1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je úprava miezd sestier a pôrodných asistentiek, a to takým spôsobom, aby došlo k pozitívnemu vplyvu na zatraktívnenie a zvýšenie počtu uvedených nedostatkových povolaní v zdravotníctve na Slovensku. Predpokladáme, že úprava tohto zákona bude mať pozitívny efekt aj na motiváciu absolventov zotrvať po ukončení školy na Slovensku. Samozrejme na prípadný návrat sestier a pôrodných asistentiek zo zahraničia. V neposlednom rade ide aj o stabilizačný prvok na slovenskom trhu práce. Navrhované riešenie zvýšenia miezd je výhodné nielen kvôli vplyvu na efektivitu práce a zvýšenie pracovnej morálky sestier a pôrodných asistentiek, ale aj na rozpočet, ktorý sa bude musieť prispôsobiť uvedenej požiadavke, čo bude mať vplyv aj na uvážlivejšie investovanie v oblasti zdravotníctva a plánovanie ľudských zdrojov.
Jedným z najmarkantnejších problémov slovenského zdravotníctva je akútny nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Podľa údajov OECD patrí Slovensko medzi krajiny s najnižším počtom sestier na 1 000 obyvateľov. Z pomedzi členských krajín patrilo v roku 2016 Slovensku 19 miesto. Od roku 2000 do roku 2016 sa počet sestier na 1000 obyvateľov podľa štatistiky OECD v SR znížil zo 7,44 na 5,74 sestry. Sestry a pôrodné asistentky ako najpočetnejšia kategória zdravotníckych pracovníkov predstavuje značné množstvo ochotných rúk, ale najmä neoceniteľný duševný kapitál zdravotníctva. Vďaka charakteru práce týchto profesií a vďaka prístupu sestier a pôrodných asistentiek k práci, tieto profesie zhromažďujú obrovské poznatky o ľuďoch akí v chorobe a v plnom zdraví pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
V priebehu posledných šestnástich rokov prišlo slovenské zdravotníctvo o desaťtisíc sestier, pričom aj naďalej pretrváva trend odchodu sestier, či pôrodných asistentiek za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia. Dôvodov pre uvedený trend je viacero. Najrelevantnejším z nich je nízke mzdové ohodnotenie zdravotníckeho personálu, ktorému finančné ohodnotenie ponúkané v zahraničí zabezpečí sociálne istoty. Pravdepodobne jedinou nevýhodou práce v zahraničí (pri súčasnom stave zdravotníctva na Slovensku), je cestovanie. Sestry a pôrodné asistentky si často hľadajú lepšie kariérne možnosti mimo svojej profesie. Vyššie vzdelanie im prináša viac možností a ony ich aj využívajú. Odchádzajú do súkromného sektora, farmaceutického priemyslu a hľadajú uplatnenie v iných odvetviach.
Okrem nedostatku sestier a pôrodných asistentiek spojených s migráciou za prácou do zahraničia musíme upozorniť aj na prirodzený odliv zdravotníckych profesionálov zo systému do dôchodku. Podľa NCZI pracuje v zdravotníctve na Slovensku najviac sestier vo veku 40-44 rokov = 6 410. Priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku je 47 rok. Alarmujúce je aj číslo 6 813 ktoré hovorí o tom, koľko sestier za 10 rokov odíde zo systému.
Nemožno opomenúť ani pozitívny vplyv na psychickú, sociálnu a emocionálnu pohodu sestier a pôrodných asistentiek. Lepšie mzdové ohodnotenie nepochybne prispeje k zvýšeniu efektivity práce a pracovnej morálky v uvedených odboroch. V neposlednom rade ochráni rodiny ktoré sa mnohokrát rozpadajú z dôvodu sociálnych neistôt spojených s cestovaním člena rodiny za prácou.
2
Návrh zákona bude mať výrazne pozitívne sociálne vplyvy, no zároveň sa očakávajú negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Od návrhu zákona sa neočakávajú žiadne vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúci problém s nedostatkom zdravotníckeho personálu (predovšetkým sestier a pôrodných asistentiek) v slovenskom zdravotníctve, je nevyhnutná systémová úprava odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek.
Cieľom zvyšovania miezd sestrám a pôrodným asistentkám je taktiež kompenzácia za zlú vybavenosť zdravotníckych zariadení, ktorá pre zdravotnícky personál za následok sťaženie vykonávania ich povolania. Avšak najdôležitejším aspektom je udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily v zdravotníctve na Slovensku a zabránenie jej prípadného odchodu do zahraničia a odchod do iných pracovných pozícii mimo zdravotníctva. Zvýšením miezd zatraktívniť profesiu sestry a pôrodnej asistentky čerstvým absolventom škôl. Sekundárne, zvýšenie odmeňovania môže ovplyvniť istú časť sestier a pôrodných asistentiek, aby sa vrátili zo zahraničia a vykonávali svoje povolanie na Slovensku.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) je diferencovaný podľa dosiahnutého stupňa odbornej kvalifikácie sestier a pôrodných asistentiek, čoho sa pridŕža aj tento návrh zákona, a preto zvýšenie platov upravené podľa rozdelenia uvedeného v platnom a účinnom znení zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Súčasná situácia vyúsťujúca z akútneho nedostatku sestier, ako aj pôrodných asistentiek sa vôbec neodráža na aktuálnom finančnom ohodnotení, ktoré potenciálnych záujemcov či odborníkov pracujúcich v danom odbore skôr odrádza a preto je zmena zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti taká dôležitá.
Pre kvalitné a dostupné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré je poskytované v značnej miere práve sestrami (v starostlivosti o ženu, matku a novorodenca pôrodnými asistentkami) je najdôležitejším činiteľom spokojnosť zamestnancov, ktorí toto povolanie vykonávajú. Po neuspokojení vlastných potrieb v dôsledku nízkej mzdy, nemôžu sestry a pôrodné asistentky v konečnom dôsledku ani uspokojivo plniť svoje pracovné povinnosti, ktoré spočívajú v uspokojovaní potrieb pacientov. Ani najlepšie technické a materiálne vybavenie a nové zdravotnícke zariadenia nemôžu nahradiť nedostatok zdravotníckych profesionálov. Mzdové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek je jedným z hnacích motorov pre zvýšenie kvality a efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti. Môžu sa v plnej miere zaujímať o potreby svojich pacientov, pretože nemusia riešiť svoje finančné problémy. Svoje povolanie môžu vykonávať so záujmom, efektívne a citlivo v rámci ľudského práva a meniacich sa potrieb. Keď budú vidieť, že ich práca je adekvátne ohodnotená.
Pozitívnym vplyvom pri zvyšovaní miezd sestier a pôrodných asistentiek je aj väčšia možnosť motivácie mužov pre výkon povolania sestra alebo pôrodná asistentka a následného rodového vyváženia tohto povolania. V súčasnosti tieto povolania pre mužov živiteľov rodín neatraktívne, a to najmä z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia. Kým krajiny ako Veľká Británia, Taliansko, Španielsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Malta, Holandsko a iné uvádzajú viac ako 10% mužov v povolaní sestra, na Slovensku ich pracuje len 2,4%.
K Čl. II
4
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2019, a to jednak kvôli zohľadneniu legisvakančnej lehoty, ale aj vyčleneniu zodpovedajúcich finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Zvýšením miezd sestier a pôrodných asistentiek sa zvýši štandard služieb poskytovaný v zdravotníctve pozitívnou motiváciou na uvedené kategórie zdravotníckych povolaní, zvýši sa atraktivita týchto povolaní a napomôže sa odstráneniu nedostatku sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom zdravotníctve. V neposlednom rade so zvýšením platov sa uvedené povolania viac sprístupnia aj mužským uchádzačom, ktorí zväčša ako živitelia rodín nútení vyhľadávať finančne lukratívnejšie pracovné pozície, čím sa dosiahne väčšia rodová vyváženosť a rovnosť v tejto oblasti.
Toto zvýšenie miezd síce bude mať negatívny vplyv na rozpočet (v dôsledku zvýšenia nákladov na mzdy), avšak zároveň môže v rámci zdravotníctva nastať aj opačný efekt, a to prostredníctvom následnej racionalizácie čerpania z rozpočtu a vynaloženie finančných prostriedkov len na naozaj potrebné výdavky, či dôkladnejšie hospodárenie spojené s prispôsobením sa na nový výdavok v oblasti zdravotníctva (výdavky so zvýšením platov sestier a pôrodných asistentiek). V dôsledku tohto javu môže dôjsť k minimalizácii negatívneho vplyvu na rozpočet.
Vzhľadom na termín nadobudnutia účinnosti zákona sa dopady na tento rozpočtový rok nevyčíslujú. Negatívne dopady na najbližšie tri rozpočtové roky možno odhadnúť vo výške 81 103 139 eur ročne vychádzajúc z počtu zdravotných sestier (31 183 osôb) a pôrodných asistentiek (1 834 osôb)
7
uvedených v štatistickej ročenke v zdravotníctve. Uvedený dopad na rozpočet verejnej správy a rast mzdových nákladov o 20 23% percentuálne len mierne predbieha očakávaný rast výdavkov na zdravotníctvo v roku 2019 oproti roku 2017, a nominálne využíva z rastu zdrojov v zdravotníctve len veľmi malú časť „novodisponibilných“ zdrojov - menej než pätinu. Platný rozpočet verejnej správy (
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=11521
, s. 63) počíta s rastom zdrojov verejného
zdravotného poistenia 2017-19 o 415 miliónov eur, aktuálnejšie „Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2018 2021“ (
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/379
-
T07) zverejnené Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v júni 2018 očakáva v dôsledku hospodárskeho rastu ešte vyšší rast výdavkov zdravotníctva, a to o 690 miliónov eur, t.j. o 16% (2019 oproti 2017). Táto skutočnosť a dostatok zdrojov je posilnený skutočnosťou, že aj vo východiskovom roku 2017 dosiahli zdravotné poisťovne kumulovaný zisk 59,2 milióna eur, pričom vývoj zisku len v samotnej štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni poukazuje na ešte lepší výber poistného a následne aj rast zisku za prvé mesiace roku 2018 (40,9 milióna eur za prvé 3 mesiace 2018 -
https://www.vszp.sk/transparentne/ekonomicke/ekonomicke-ukazovatele/vyvoj-vysledku-hospodareni
a-vszp-k-ultimu-jednotlivych-mesiacov/
).
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.