1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh Zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako iniciatívny návrh aktualizácie v súčasnosti platného zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Národným jadrovým fondom
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
11.4.2018 – 26.4.2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
máj - jún 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2018
2.Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrh nového zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá ako iniciatívny návrh z týchto hlavných dôvodov:
Rozsiahla legislatívna úprava vyplývajúca z významných koncepčných zmien, ktoré súvisia s prerozdelením hlavných zodpovedností za činnosti v oblasti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, zvýšením jadrovej bezpečnosti a s aplikačnou praxou,
Podrobnejšie rozpracovaná transpozícia smernice Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011,
Zavedenie nových pravidiel pri stanovovaní výšky zdrojov, ktoré je potrebné zhromažďovať na činnosti v záverečnej časti jadrovej energetiky, zvýšenie transparentnosti pri spravovaní prostriedkov pre záverečnú časť jadrovej energetiky a transponovanie súvisiacich odporúčaní Európskej komisie do návrhu zákona.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Vo všeobecnosti ciele navrhovanej právnej úpravy možno vymedziť nasledovne:
1.Ponechať v platnosti hlavné črty existujúceho modelu finančného zabezpečenia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR a pôsobnosti Národného jadrového fondu.
2.Rozšíriť oblasť zodpovednosti štátu v záverečnej časti aj o činnosti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a dlhodobého skladovania vyhoretého jadrového paliva.
3.Vytvoriť nový, efektívny, transparentný a spravodlivý spôsob stanovovania výšky povinných príspevkov a povinných platieb do Národného jadrového fondu, ktorý je nezávislý od aktuálnej situácie na trhu s elektrinou.
4.Rozšíriť povinnosť odvádzať povinné platby do Národného jadrového fondu aj na ostatné jadrové zariadenia, ktoré sa budú v budúcnosti vyraďovať z prevádzky.
5.Bližšie špecifikovať štruktúru a rozsah oprávnených nákladov hradených z prostriedkov Národného jadrového fondu.
6.Zosúladiť zodpovednosti subjektov pôsobiacich v záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie s povinnosťami definovanými atómovým zákonom vo vzťahu k nakladaniu s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Národný jadrový fond, prevádzkovatelia jadrových zariadení.
2
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatíva 0: v prípade zachovania súčasného zákona, v zmysle ktorého je výška povinných príspevkov
naviazaná na cenu elektrickej energie na trhu je veľká pravdepodobnosť, že Národný jadrový fond nebude disponovať s požadovaným množstvom finančných prostriedkov na pokrytie všetkých činností záverečnej časti jadrovej energetiky. Taktiež súčasný zákon neumožňuje zabezpečovanie finančných zdrojov formou povinných platieb do jadrového fondu za jadrové zariadenia iné ako reaktorové.
Alternatíva 1: zmena navrhovaná predkladateľom eliminuje závislosť povinných príspevkov na cene elektriny
a zavádza povinné platby za jadrové zariadenia, ktoré nevyrábajú elektrinu.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Zmena sa bude týkať vykonávacieho predpisu „Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, číslo 312/2007 Z. z. v z. n. p.“, ktoré bude nahradené novým vykonávacím predpisom.
Pre podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu a o štruktúre a rozsahu cenovej kalkulácie vlastných výkonov bude prijatá nová vyhláška.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011)
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude predstavovať príjem do jadrového fondu.
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude predstavovať výdaj spoločnosti JAVYS, a.. s. ktorá je zaradená do sektora verejnej správy, pričom navrhované zmeny nebudú mať vplyv na výšku dividend.
11.Kontakt na spracovateľa
3
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. PeterNeštický, Národný jadrový fond, e-mail:
nesticky@njf.sk
, tel. 02 48543433
12.Zdroje
Uveďte zdroje(štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
I. Úvod: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 11. apríla 2017 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia neuplatňuje k materiálu žiadne pripomienky ani odporúčania.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.
4
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
11 719 869
10 641 425
8 694 394
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy (NJF)
0
11 719 869
10 641 425
8 694 394
Výdavky verejnej správy celkom
0
4 365 482
4 452 792
4 541 847
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy (JAVYS, a.s.)
0
4 365 482
4 452 792
4 541 847
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
4 365 482
4 452 792
4 541 847
v tom: JAVYS
0
4 365 482
4 452 792
4 541 847
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
5
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh Zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rieši zavedenie koncepčných zmien, ktoré súvisia s prerozdelením hlavných zodpovedností za činnosti v oblasti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, zvýšením jadrovej bezpečnosti a s aplikačnou praxou, a zavedenie nových pravidiel pri stanovovaní výšky zdrojov, ktoré je potrebné zhromažďovať na činnosti v záverečnej časti jadrovej energetiky, zvýšenie transparentnosti pri spravovaní prostriedkov pre záverečnú časť jadrovej energetiky a transponovanie súvisiacich odporúčaní Európskej komisie.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2017
2018
2019
2020
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
6
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Pri stanovovaní vplyvov na príjmy rozpočtu verejnej správy na roky 2018 2021 sa vychádza z predpokladaných príjmov Národného jadrového fondu z povinných príspevkov od prevádzkovateľov jadrových zariadení na výrobu elektriny, ktoré by títo prevádzkovatelia odviedli podľa teraz platného a účinného zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Údaje prevzaté z plánu tvorby povinných príspevkov do NJF na roky 2019 - 2023 zaslaného z SE, a. s., ktoré boli implementované do návrhu rozpočtu NJF na rok 2019 schváleného Radou správcov NJF dňa 22. 02. 2018. V príspevkoch sa neuvažuje s príjmom za jadrovú elektráreň EMO 3,4, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe a jej začiatok uvádzania do prevádzky je plánovaný SE, a.s. koncom roka 2018.
V predkladanom návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vytvorený nový, efektívny, transparentný a spravodlivý spôsob stanovovania výšky povinných príspevkov do Národného jadrového fondu, ktorý je nezávislý od aktuálnej situácie na trhu s elektrinou, a zavedený systém povinných platieb od prevádzkovateľov jadrových zariadení iných ako jadrových zariadení na výrobu elektriny.
Príjmy z povinných príspevkov prevádzkovateľa jadrových zariadení podľa zákona č. 238/2006 Z. z. a príjmy z povinných príspevkov a povinných platieb prevádzkovateľa jadrových zariadení na účet Národného jadrového fondu, predpokladané v jednotlivých rokoch:
Povinné príspevky prevádzkovateľov jadrových zariadení podľa platného zákona č. 238/2006 Z. z. (eur)
2018
2019
2020
2021
Celkom
Povinné príspevky do NJF za rok
57 733869
58 573 424
61 057 734
64 438 748
241 803 775
Z toho za 3. a 4 blok EMO
0
0
0
0
0
Povinné príspevky a povinné platby prevádzkovateľov jadrových zariadení podľa návrhu zákona (eur)
2018
2019
2020
2021
Celkom
Povinné príspevky a povinné platby do NJF za rok
0
70 293293
71 699 159
73 133 142
215 125 594
-Z toho povinné
0
65 927 811
67 246 367
68 591 295
201 765 473
7
príspevky od SE, a. s. do NJF
-V tom povinné príspevky za rok za 3. a 4. blok EMO
0
0
0
0
0
-Z toho povinné platby od JAVYS, a. s. do NJF
0
4 365 482
4 452 792
4 541 847
13 360 121
Príjmy rozpočtu verejnej správy v rokoch 2018 2021 stanovené ako rozdiel medzi príjmami Národného jadrového fondu podľa tohto návrhu zákona a podľa doteraz platného zákona č. 238/2006 Z. z.
Doteraz alokované finančné prostriedky na krytie budúcich nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení iných ako jadrové zariadenia na výrobu elektriny budú ponechané v súvahe JAVYS, a. s.. JAVYS, a. s. tieto finančné prostriedky postupne prevedie na účet NJF vo výške vypočítaných povinných platieb. Na uvažovanom podúčte NJF sa budú kumulovať finančné prostriedky od začiatku (od nuly).
8
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (292)1
0
7 354 387
6 188 633
4 152547
Granty a transfery (312)1
0
4 365 482
4 452 792
4 541 847
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
11 719 869
10 641 425
8 694 394
9
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
4 365 482
4 452 792
4 451 847
JAVYS, a. s.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
4 365 482
4 452 792
4 451 847
10
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS, a. s.)
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Menovaní zástupcovia dotknutých podnikateľských subjektov boli členmi pracovnej skupiny, ktorá spracovala návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Dochádza k zvýšeniu povinných príspevkov (SE, a. s.) za jadrové zariadenia na výrobu elektriny a zavedeniu povinných platieb (JAVYS, a. s.) za jadrové zariadenia iné ako jadrové zariadenia na výrobu elektriny. Ich výška je vypočítaná podľa Metodiky stanovenia povinných príspevkov za reaktorové jadrové zariadenia a povinných platieb za nereaktorové jadrové zariadenia do NJF. Výsledné hodnoty premietnuté do návrhu nariadenia vlády SR vydaným v súlade s § 5 ods. 2 písm. m) návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nevznikajú
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nevznikajú
2
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie za rok 2018
Náklady
na SE, a. s.
Náklady
na JAVYS, a. s.
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
0
Administratívne náklady
0
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
0
Vyčíslené náklady ovplyvnených subjektov za rok 2018 stanovené ako rozdiel medzi nákladmi týchto subjektov podľa tohto návrhu zákona a podľa zákona č. 238/2006 Z. z.
Súhrnná tabuľka nákladov regulácie za roky 2019 až 2021
Náklady
na SE, a. s.
Náklady
na JAVYS, a. s.
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
17 695 567
13 360 121
31 055 688
Nepriame finančné náklady
0
0
0
Administratívne náklady
0
0
0
Celkové náklady regulácie
17 695 567
13 360 121
31 055 688
Vyčíslené náklady ovplyvnených subjektov za roky 2019 2021 stanovené ako rozdiel medzi nákladmi týchto subjektov podľa tohto návrhu zákona a podľa zákona č. 238/2006 Z. z.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Prijatie nového zákona bude mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť SE, a. s. ako majoritného výrobcu elektriny v SR. Zvýšenie povinných príspevkov do NJF o cca10% sa negatívne odzrkadlí na hospodárení spoločnosti, keďže tieto náklady vzhľadom na voľný obchod s elektrickou energiou nemôžu byť prenesené na koncových spotrebiteľov. Pri nízkych trhových cenách elektrickej energieje tento vplyv ešte výraznejší.
Prijatie nového zákona bude mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť JAVYS, a. s. ako poskytovateľa služieb nakladania s RAO a VJP, či v SR alebo v medzinárodných komerčných tendroch. Zavedenie povinných príspevkov do NJF vo výške viac ako 4 mil. eur ročne sa negatívne odzrkadlí na hospodárení spoločnosti, keďže tieto náklady budú musieť byť prenesené do cenových kalkulácií za poskytované služby nakladania s RAO.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?