2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
Čl. 114 a čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 15/zv. 4; Ú.v. ES L 182, 16.7.1999) v platnom znení - gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. L 312, 22.11.2008) v platnom znení gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (desiata komora) z 25. apríla 2013 vo veci C-331/11 Európska komisia proti Slovenskej republike.
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (štvrtá komora) z 4. júla 2018 vo veci C-626/2016 Európska komisia proti Slovenskej republike - nesplnenie povinnosti podľa článku 260 ods. 2 ZFEÚ
(oba rozsudky sa vzťahujú k smernici Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v platnom znení, ale nie vo vzťahu k predmetu návrhu zákona)
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení
-
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom
3
na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
Konanie o porušení povinnosti podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2017/2035 ( konanie sa vzťahuje k smernici Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v platnom znení, ale nie vo vzťahu k predmetu návrhu zákona)
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebraté spolu s uvedením rozsahu ich prebratia, príp. potreby prijatia ďalších úprav
-Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
-Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 322/2017 Z. z.
-Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 323/2017 Z. z.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne