 270 454
29 138 231
25 826 693
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pri výpočte vplyvov navrhovanej právnej úpravy na verejné financie sa vychádzalo z aktuálnych údajov o vzniku a nakladaní s odpadom. Boli použité údaje za rok 2016 o z Regionálneho informačného systému o odpadoch, ktorý prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia a Štatistického úradu SR.
Pri výpočtoch sa vychádzalo z nasledovnej úrovne skládkovania komunálnych a priemyselných odpadov za rok 2016:
-Zmesový komunálny odpad a objemný odpad: 1 195 tis. ton.
-Výkopové zeminy (položka č. 1): 261 tis. ton
-Stavebný odpad (položka č. 2): 191 tis. ton
-Inertný odpad (položka č.3): 581 tis. ton
-Priemyselný odpad (položka č.4): 1 414 tis. ton
-Nebezpečný odpad: 68 tis. ton
Pri priemyselnom odpade, vrátane nebezpečného odpadu sa neuvažovalo so znižovaním jeho skládkovania za jednotlivé roky, keďže tento trend nie je možné v sektore
6
priemyslu odhadnúť a preto sa za celé sledované obdobie uvažuje s rovnako úrovňou skládkovania.
Pri zmesovom komunálnom odpade a objemnom odpade sa uvažuje so znižovaním jeho skládkovania na úroveň 50% do roku 2020.
Bola využitá odhadovaná výška poplatkov za komunálny odpad (zmesový komunálny odpad a objemný odpad) určená váženým priemerom jednotlivých sadzieb vzhľadom na počet obcí s danou mierou recyklácie.
7
Tabuľka č. 3
Environmentálny fond
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Obce
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
Daňové príjmy (133013)1
25 516 099
24 290 122
20 619 524
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
25 516 099
24 290 122
20 619 524
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
Daňové príjmy (133013)1
- 2 244 989
391 463
241 884
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
- 2 244 989
391 463
241 884
8
Tabuľka č. 4
Environmentálny fond
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Obce
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
Bežné výdavky (600)
14 616 535
17 299 239
17 149 660
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
37 325
62 208
62 208
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
13 045
21 742
21 742
Tovary a služby (630)2
v tom: materiál (633)
19 008
19 008
31 680
31 680
31 680
31 680
Bežné transfery (640)2
641009
14 547 157
14 547 157
17 183 609
17 183 609
17 034 030
17 034 030
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
5 411 050
5 919 689
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
723002
0
5 411 050
5 919 689
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
14 616 535
22 710 289
23 069 349
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
Bežné výdavky (600)
7 653 919
6 427 942
2 757 344
Poplatky za komunálny odpad
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
v tom: materiál (637012)
7 653 919
6 427 942
2 757 344
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
0
0
0
9
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Zamestnanosť
2019
2020
2021
Počet zamestnancov celkom
3
5
5
z toho vplyv na ŠR
3
5
5
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 037
1 037
1 037
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
50 370
83 950
83 950
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
37 325
62 208
62 208
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
13 045
21 742
21 742
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
8 354 165
23 391 000
31 465 082
10
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
11