NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1065
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .............. 2018
o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)Dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľa1) a predávajúceho2) pri uvedení na trh alebo do prevádzky a pri sprístupňovaní na trhu3) energeticky významného výrobku4) vykonáva orgán dohľadu5) postupom podľa osobitného predpisu6).
(2)Orgán dohľadu uloží dodávateľovi alebo predávajúcemu za porušenie povinnosti podľa čl. 3 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. L 198, 28.7.2017) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2017/1369“) pokutu od 200 eur do 200 000 eur.
(3)Konanie o uložení pokuty je možné začať do jedného roka odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti podľa čl. 3 6 nariadenia (EÚ) 2017/1369, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(5)Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 2 dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti podľa čl. 3 6 nariadenia (EÚ) 2017/1369, orgán dohľadu uloží dodávateľovi alebo predávajúcemu pokutu až do 400 000 eur.
1) Čl. 2 ods. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017).
2) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2017/1369.
3) Čl. 2 ods. 7 až 9 nariadenia (EÚ) 2017/1369.
4) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1369.
5) § 26 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Čl. 8 ods. 1, 3 a 5 a čl. 9 nariadenia (EÚ) 2017/1369.
§ 27 a 28 zákona č. 56/2018 Z. z.
§ 2
Štítkovanie energeticky významných výrobkov upravuje osobitný predpis7).
§ 3
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie vzdelávacie a propagačné informačné kampane týkajúce sa energetického označovania výrobkov.
§ 4
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
§ 5
Konania o dohľade nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho podľa doterajšieho predpisu začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa doterajšieho predpisu.
§ 6
Zrušuje sa zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2018 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z. a zákona č. 412/2015 Z. z. sa mení takto:
1.V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) k) sa označujú ako písmená g) až j).
2.§ 9a sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 19a a 19b.
3.V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová „a 24 alebo § 9a“ nahrádzajú slovami „alebo ods. 24“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.§ 2 písm. i) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) Nariadenie (EÚ) 2017/1369.