Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
máj 2018
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
jún 2018
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrhom zákona sa stanovuje právna úprava pre dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri štítkovaní energeticky významných výrobkov.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť pôsobnosť orgánu dohľadu nad dodržiavaním nariadenia (EÚ) 2017/1369 a stanoviť primerané sankcie a mechanizmy presadzovania uplatniteľné pri porušení nariadenia (EÚ) 2017/1369 a príslušných delegovaných aktov (delegovaných nariadení Komisie pre konkrétny typ energeticky významného výrobku).
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, predávajúci, orgán trhového dohľadu.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívne riešenia boli zvažované. Alternatíva 1 predstavovala implementáciu nariadenia (EÚ) 2017/1369 prostredníctvom novely zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatíva 2 predstavovala implementáciu nariadenia (EÚ) 2017/1369 prostredníctvom novely zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Najprijateľnejším riešením bola implementácia nariadenia (EÚ) 2017/1369 prostredníctvom nového zákona.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Predpokladá sa, že návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Účinnosťou návrhu zákona dôjde k možnému zvýšeniu príjmov rozpočtu verejnej správy v dôsledku precíznejšieho výkonu dohľadu nad trhom, a tým aj ukladaniu pokút v prípade porušenia jednotlivých ustanovení. Nakoľko množstvo zistených porušení závisí od aktivity orgánu dohľadu a zároveň od úrovne dodržiavania nariadenia a príslušných delegovaných aktov dodávateľom a predávajúcim, ministerstvo nevie ani približne vyčísliť vplyv uložených pokút na rozpočet verejnej správy.
Vplyvy nariadenia (EÚ) 2017/1369 na vybrané oblasti vo vzťahu k EÚ bližšie uvedené v riadnom predbežnom stanovisku k návrhu nariadenia.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Ladislav Hajdu odbor legislatívy MH SR, e-mail: hajdu@mhsr.sk tel. 02 4854 1628
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Konzultácie so zástupcami Slovenskej obchodnej inšpekcie, keďže SOI je považovaná v intenciách návrhu zákona za orgán dohľadu nad dodržiavaním nariadenia (EÚ) 2017/1369 v podmienkach SR.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania