1
Dôvodová správa
B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
Návrhom § 1 sa implementujú ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/1369, ktoré členským štátom ukladajú povinnosť stanoviť pravidlá vzťahujúce sa na sankcie a mechanizmy presadzovania uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a delegovaných aktov a prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri sprístupňovaní na trh energeticky významného výrobku je Slovenská obchodná inšpekcia.
K § 2
Ustanovenie obsahuje odkaz na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. L 198; 28.7.2017), ktoré ako primárny akt komunitárneho práva upravuje označovanie výrobkov štítkami a poskytovanie informácií o výrobkoch, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a spotrebu energie počas ich používania a poskytovanie ďalších doplňujúcich informácií o výrobkoch.
K § 3
Implementácia povinnosti, upravenej v čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1369.
K § 4
Odkazujúce ustanovenie o subsidiárnom použití správneho poriadku.
K § 5
Intertemporálne ustanovenie.
K § 6
Zrušujúce ustanovenie.
K Čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa vypustiť zo zákona o reklame zákaz tzv. podprahovej reklamy z dôvodu zabezpečenia súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004. Uvedený zákaz spadá pod reguláciu nekalých obchodných praktík, pričom v prípade smernice o nekalých obchodných praktikách platí prístup úplnej harmonizácie.
K bodu 2
Navrhuje sa vypustiť §9a vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 19a a 19b, aby nedochádzalo k duplicite a preberaniu čl. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1369.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 2.
2
K Čl. III
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2019.
V Bratislave 22. augusta 2018
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Žiga
minister hospodárstva Slovenskej republiky