1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1070
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...........2018
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na
a)skládku odpadov,1)
b)odkalisko.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na úložiská ťažobného odpadu podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) odkaliskom prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal)okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný odpad (kal) produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou
1) § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
banským spôsobom;3) zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku,
b) priemyselným odpadom odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov4) zaraďuje do skupiny 01 až 19,
c) vytriedenou zložkou komunálnych odpadov zložka komunálnych odpadov,5) ktorá je uvedená v prílohe č. 1,
d) územím skládky odpadov priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným rozhodnutím,
e) príjazdovou účelovou komunikáciou účelová komunikácia, ktorá je uvedená v aktuálnom kolaudačnom rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína napojením od cesty príslušnej triedy alebo miestnej komunikácie a končí pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú účelovú komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov.
§ 3
Poplatková povinnosť
(1)Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí posledný držiteľ odpadu6) (ďalej len „poplatník“). Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko je na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska. Poplatníkom za komunálne odpady je obec.
(2)Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa neplatí za uloženie inertného odpadu7) na skládku odpadov, ak sa na tejto skládke odpadov použije na stavebné práce, sanačné práce, rekonštrukčné práce, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu; to neplatí pre skládku na inertný odpad.
§ 4
Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
(1)Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu8) a oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o tejto sadzbe každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka.
3) § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.
5) § 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
6) § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
7) § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
8 ) Príloha č. 1 alebo 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
3
(2)Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov zisťuje jej prevádzkovateľ vážením na skládke odpadov.
(3)Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.9) Pre výpočet poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov, ak ide o komunálne odpady uložený na skládku odpadov od 1. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka, vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov z údajov oznámených podľa odseku 1 v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(4)Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa vypočíta podľa vzorca , ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(5)Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku 4 vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ohlásila podľa osobitného predpisu.10) Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zodpovedá obec.
(6)Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho zriadené a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.
(7)Obec je povinná poskytnúť na požiadanie prevádzkovateľa skládky odpadov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), okresného úradu alebo Environmentálneho fondu informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok do desiatich dní od ich vyžiadania.
(8)Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky odpadov použije pre výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa osobitného predpisu.9)
(9)Zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa používajú pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa odseku 4, je uvedený v prílohe č. 1.
(10)Poplatok za uloženie priemyselného odpadu na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.11)
(11)Zoznam stavebných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, je uvedený v prílohe č. 3.
9) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z.
10) § 14 ods.1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.
11) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z.
4
(12)Zoznam priemyselných ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, je uvedený v prílohe č. 4.
(13)Za správnosť výpočtu výšky poplatku podľa odsekov 3 a 10 za uloženie odpadu na skládku odpadov zodpovedá prevádzkovateľ skládky odpadov.
§ 5
Výpočet poplatku za uloženie odpadu na odkalisko
(1)Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na odkalisko do príslušnej sadzby podľa
osobitného predpisu12)
a poskytnúť údaje o tejto sadzbe prevádzkovateľovi odkaliska pri každom uložení odpadu na odkalisko.
(2)Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.
(3)Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko vypočíta prevádzkovateľ odkaliska ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.12)
(4)Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zodpovedá prevádzkovateľ odkaliska.
§ 6
Platenie, odvod poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatku za uloženie odpadu na odkalisko a ohlasovacia povinnosť
(1)Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska vystaví poplatníkovi doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na odkalisko do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko.
(2)Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov prevádzkovateľovi skládky odpadov a poplatok za uloženie odpadov na odkalisko prevádzkovateľovi odkaliska do 45 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko.
(3)Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko príjmom Environmentálneho fondu. Tieto príjmy môže Environmentálny fond použiť aj na výdavky v budúcich kalendárnych rokoch.
12) Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z.
5
(4)Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska povinní odviesť poplatok za uloženie odpadu s uvedením údaja, či ide o poplatok za uloženie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo poplatok za uloženie priemyselných odpadov a uvedením variabilného symbolu, špecifického symbolu a poznámky k úhrade za účelom identifikácie príslušnej platby Environmentálnemu fondu do 60 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko.
(5)Variabilný symbol obsahuje údaje týkajúce sa označenia poplatku za uloženie odpadu, druhu odpadu, skupiny odpadu,13) mesiaca úhrady poplatku za uloženie odpadu a označenia roku úhrady poplatku za uloženie odpadu.
(6)Špecifický symbol obsahuje identifikačné číslo prevádzkovateľa skládky odpadov alebo prevádzkovateľa odkaliska .
(7)Poznámka k úhrade obsahuje údaj o množstve odpadu uloženého na skládku odpadov alebo odkalisko.
(8)Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska povinní oznámiť Environmentálnemu fondu každú zmenu údajov podľa § 11 ods. 3, a to do 10 dní odo dňa, kedy sa o tejto zmene dozvedeli.
§ 7
Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
(1) Príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške podľa osobitného predpisu13) použije Environmentálny fond pre
a) obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom poplatok podľa odseku 4 prijal,
b) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,
c) fyzické osoby-podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve a obce,
d) fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného procesu znížia produkciu odpadov.
(2) Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území viacerých obcí, rozdelí sa časť príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne podľa veľkosti územia, ktoré na území danej obce skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, pričom sa vychádza z aktuálneho stavu podľa kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.
(3) Desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) odvedie Environmentálny fond obci, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia14) ku skládke odpadov alebo k odkalisku. Ak príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo odkalisku
13 ) § 5 a Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z.
14) § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
6
prechádza územím viacerých obcí, rozdelí sa desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne medzi tieto obce, pričom sa vychádza z aktuálneho stavu podľa kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.
(4) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam, na ktorých území sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza a obci alebo obciam, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu boli odvedené príjmy z poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládok odpadov a prevádzkovateľov odkalísk.
(5) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 môže obec použiť na účely odpadového hospodárstva obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,15) ak odsek 7 neustanovuje inak.
(6) Za použitie na účely odpadového hospodárstva sa považuje činnosť nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva;15) za účelom použitia na odpadové hospodárstvo sa nepovažuje zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.16)
(7) Obec môže príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 použiť na zlepšenie životného prostredia v obci, ak
a)obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu17) a
b)v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť tieto príjmy na iný účel ako na účely odpadového hospodárstva, dosiahla úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutého v tejto obci.
(8) Na účel zlepšenia životného prostredia v obci sa považuje každá činnosť v obci zameraná na zlepšenie životného prostredia, ktorá bezprostredne nesúvisí s odpadovým hospodárstvom.
(9) Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. b), ak
a)sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,
b)jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu,17)
c)v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu18) z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutého v tejto obci,
d)doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
15) § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 90/2017 Z. z.
16) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
17) § 117 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z.
7
(10) Príjmy podľa odseku 1 písm. b) môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva. Ak obec dosiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov v obci, môže tieto príjmy použiť na zlepšenie životného prostredia.
(9)Obec, na území ktorej sa nachádza skládka alebo odkalisko alebo obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, môže požiadať o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 písm. b); takejto obci nemôže byť poskytnutý príspevok podľa odseku 1 písm. a) a zároveň podľa odseku 1 písm. b).
§ 8
(1) Ak poplatník nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2, prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadov na odkalisko zaplatiť, oznámi túto skutočnosť okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu.
(2) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný vypracovať a do 60 dní po uplynutí štvrťroka podať okresnému úradu a Environmentálnemu fondu ohlásenie o množstve uloženého odpadu a o vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu a o množstve inertného odpadu, použitého na skládke odpadov na stavebné, sanačné, rekonštrukčné, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(3) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný umožniť okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu na ich žiadosť nahliadnuť a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu.
§ 9
Správne delikty
(1)Ak poplatník nezaplatí poplatok podľa
§ 6 ods.
2 alebo prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska neodvedie poplatok podľa § 6 ods. 4 včas alebo v plnej výške, povinní zaplatiť za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,2 percenta zo sumy nezaplateného poplatku alebo neodvedeného poplatku.
(2)Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť príjmom prevádzkovateľa skládky odpadov alebo prevádzkovateľa odkaliska. Úroky z omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť príjmom Environmentálneho fondu.
(3)Pokutu od 500 eur do 10 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia
a)poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neoznámi prevádzkovateľovi skládky odpadov pre výpočet poplatku za uloženie odpadov údaj o tejto sadzbe podľa
§ 4 ods. 1
,
b)poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neposkytne prevádzkovateľovi odkaliska pre výpočet poplatku údaj o tejto sadzbe podľa
§ 5 ods.
1
,
8
c)obci, ktorá nesprávne vypočíta výšku úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 5,
d)obci, ak nezverejní informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok podľa § 4 ods. 6 alebo neposkytne informácie o úrovni a spôsobe výpočtu vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný rok podľa § 4 ods. 7,
e)obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. a) a odseku 3 v rozpore s § 7 ods. 5,
f)obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b) v rozpore s § 7 ods. 10,
g)prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov podľa § 4 ods. 13,
h)prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na odkalisko podľa § 5 ods. 4,
i)prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi okresnému úradu, inšpekcii alebo Environmentálnemu fondu skutočnosť podľa
§
8 ods. 1 alebo nepodá ohlásenie podľa § 8 ods. 2,
j)prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 6 ods. 8,
k)prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 6 ods. 9,
l)prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi Environmentálnemu fondu zmenu údajov podľa
§
6 ods. 10.
(4)Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko podľa
§ 6 ods.
2.
(5)Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak
a)nevystaví doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo o výške poplatku za uloženie odpadu na odkalisko poplatníkovi včas alebo v plnej výške podľa § 6 ods. 1,
b)neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatky za uloženie odpadov na odkalisko včas a v plnej výške podľa § 6 ods. 4.
(6)Konanie o uložení pokuty podľa odsekov 3 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.
(8)Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona dôjde k opätovnému porušeniu rovnakej povinnosti, za ktorú bola uložená pokuta, môže sa uložiť ďalšia pokuta do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(9)Okresný úrad alebo inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu okresný úrad alebo inšpekcia uložiť ďalšiu pokutu do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
9
(10)Za deň, keď sa okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti podľa tohto zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu z kontroly.19)
(11)Pokuty podľa odsekov 3 až 5 sú príjmom Environmentálneho fondu.
(12) Správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je Environmentálny fond, ktorý je povinný najmä
a) výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z uložených sankcií a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky,
b) viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z uložených sankcií.
(13) Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
§ 10
Splnomocňovacie ustanovenie
Nariadenie, ktoré vydá vláda Slovenskej republiky, ustanoví
a) položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov,
b) položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov,
c) položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko,
d) sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko,
e) spôsob prerozdeľovania prostriedkov Environmentálneho fondu z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko,
f) podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b),
g) úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 7 ods. 9 písm. c),
h) údaje uvádzané za účelom identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko prevádzkovateľom skládky odpadov alebo prevádzkovateľom odkaliska vo variabilnom symbole k platbe.
§ 11
Prechodné ustanovenia
(1) Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. januára 2019 do 28. februára 2019 vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov zo sadzieb podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018.
(2) Ohlásenie podľa § 8 ods. 2 sa za posledný štvrťrok roku 2018 podáva podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018.
(3) Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť Environmentálnemu fondu
19) § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
10
a)zoznam obcí, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko a informáciu o veľkosti územia každej obce, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko podľa kolaudačného rozhodnutia.
b)zoznam obcí, ktorými prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, ako aj údaje o rozlohe územia jednotlivých obcí, ktorými prechádza príjazdová účelová komunikácia.
(4) Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) prvýkrát v roku 2020.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon
č. 17/2004 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 434/2013 Z. z.
§ 13
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
Čl. II
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 569/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 332/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:
„v) príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9ac znie:
9ac) § 6 ods. 3 zákona č. ..../2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).
2.V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ag) a ah), ktoré znejú:
„ag) príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h)
ah) dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov11i)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11h a 11i znejú:
11h) § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. .../2018 Z. z.
11i) § 7 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. .../2018 Z. z.“.
11
3.V § 4 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n) a ad) piateho bodu“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n), ad) piateho bodu a písm. ah)“.
4. § 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Príjmy fondu podľa § 3 písm. v) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným predpisom12ca) a v súlade s § 4d“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:
12ca) § 7 ods. 1 zákona č. ..../2018 Z. z.“.
5. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4d
Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
(1) Príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. v) fond poskytne v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku odpadu a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na projekt zameraný na
a) predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie množstva produkcie odpadu, podporu triedeného zberu komunálnych odpadov a jeho zhodnocovania,
b) podporu informačných kampaní obce pre oblasť odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
c) monitoring a prevenciu nezákonne umiestneného odpadu,
d) predchádzanie vzniku odpadu, triedený zber odpadu a recykláciu odpadu,
e) predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie produkcie odpadu vo výrobnom procese.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno poskytnúť obci.
(3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá podniká v odpadovom hospodárstve.
(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že v rámci svojho výrobného procesu zníži produkciu odpadu.
(5) Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ah) podáva žiadosť v písomnej forme najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a) názov alebo obchodné meno žiadateľa,
b) sídlo žiadateľa,
c) identifikačné číslo žiadateľa,
d) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,
e) miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu a stručný opis projektu,
f) výšku požadovaných prostriedkov,
12
g) výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h) zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
i) opis a prínosy projektu,
j) opis financovania projektu,
k) ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré určí špecifikácia činností.
(6) Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.
(7) Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory formou dotácie a po doručení dokladov,12n) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(8) Zoznam rozhodnutí o poskytnutí dotácie zverejní fond na svojom webovom sídle.
(9) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(10) Na poskytnutie dotácie sa nevzťahujú § 8 a 9, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12n znie:
12n) Napríklad § 409 až 470 a § 536 až 565 Obchodného zákonníka, § 588 až 627 a § 631 až 656 Občianskeho zákonníka, § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6. V § 9 ods. 6 sa nad slovom „predpisov“ odkaz „19a)“ nahrádza odkazom „12n)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a sa vypúšťa.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
13
Príloha č. 1
k zákonu č. .../2018 Z. z.
ZOZNAM
ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ VYTRIEDIŤ A ZAPOČÍTAŤ DO ČITATEĽA VZORCA UVEDENÉHO V PRÍLOHE Č. 2
Kód odpadu
Názov odpadu
20 01 01
papier a lepenka
20 01 02
sklo
20 01 03
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
20 01 04
obaly z kovu
20 01 08
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 10
šatstvo
20 01 11
textílie
20 01 21
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 25
jedlé oleje a tuky
20 01 26
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 33
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 35
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)
20 01 36
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39
plasty
20 01 40
kovy
20 01 40 01
meď, bronz, mosadz
20 01 40 02
hliník
20 01 40 03
olovo
20 01 40 04
zinok
20 01 40 05
železo a oceľ
20 01 40 06
cín
20 01 40 07
zmiešané kovy
14
Kód odpadu
Názov odpadu
20 02 01
biologicky rozložiteľný odpad
15
Príloha č. 2
k zákonu č. .../2018 Z. z.
VZOREC PRE VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:
Ú
𝑉
𝐾𝑂
=
𝑚
𝑧𝑙𝑜
ž
𝑘𝑎
1
+
𝑚
𝑧𝑙𝑜
ž
𝑘𝑎
2
+
𝑚
𝑧𝑙𝑜
ž
𝑘𝑎
𝑛
𝑚
𝐾𝑂
𝑥
100
[
%
]
kde:
ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.
m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu;10) hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch. Zoznam vytriediteľných zložiek, ktoré je možné započítať do množstva vytriedeného komunálnych odpadov je uvedený v prílohe č. 1.
m KOje hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutého v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu;10) hmotnosť vzniknutého komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch.
16
Príloha č. 3
k zákonu č. .../2018 Z. z.
ZOZNAM
STAVEBNÝCH ODPADOV, ZA KTORÉ SA PLATÍ POPLATOK ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV
Kód odpadu
Názov odpadu
17 01 01
betón
17 01 02
tehly
17 01 03
škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 08
štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Poznámka
Ide o stavebné odpady, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov podľa osobitného predpisu.20)
20) Položka č. 3 prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z.
17
Príloha č. 4
k zákonu č. .../2018 Z. z.
ZOZNAM
PRIEMYSELNÝCH OSTATNÝCH ODPADOV, ZA KTORÉ SA PLATÍ POPLATOK ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV
Kód odpadu
Názov odpadu
020101
Kaly z prania a čistenia
020102
Odpadové živočíšne tkanivá
020103
Odpadové rastlinné tkanivá
020104
Odpadové plasty (okrem obalov)
020106
Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
020107
Odpady z lesného hospodárstva
020109
Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108
020203
Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
020301
Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
020302
Odpady z konzervačných činidiel
020303
Odpady z extrakcie rozpúšťadlami
020304
Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020305
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
18
Kód odpadu
Názov odpadu
020403
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020501
Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020502
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020601
Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020602
Odpady z konzervačných činidiel
020603
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020701
Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
020702
Odpad z destilácie liehu
020703
Odpad z chemického spracovania
020704
Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020705
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
030101
Odpadová kôra a korok
030301
Odpadová kôra a drevo
030307
Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
030308
Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
030310
Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
030311
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310
040101
Odpadová glejovka a štiepenka
19
Kód odpadu
Názov odpadu
040107
Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
040109
Odpady z vypracúvania a apretácie
040209
Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
040210
Organické látky prírodného pôvodu (napríklad tuky, vosky)
040215
Odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214
040217
Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216
040220
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219
040221
Odpady z nespracovaných textilných vlákien
040222
Odpady zo spracovaných textilných vlákien
050110
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109
060503
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502
070112
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111
070212
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211
070215
Odpadové prísady iné ako uvedené v 070214
20
Kód odpadu
Názov odpadu
070312
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311
070412
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411
070512
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070511
070514
Tuhé odpady iné ako uvedené v 070513
070612
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611
080114
Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113
080118
Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117
080313
Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312
080315
Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314
080318
Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317
080412
Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411
090108
Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
090110
Jednorazové kamery bez batérií
120115
Kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114
150101
Obaly z papiera a lepenky
150102
Obaly z plastov
21
Kód odpadu
Názov odpadu
150103
Obaly z dreva
150105
Kompozitné obaly
150109
Obaly z textilu
150203
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202
160103
Opotrebované pneumatiky, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm
160119
Plasty
160306
Organické odpady iné ako uvedené v 160305
160509
Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508
170201
Drevo
180104
Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy ( napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)
180203
Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180206
Chemikálie iné ako uvedené v 180205
190203
Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
190206
Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205
22
Kód odpadu
Názov odpadu
190210
Horľavé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209
190501
Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
190502
Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
190604
Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
190809
Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
190812
Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811
190903
Kaly z dekarbonizácie
190904
Použité aktívne uhlie
191106
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 191105
191201
Papier a lepenka
191202
Železné kovy
191203
Neželezné kovy
191204
Plasty a guma
191205
Sklo
191207
Drevo iné ako uvedené v 191206
191208
Textílie
191210
Horľavý odpad (palivo z odpadov)
23
Kód odpadu
Názov odpadu
191212
Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
191304
Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303
191306
Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305
Poznámka
Položka 191212 nezahŕňa odpady, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek komunálnych odpadov spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu, ktorú nie je možné vzhľadom na jej charakter ďalej zhodnotiť pod túto položku nespadajú.
24
Príloha č. 5
k zákonu č. .../2018 Z. z.
OHLÁSENIE O MNOŽSTVÁCH ULOŽENÝCH ODPADOV A VYBRATÝCH A ODVEDENÝCH POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV, POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO A O MNOŽSTVE ULOŽENÉHO INERTNÉHO ODPADU BEZ POPLATKU ZA ... ŠTVRŤROK 20..
Množstvo uložených odpadov v tonách
Vybratý poplatok v eurách
Odvedený poplatok v eurách
Z toho pre EF
Položka odpadov podľa osobitného predpisu21)
1. mesiac
2. mesiac
3. mesiac
Štvrťrok
Od začiatku roka
1. mesiac
2. mesiac
3. mesiac
Štvrťrok
Od začiatku roka
Spolu štvrťrok
Od začiatku roka
Za štvrťrok
Od začiatku roka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Položka 1
Položka 2
Položka 3
Položka 4
Položka 5
Položka 6
Príloha č. 1 /Tabuľka č. 1
Položka 7
Príloha č. 1 /Tabuľka č. 2
Položka 1
21) Prílohy č.1, prílohy č. 2 a prílohy č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z.
25
Množstvo uložených odpadov v tonách
Vybratý poplatok v eurách
Odvedený poplatok v eurách
Z toho pre EF
Položka odpadov podľa osobitného predpisu21)
1. mesiac
2. mesiac
3. mesiac
Štvrťrok
Od začiatku roka
1. mesiac
2. mesiac
3. mesiac
Štvrťrok
Od začiatku roka
Spolu štvrťrok
Od začiatku roka
Za štvrťrok
Od začiatku roka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Položka 2
Položka 3
Položka 1
Položka 2
Položka 3
Položka 4
Položka 5
Položka 6
Položka 7
Príloha č. 2
Položka 8
Položka 1
Príloha č. 3
Položka 2
Poznámka
Položka 5 Prílohy č. 2 zahŕňa aj inertný odpad, ktorý sa na skládke použije na stavebné, sanačné, rekonštrukčné práce, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu.
26
Príloha č. 6
k zákonu č. .../2018 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. L 284, 31. 10. 2003), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. L 311, 21. 11. 2008) a v znení smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. L 312, 22. 11. 2008) v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014 (Ú. v. L 365, 19. 12. 2014), v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015 (Ú. v. L 184, 11. 7. 2015) a v znení nariadenia Rady (EÚ) 2017/997 z 8. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2017).