1
Návrh
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z.......... 2018,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške, spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na Národný jadrový fond
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 4 zákona č. ..../2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Výška povinného príspevku
(1) Výška ročného povinného príspevku na rok 2019 sa ustanovuje na
a) 41 036 084 eur pre jadrovú elektráreň V 2,
b) 24 891 727 eur pre jadrovú elektráreň Mochovce 1,2.
(2) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny valorizuje výšku ročného povinného príspevku každoročne k 1. januáru o mieru jadrovej inflácie za predchádzajúci kalendárny rok určenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
§ 2
Výška povinnej platby
(1) Povinná platba na roky 2019 2022 sa ustanovuje ako povinná platba držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny a platba z kumulačného fondu držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny.
(2) Výška ročnej povinnej platby na rok 2019 sa ustanovuje na
a)910 094,00 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov, vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej
elektrárne A1,
b)81 919,00 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
c) 29 907,00 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných
rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d) 18 690,00 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov
2
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
e) 50 761,00 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych
odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(3) Výška platby z kumulačného fondu na rok 2019 sa ustanovuje na
a)2 730 282,00 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov, vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej
elektrárne A1,
b)245 758,00 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
c) 89 720,00 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných
rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d) 56 069,00 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
e) 152 283,00 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych
odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(4) Výška ročnej povinnej platby na rok 2020 sa ustanovuje na
a)1 820 188,00 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov, vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej
elektrárne A1,
b)163 839,00 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
c) 59 814,00 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných
rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d) 37 379,00 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
e) 101 522,00 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych
odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(5) Výška platby z kumulačného fondu na rok 2020 sa ustanovuje na
a)1 820 188,00 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov, vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej
elektrárne A1,
b)163 839,00 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
c) 59 814,00 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných
rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d) 37 379,00 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
e) 101 522,00 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych
odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(6) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny valorizuje výšku ročnej povinnej platby a platby z kumulačného fondu pre rok 2020 k 1. januáru 2020 o mieru jadrovej inflácie za predchádzajúci kalendárny rok určenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
3
(7) Výška ročnej povinnej platby na rok 2021 sa ustanovuje na
a)2 730 282,00 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov, vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej
elektrárne A1,
b)245 758,00 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
c) 89 720,00 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných
rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d) 56 069,00 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
e) 152 283,00 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych
odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(8) Výška platby z kumulačného fondu na rok 2021 sa ustanovuje na
a)910 094,00 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov, vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej
elektrárne A1,
b)81 919,00 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
c) 29 907,00 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných
rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d) 18 690,00 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
e) 50 761,00 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych
odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(9) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny valorizuje výšku ročnej povinnej platby a platby z kumulačného fondu pre rok 2021 k 1. januáru 2021 o mieru jadrovej inflácie za kalendárne roky 2019 a 2020 určenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
(10) Výška ročnej povinnej platby na rok 2022 sa ustanovuje na
a)3 640 376,00 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov, vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej
elektrárne A1,
b)327 677,00 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
c) 119 627,00 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných
rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d) 74 758,00 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
e) 203 044,00 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych
odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(11) Výška platby z kumulačného fondu na rok 2022 sa ustanovuje na
a)0,00 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov, vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej
4
elektrárne A1,
b)0,00 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
c) 0,00 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných
rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d) 0,00 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov
prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
e) 0,00 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych
odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(12) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny valorizuje výšku ročnej povinnej platby a platby z kumulačného fondu pre rok 2022 k 1. januáru 2022 o mieru jadrovej inflácie za kalendárne roky 2019, 2020 a 2021 určenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
(13) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny valorizuje každoročne od roku 2023 výšku ročnej povinnej platby k 1. januáru o mieru jadrovej inflácie za predchádzajúci kalendárny rok určenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
§ 3
Spôsob výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby
(1) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny platí povinný príspevok podľa § 10 ods. 2 zákona na účet Národného jadrového fondu v Štátnej pokladnici raz ročne so splatnosťou do 1. decembra príslušného roka.
(2) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny platí platbu podľa § 10 ods. 3 zákona na účet Národného jadrového fondu v Štátnej pokladnici raz ročne so splatnosťou do 1. decembra príslušného roka.
(3) Úhrada povinného príspevku a povinnej platby sa považuje za zrealizovanú pripísaním finančných prostriedkov na účet Národného jadrového fondu.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny zaplatí povinné príspevky za obdobie do konca štvrtého štvrťroka 2018 podľa doterajších predpisov.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond v znení nariadenia vlády č. 145/2012 Z. z.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
5
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z ...........2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 14 ods. 9 zákona č. .../2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov
(1) Oprávnené náklady na činnosti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie
zahŕňajú náklady na
a)vypracovanie dokumentácie predkladanej Úradu jadrového dozoru (ďalej len „úrad“) na účel vydania povolenia na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky,
b)dodatočné činnosti pre bezpečné uzavretie úložiska alebo uloženie vyhoretého jadrového paliva na mieste,
c)činnosti vyraďovania jadrového zariadenia,
d)nakladanie s odpadmi z vyraďovania jadrového zariadenia vrátane nákladov na ukladanie rádioaktívnych odpadov v hlbinnom úložisku,
e)podporu vyraďovania jadrového zariadenia,
f)konvenčnú demontáž prevádzkových súborov a demoláciu stavieb,
g)rekultiváciu lokality,
h)manažment a podporu riadenia projektu,
i)výskum a vývoj,
j)palivo a jadrové materiály,
k)na vývoj, výstavbu, prevádzku a uzatvorenie hlbinného úložiska vrátane podpory rozvoja lokality, komunikácie s verejnosťou a zabezpečovania ekonomickej stimulácie obcí dotknutých výberom lokality,
l)dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatnom jadrovom zariadení.
(2) Nákladmi na externé výkony náklady na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných na realizáciu činností podľa vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a vnútroštátneho programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov Národného jadrového fondu (ďalej len „jadrový fond“) uzatvorenou medzi jadrovým fondom a prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu. Jadrový fond uhrádza prijímateľovi finančných prostriedkov jadrového fondu účelne, efektívne a hospodárne vynaložené oprávnené náklady na základe dodávateľských faktúr za tovar,
6
stavebné práce a služby, ktoré boli riadne prevzaté a schválené prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu, a to bez ziskovej prirážky.
(3) Nákladmi na vlastné výkony prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu náklady na vlastné činnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom ocenené na základe samostatných kalkulačných listov alebo náklady na správu zariadení a budov vyraďovaných jadrových zariadení, radiačnú ochranu, jadrovú bezpečnosť, kontrolu chemických režimov, vlastnú operatívnu údržbu, ochranu životného prostredia, havarijné plánovanie, riadenie prevádzkových projektov vyraďovania, riadenie investičných projektov vyraďovania a prevádzku technologických a administratívnych informačných systémov vrátane nákladov na výkon dozornej činnosti úradu a ostatných orgánov dozoru.
(4) Jadrový fond uhrádza prijímateľovi finančných prostriedkov jadrového fondu náklady na vlastné výkony prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, zachytenými rádioaktívnymi materiálmi a vyhoretým jadrovým palivom, po jeho finálne uloženie a riadenia projektov vyraďovania mesačne na základe schválených cenových kalkulácií na príslušný kalendárny rok podľa skutočne zrealizovaných množstiev vlastných výkonov potvrdených a odsúhlasených jadrovým fondom. Cenové kalkulácie nákladov na vlastné výkony prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu neobsahujú ziskovú prirážku a náklady, ktoré nemôžu byť uhradené z prostriedkov jadrového fondu.
(5) Jadrový fond uhrádza prijímateľovi finančných prostriedkov jadrového fondu náklady podľa odseku 3 na základe skutočnosti vykázanej v účtovníctve prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu, nákladových stredísk a kalkulačných objektov vytvorených na účely vykazovania nákladov na činnosti, ktoré môžu byť uhrádzané z finančných prostriedkov jadrového fondu bez ziskovej prirážky.
(6) Z finančných prostriedkov jadrového fondu sa neuhrádzajú
a)náklady podľa § 12 ods. 3 zákona,
b)odpisy dlhodobého hmotného majetku, ktorého obstaranie bolo financované z iných zdrojov ako zo zdrojov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu,
c)náklady sankčného charakteru,
d)náklady, ktoré nie sú daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,1)
e)spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,2)
f)výdavky na vyplácané podiely na zisku, vrátane podielov na zisku (tantiém) členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb,
g)odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie v pracovnoprávnom vzťahu s prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu,
h)poistné členov štatutárnych orgánov, ktorí nie v pracovnoprávnom vzťahu s prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu,
i)príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,3) príspevky na životné poistenie a účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
j)odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,4)
1) § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2) § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) § 19 ods. 3 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
7
k)cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,5)
l)manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
m)náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch a v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve a duplicitne účtované náklady,
n)náklady na reprezentáciu a dary, ktoré nie daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,
1
)
o)odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
p)príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné a rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis, 6)
q)zostatková cena vyradeného hmotného a nehmotného majetku,
r)náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,7)
s)straty z derivátových operácií,
t)tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,8) opravných položiek a odpis nedobytnej pohľadávky,
u)tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,9)
v)príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,10)
w)daň z nehnuteľnosti platená na školiace a rekreačné zariadenia,
x)náklady na rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad.11)
§ 2
Pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu
(1) Cenové kalkulácie vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu na príslušný kalendárny rok zohľadňujú skutočnú výšku nákladov vynaložených účelne, efektívne a hospodárne v predchádzajúcich rokoch, alokačné koeficienty platné v príslušnom kalendárnom roku, toky rádioaktívnych odpadov schválené na príslušný kalendárny rok, obchodný plán a finančný rozpočet prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu schválený na príslušný kalendárny rok a schválený strednodobý obchodný plán a finančný rozpočet prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu.
(2) Prijímateľ finančných prostriedkov jadrového fondu predloží cenové kalkulácie vlastných výkonov na príslušný kalendárny rok spolu s odôvodnením cenovej kalkulácie a s čestným vyhlásením prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu o zostavení cenových kalkulácií s odbornou starostlivosťou a so zohľadnením skutočnej výšky nákladov vynaložených v predchádzajúcich rokoch neobsahujúce náklady, ktoré nemôžu byť hradené z prostriedkov jadrového fondu a ziskovú prirážku, alokačných koeficientov platných v príslušnom kalendárnom roku, tokov rádioaktívnych odpadov schválených na príslušný kalendárny rok, obchodného plánu a finančného rozpočtu prijímateľa finančných prostriedkov
5) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
6) § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov.
8) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach
z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
10) § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
11) § 59 ods. 14 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).
8
jadrového fondu schváleného na príslušný kalendárny rok a schváleného strednodobého obchodného plánu a finančného rozpočtu prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu.
(3) Prijímateľ finančných prostriedkov jadrového fondu vykonáva fakturáciu vlastných výkonov do odsúhlasenia nových cenových kalkulácii jadrovým fondom v príslušnom kalendárnom roku podľa cenových kalkulácií platných pre predchádzajúci kalendárny rok. Prijímateľ finančných prostriedkov jadrového fondu vystaví po odsúhlasení nových cenových kalkulácií jadrovým fondom dobropisy alebo ťarchopisy za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho roka podľa nových cenových kalkulácií platných na príslušný kalendárny rok. Ak prijímateľ finančných prostriedkov jadrového fondu vykonáva v príslušnom kalendárnom roku novú činnosť vlastných výkonov a novú cenovú kalkuláciu, fakturácia prebieha na základe predbežnej cenovej kalkulácie do odsúhlasenia novej cenovej kalkulácie jadrovým fondom.
(4) Vzor cenovej kalkulácie vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu je uvedený v prílohe.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
9
Príloha
k vyhláške č. .../2018 Z. z.
VZOR
CENOVÁ KALKULÁCIA VLASTNÝCH VÝKONOV PRIJÍMATEĽA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV JADROVÉHO FONDU
Variabilné náklady
por. č.účetnázov účtu
1.501000Spotreba materiálu
2.502000Spotreba energie
Variabilné náklady spolu:
Fixné náklady
por. č.účetnázov účtu
1.501000Spotreba materiálu
2.502000Spotreba energie
3.511000Náklady na opravy a udržovanie
4.512000Cestovné náklady
5.518000Ostatné služby
6.521000Mzdové náklady
7.524000Zákonné sociálne poistenie
8.525000Ostatné sociálne zabezpečenie
9.527000Zákonné sociálne náklady
10.531000Daň z motorových vozidiel
11.532100Daň z nehnuteľnosti
12.538000Ostatné dane a poplatky, povinné platby
13.548000Ostatné prevádzkové náklady
14.551000Odpisy
Fixné náklady spolu:
Variabilné a fixné náklady spolu:
Vnútropodnikové náklady
por. č.účetnázov účtu
1.8100002110BSC RAO pomocné okruhy
2.8100002120Chemické režimy
3.8100002130Koordinácia údržby
4.8100002140Zahusťovanie odpadových vôd
5.8100002170Výrobná réžia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi
6.8100002200Správa majetku A1 a V1
7.8100002205Dekontaminácia
8.8100002270Výrobná réžia riadenia a podpory prevádzky
9.8100002370Výrobná réžia nakladania s vyhoreným jadrovým palivom
10
10.8100002420Správa netechnologického majetku
11.8100002510Technická podpora
12.8100002600Bezpečnosť
13.8100002700Výrobná réžia vyraďovania A1 a V1
14.8100006411Osobná doprava
15.8100006420Hospodárska správa
16.8100007412Nákladná doprava
17.8100007413Železničná vlečka
Vnútropodnikové náklady spolu:
Náklady na podporné procesy
por. č.účetnázov účtu
1.8100008100Riadenie spoločnosti
2.8100008400Ekonomika
3.8100008420Služby
4.8100008440MTZ
5.8100008520IT a DRT
6.8100008600Bezpečnosť
7.8100008710Obchod
8.8100008720Ľudské zdroje
Náklady na podporné procesy spolu: