434/2010 Z.z.
ZÁKON
z 26. októbra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Zmena:
79/2013 Z.z.
Zmena:
91/2016 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií1) v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
§ 2
Účel poskytnutia dotácií
(1) Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku2) poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tieto účely:
a) ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu,
b) kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
c) sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl,
d) aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje verejná vysoká škola2a), medzi hlavné úlohy ktorej patrí tvorivá umelecká činnosť.
(2) Podrobnosti o účele poskytnutia dotácie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií podľa
osobitného predpisu.3)
(4) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4)
(5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 3
Podmienky a rozsah poskytnutia dotácií
(1) Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 (ďalej len "žiadateľ") môže byť
a) fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov,
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky, 5)
c) vyšší územný celok alebo obec,
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
e) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, 6)
f) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky, 7)
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, 8)
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky, 9)
i) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, 10)
j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky10a) alebo verejná výskumná inštitúcia,10b)
k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 11)
l) Matica slovenská, 12)
m) právnická osoba podľa osobitného predpisu.12a)
(2) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý realizuje projekt a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, 13) a ak
a) na financovanie projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu; to neplatí, ak sa dotácia poskytuje žiadateľovi na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c),
b) poskytuje súčinnosť a poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona, 14)
c) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku,
d) správca dane voči nemu neeviduje nedoplatky voči rozpočtu obce.
(3) Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, 15) ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak, možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom. Za správcu sa na účely tohto zákona považuje
a) správca, ktorý podľa osobitného predpisu spravuje majetok obce16) alebo majetok vyššieho územného celku,16a)
b) správca, ktorý preukáže, že podľa zmluvy vykonáva správu národnej kultúrnej pamiatky, na ktorej obnovu žiada dotáciu.
(4) Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom,16b) možno poskytnúť vlastníkom bytov a nebytových priestorov prostredníctvom žiadateľa, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca správu bytového domu.16c)
(5) Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, archeologickou lokalitou alebo národnou kultúrnou pamiatkou technického charakteru, možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. e), f) a h), zabezpečujúcemu jej obnovu, aj keď nie je vlastníkom alebo správcom národnej kultúrnej pamiatky.
(6) Dotáciu na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. j), ktorý je verejnou vysokou školou2a) a ktorý poskytuje vzdelávanie v akreditovanom umeleckom študijnom programe16d), najmä v umeleckých študijných odboroch výtvarné umenie, dizajn, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá.
(7) Na poskytnutie dotácií na účel podľa § 2 ods. 1 písm. d) ministerstvo v rámci svojich schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte vyhradí každoročne najmenej 800 000 eur.
(8) Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, nesmie ju previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak nejde o priamu úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu.
(9) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,
d) úhradu výdavkov na prevádzku žiadateľa.
§ 4
Spôsob poskytnutia dotácií
(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len "žiadosť"). Žiadosť sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne, vo forme a spôsobom, ktoré určí ministerstvo vo výzve. Žiadosť obsahuje
a) osobné údaje v rozsahu
1. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
3. meno a priezvisko osoby podieľajúcej sa na realizácii projektu,
b) údaje o právnickej osobe v rozsahu názov, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c) účel, na ktorý sa dotácia požaduje,
d) výšku požadovanej dotácie.
(2) Okrem potvrdení a vyhlásení podľa osobitného predpisu 17) je prílohou k žiadosti
a) popis projektu na účel poskytnutia dotácie,
b) celkový rozpočet projektu,
c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného zákona,17a)
d) doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má poskytnúť,
e) doklad preukazujúci finančné krytie podľa § 3 ods. 2 písm. a),
f) doklad preukazujúci oprávnenie podľa § 3 ods. 3 5, ak je predmetom financovania nehnuteľnosť,
g) písomné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť a poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona, 14)
h) písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí.
(3) Podrobnosti o náležitostiach žiadosti, spôsobe ich preukazovania a o prílohách k žiadosti, vzor žiadosti a ďalšie prílohy k žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4) Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy podľa osobitného predpisu, 17) odseku 2 a všeobecne záväzného právneho predpisu uvedeného v odseku 3, ministerstvo neposudzuje.
(5) Ministerstvo poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) účel, na ktorý sa dotácia poskytnúť v rámci vymedzenej oblasti podľa § 2 ods. 1,
d) výšku dotácie,
e) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia poukazuje,
f) podmienky použitia dotácie,
g) práva a povinnosti zmluvných strán,
h) podmienky zúčtovania dotácie a termín odvodu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
i) číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,
j) sankcie za porušenie finančnej disciplíny, 18)
k) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
l) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
m) možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
n) záväzok príjemcu dotácie podľa § 2 ods. 1, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu.
(6) Údaje podľa odseku 2 písm. c) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 5
Vyhodnocovanie žiadostí
(1) Žiadosti vyhodnocuje aspoň trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Za zaujatého vo vzťahu k žiadateľovi sa považuje člen komisie, ktorý sám alebo jemu blízka osoba 19) je:
a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
b) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
c) zamestnancom žiadateľa, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(2) Člen komisie, ktorý sa vo vzťahu k žiadateľovi považuje za zaujatého, je vylúčený z rokovania o konkrétnej žiadosti a jej vyhodnocovania.
(3) Žiadosti na účel podľa § 2 ods. 1 písm. d) vyhodnocuje aspoň päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo tak, aby aspoň traja jej členovia boli zástupcami verejnej vysokej školy2a) podľa § 3 ods. 6. Na člena komisie podľa prvej vety sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 písm. a) a b) a 2.
(4) Komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí.
§ 6
Zverejňovanie informácií
(1) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle:
a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c) výzvu na predkladanie žiadostí spravidla dva mesiace pred termínom uzávierky predkladania žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1. účel poskytnutia dotácie,
2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3. definíciu oprávnených subjektov,
4. disponibilný objem finančných prostriedkov,
5. kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí,
6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7. termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
8. zloženie komisie,
9. návrh zmluvy,
d) zoznam schválených žiadostí s uvedením
1. čísla a názvu programu,
2. názvu projektu,
3. výšky a účelu poskytnutej dotácie,
4. dátumu schválenia žiadosti,
5. identifikácie prijímateľa dotácie v rozsahu údajov
5a. meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
5b. názov, ak ide o právnickú osobu,
e) zoznam neschválených žiadostí s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena d) piateho bodu a dôvodu neschválenia žiadosti,
f) vyhodnotenie výsledkov poskytnutých dotácií, ak ich ministerstvo k dispozícii,
g) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2) Ustanovenia osobitného predpisu 20) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 6a
Spracúvanie osobných údajov
(1) Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov a na účely konania o poskytnutí dotácie je ministerstvo oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, a to vrátane osobných údajov všetkých štatutárnych zástupcov právnických osôb, ktoré sa uchádzajú o dotácie, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo platobného účtu, ako aj osobné údaje nevyhnutné na overenie bezúhonnosti žiadateľa podľa registra trestov20a) a ostatné údaje potrebné na preukázanie splnenia podmienok oprávňujúcich poskytnúť dotáciu podľa osobitného predpisu.13)
(2) Osobné údaje, ktoré ministerstvo získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;20b) ministerstvo ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.20c)
(3) S osobnými údajmi žiadateľov a prijímateľov dotácií podľa tohto zákona, vrátane prijímateľov kultúrnych poukazov, sa môžu oboznamovať zamestnanci ministerstva, spolupracujúce subjekty a orgány výkonu kontroly v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom na konanie o poskytnutí dotácií, ich využitiu a overeniu ich správneho využitia v zmysle pridelených dotácií.
§ 7
Kontrola a sankcie
(1) Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou. 21)
(2) Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu. 18)
§ 7a
Prechodné ustanovenie
(1) Žiadosti predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. mája 2013 sa posúdia podľa doterajších predpisov okrem žiadostí o dotáciu na obnovu zrúcaniny.
(2) Žiadosti o dotáciu na obnovu zrúcaniny predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. mája 2013 sa posúdia podľa predpisov účinných od 1. júna 2013, aj keď boli predložené pred 1. júnom 2013.
§ 7b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Žiadosti o dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. decembra 2014 sa posúdia podľa predpisov účinných od 1. januára 2015, aj keď boli predložené pred 1. januárom 2015.
§ 7c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č.
362/2008 Z.z.
) v znení výnosu Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky z 28. novembra 2008 č. MK-3925/2008-10/15583 (oznámenie č.
526/2008 Z.z.
) a výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 9.
októbra 2009 č. MK-2900/2009-10/4655 (oznámenie č.
414/2009 Z.z.
).
§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Zákon č.
79/2013 Z.z..
nadobudol účinnosť 1. júnom 2013.
Zákon č.
284/2014 Z.z.
nadobudol účinnosť 1. januárom 2015 okrem čl. II
bodov 1 a 3, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č.
354/2015 Z.z.
nadobudol účinnosť 2. januárom 2016.
Zákon č.
91/2016 Z.z.
nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č.
243/2017 Z.z.
nadobudol účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č.
177/2018 Z.z.
nadobudol účinnosť 1. septembrom 2018 okrem čl.
CXVIII bodov 2 až 4, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2019.
Ivan Gašparovič v.r.
Richard Sulík v.r.
Iveta Radičová v.r.
____________________
1)
§ 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
383/2008 Z.z.
2a) § 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 zákona č. 207/2009 Z.z.
o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
a o doplnení zákona č.
652/2004 Z.z.
o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1994 Z.z.
o meste Martin ako
centre národnej kultúry Slovákov v znení zákona č.
182/2009 Z.z.
4) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. C 83, 30.3.2010), zákon č.
231/1999 Z.z.
o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č.
83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č.
34/2002 Z.z.
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov.
9) Zákon č.
213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č.
147/1997 Z.z.
o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č.
207/1996 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
10a) Zákon č.
131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
10b) Zákon č.
243/2017 Z.z.
o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
11)
§ 4
a
§ 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb.
o slobode náboženskej viery a postavení cirkví
a náboženských spoločností v znení zákona č.
394/2000 Z.z.
12) Zákon č.
68/1997 Z.z.
o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
12a)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č.
540/2001 Z.z.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
15) Zákon č.
49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
16)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
16a)
§ 6 zákona č. 446/2001 Z.z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov.
16d) § 51 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 5 zákona č. 91/2016 Z.z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
18)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
20)
§ 8 13 zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
20a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z.
o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č.
91/2016 Z.z.
20b) Zákon č.
18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
20c) Zákon č.
395/2002 Z.z.
o archívoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č.
431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
21) Zákon č.
502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.