NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z. a zákona č. 191/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 38 ods. 9 písm. a) sa za slová „trvalého pobytu“ vkladá čiarka a slová „a podmienka využívania osobného motorového vozidla na vzdelávacie aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má určený individuálny študijný plán“.
2.V § 38 sa vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na vzdelávacie aktivity podľa odseku 9 písm. a) sa v prípade fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá určený individuálny študijný plán, preukazujú len dokladom školy potvrdzujúcim individuálne vzdelávanie a jeho rozsah.40a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
40a) § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 12 až 17 sa označujú ako odseky 13 až 18.
3.V § 38 ods. 17 druhej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „ide o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich výlučne s opotrebovaním šatstva a obuvi podľa odseku 7 alebo ak“.
4.V § 39 odsek 2 znie:
„(2) Účelom opatrovania je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.“.
5.V § 40 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 až 24 sa označujú ako odseky 8 až 22.
6.V § 40 ods. 9 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
7.V § 40 ods. 10 sa slová „odsekov 7 až 9“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
8.V § 40 ods. 11 sa slová „odsekov 7 až 9 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 10“.
9.V § 40 ods. 12 sa slová „odsekov 7 až 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 až 10“.
10.V § 40 sa vypúšťa odsek 16.
Doterajšie odseky 17 až 22 sa označujú ako odseky 16 až 21.
11.V § 42 ods. 7 prvej vete sa slová „podľa § 40 ods. 7 10“ nahrádzajú slovami „podľa § 40 ods. 7 a 8“.
12.V § 42 ods. 8 sa slová „v § 40 ods. 7 až 10“ nahrádzajú slovami „v § 40 ods. 7 a 8“.
13.V § 43 ods. 2 sa slová „§ 40 ods. 16, 18 a 19“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 14 a 16“.
14.V § 43 ods. 3 sa slová „§ 40 ods. 16, 18 a 19“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 14 a 16“.
15.V § 66 ods. 6 sa slová „§ 40 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 8“.
16.V § 67c sa slová „§ 40 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 8“.
17.Za § 67e sa vkladá § 67f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2019 a trvá aj po 31. decembri 2018, rozhodne príslušný orgán do 31. marca 2019.
(2)Konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu začaté pred 1. januárom 2019, ktoré neboli právoplatne skončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.“.
18.V prílohe č. 3 časti IV Duševné poruchy a poruchy správania prvý bod znie:
„1. Poruchy psychického vývoja detí (poruchy hyperkinetické, poruchy správania atď.), pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus)
a)mierna porucha 10 - 30
b)stredná porucha 40 - 50
c)ťažká porucha 60 - 80
d)komplexná porucha (napr. Aspergerov syndróm) 90 - 100.“.
19.V prílohe č. 3 časti IV Duševné poruchy a poruchy správania sa v poznámke k prvému bodu 1 „(napr. autizmus)“ nahrádzajú slovami „(napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm)“.
20.V nadpise prílohy č. 7 sa za slová „v dôsledku ťažkých porúch mobility“ vkladajú slová „a iných porúch“.
21.V Prílohe č. 7 bode I. úvodnej vete sa za slová „v dôsledku ťažkých porúch mobility“ vkladajú slová „a iných porúch“.
22.V prílohe č. 7 sa bod I. dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm).“.
23.V Prílohe š. 18 sa slová „vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa“ nahrádzajú slovami „vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.