Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Október 2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Október 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
December 2017
2.Definovanie problému
Predmetom návrhu zákona je prijatie nových poplatkov za skládkovanie odpadov a za uloženie odpadov na odkalisko na obdobie rokov 2019-2030. Hlavná zmena novej právnej úpravy je zameraná predovšetkým na oblasť skládkovania komunálnych odpadov, kde dlhodobo pretrváva negatívny trend v ich skládkovaní.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov. Návrhom zákona sa okrem toho sleduje vytvorenie nových dlhodobých finančných zdrojov pre financovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva pre komunálnu sféru.
4.Dotknuté subjekty
Návrh zákona sa dotýka štátnej správy, verejnej správy, obcí, hospodárenia domácností a čiastočne aj podnikateľských subjektov.
5.Alternatívne riešenia
Alternatíva 0: zachovanie súčasného stavu nie je žiadúce, nakoľko Slovenská republika ako členský štát je viazaná záväzkami a cieľmi v oblasti odpadového hospodárstva. Jedným z hlavných cieľov pre oblasť odpadového hospodárstva je zníženie skládkovania odpadov na čo najnižšiu mieru. V súčasnosti Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyššou mierou skládkovania odpadov a zároveň patrí medzi krajiny s najnižšími sadzbami za uloženie odpadov na skládky odpadov. V prípade zachovania súčasného stavu by Slovenská republika nenaplnila ciele a záväzky, ktoré jej vyplývajú ako členskému štátu EÚ.
Alternatíva 1: zvolená alternatíva - Súčasné poplatky za skládkovanie komunálneho odpadu na Slovensku sú príliš nízke a nepredstavujú takmer žiadnu motiváciu pre obce meniť svoju odpadovú politiku. Slovenské poplatky sú jedny z najnižších v EÚ a priemerne sa pohybujú na úrovni okolo 7 eur za tonu. Výsledkom je, že viac ako dve tretiny odpadov skládkujeme, kým priemer EÚ je okolo 28 %. Cieľom EÚ je do roku 2020 recyklovať aspoň 50 % komunálneho odpadu, čo podľa súčasne platného zákona o poplatkoch nie je nemožné dosiahnuť. Aby Slovenská republika splnila vyššie uvedený cieľ, bolo nutné okrem iného postupne razantnejšie zvýšiť poplatky, tak ako to navrhuje MŽP SR v predloženom návrhu zákona o poplatkoch. Pri tvorbe predmetného návrhu zákona o poplatkoch, vychádzal rezort MŽP SR aj zo štúdie „Lacné skládky, Kvalifikácia návrhu zvýšenia poplatkov za uloženie odpadov, Január 2017“, ktorú vypracoval Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Príloha č. 1
7.Transpozícia práva EÚ
Problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie a rovnako nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
8.Preskúmanie účelnosti**
-
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Predkladaný návrh zákona má nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie.
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Michal Hlávek, odbor odpadového hospodárstva, michal.hlavek@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 5956 2515
12.Zdroje
-
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K NÁVRHU
ZÁKONA O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia SR dňa 24. novembra 2017 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na opätovné predbežné pripomienkové konanie materiál Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie rozpočtovo zabezpečené, negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky, pozitívno-negatívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na životné prostredie.
Príloha č. 1
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K analýze sociálnych vplyvov
V bode 4.1 v častiach týkajúcich sa opisu vplyvov na hospodárenie domácností Komisia odporúča doplniť opis hodnoteného opatrenia opis dotknutej zmeny, ktorú upravuje predmetný návrh zákona a ktorú predkladateľ v tomto bode hodnotí.
V bode 4.1 je potrebné vypustiť text „predkladaný materiál nemá vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia“, keďže predkladaný materiál predpokladá rovnaký vplyv na tieto skupiny ako v prípade ostatných skupín obyvateľov.
Zároveň je potrebné v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov uviesť porovnanie navrhovanej najvýhodnejšej a najmenej výhodnej sadzby za skládkovanie komunálneho odpadu (zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu) s najvýhodnejšou a najmenej výhodnou sadzbou ustanovenou pre najbližšie obdobie podľa súčasnej právnej úpravy vo forme kvantifikácie na jednu domácnosť.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.