NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. v znení č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 192/2018 Z. z. sa mení takto:
1.V § 80ab ods. 1 sa slová „0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy“.
2.V § 80ab ods. 2 sa slová „0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „1,05-násobok priemernej mesačnej mzdy“.
3.V § 80ab ods. 3 sa slová „0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „1,15-násobok priemernej mesačnej mzdy“.
4.V § 80ab ods. 4 sa slová „1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „1,20-násobok priemernej mesačnej mzdy“.
5.V § 80ac ods. 1 sa slová „0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy“.
6.V § 80ac ods. 2 sa slová „0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „1,05-násobok priemernej mesačnej mzdy“.
7.V § 80ac ods. 3 sa slová „0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „1,15-násobok priemernej mesačnej mzdy“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.