1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečenie implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. L 198; 28. 7. 2017). Pôvodný zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikol na základe transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch. Smernica 2010/30/EÚ bola nahradená nariadením 2017/1369/EÚ. V zmysle recitálov uvedených v nariadení 2017/1369/EÚ, predstavuje práve nariadenie vhodný právny nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné pravidlá, ktoré zabraňujú odlišnej transpozícii členskými štátmi, a tým zabezpečuje vyšší stupeň harmonizácie v celej EÚ.
Návrh zákona upravuje dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri sprístupňovaní na trh energeticky významného výrobku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369. Ďalšie podrobnosti a povinnosti pre konkrétny typ energeticky významného výrobku ustanoví Európska komisia v delegovaných priamo účinných nariadeniach. V súčasnosti je publikovaných pätnásť delegovaných nariadení Európskej komisie pre konkrétny typ energeticky významného výrobku, a to:
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. L 314, 30.11.2010);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. L 314, 30.11.2010);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 626/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 178, 6.7.2011);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 392/2012 z 1. marca 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. L 123, 9.5.2012);
2
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012);
-delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 665/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2013);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013);
-delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. L 239, 6.9.2013);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 65/2014 z 1. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov pár pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2014);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 337, 25.11.2014);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1094 z 5. mája 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie profesionálnych chladených skríň na uskladnenie energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 177, 8.7.2015);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1186 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. L 193, 21.7.2015);
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1187 z 27. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie kotlov na tuhé palivo a zostáv kotla na tuhé palivo, doplnkových ohrievačov, regulátorov teploty a solárnych zariadení energetickými štítkami v platnom znení
(Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015).
Dve delegované nariadenia Komisie upravujúce označovanie energeticky významných výrobkov na internete štítkami (č. 518/2014) a používanie tolerancií pri postupoch overovania (č. 2017/254).
Európska komisia v súčasnosti postupne reviduje jednotlivé delegované nariadenia, aby spustila prechod na nové energetické označovanie. V zmysle čl. 11 rámcového nariadenia 2017/1369, Komisia stanovuje postup zavádzania štítkov a zmeny ich stupnice s presne určeným harmonogramom vo vzťahu ku konkrétnym produktovým skupinám.
3
Návrhom zákona sa zároveň zabezpečiť súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005).
Predložený návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani žiadne sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi, ako aj s právom Európskej únie.