1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Jarjabek, Martin Glváč, Ľubomír Petrák, Vladimír Faič, Miroslav Číž a Eva Smolíková predkladá na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Cieľom navrhovanej úpravy je zavedenie stabilnej, systémovej a vyvážanej podpory umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít študentov verejných vysokých škôl, ktoré v rámci svojej hlavnej činnosti a svojho poslania realizujú tvorivú umeleckú činnosť. V súčasnosti ide o Vysokú školu múzických umení v Bratislave, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a Akadémiu umení v Banskej Bystrici.
Dotačná forma takejto podpory založená na selektívnom princípe zároveň prináša prirodzenú kvalitatívnu súťaž medzi jednotlivými projektmi študentov v rámci ich štúdia akreditovaných umeleckých študijných programov v študijných odboroch ako výtvarné umenie, dizajn, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá.
Napriek skutočnosti, že študentské projekty je dnes možné podporiť aj prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, resp. Fondu na podporu umenia, chýba osobitná samostatná platforma dotačnej podpory takýchto projektov. Nakoľko zriadením a prevádzkou umeleckých verejných vysokých škôl štát realizuje verejný záujem na takomto type vysokoškolského vzdelávania, ako bezprostredne potrebné sa javí aj štátom garantované zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu umeleckých aktivít študentov, ktorá je nevyhnutná pre ich vzdelávanie a osobnostný umelecký rozvoj. Z tohto dôvodu je dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najvhodnejšou platformou na realizáciu uvedeného zámeru. Žiadateľmi o dotácie budú priamo umelecké verejné vysoké školy.
Predkladaný návrh zákona zakladá negatívny vplyv na štátny rozpočet, ktorý bude hradený v rámci schválených limitov z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne ďalšie vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť nový (ďalší) účel poskytnutia dotácií ministerstvom tak, aby ministerstvo mohlo v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu aj na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje verejná vysoká škola, medzi hlavné úlohy ktorej patrí tvorivá umelecká činnosť. Z hľadiska aktuálneho právneho stavu ide o Vysokú školu múzických umení v Bratislave, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a Akadémiu umení v Banskej Bystrici.
Pri predmetných aktivitách bude vždy žiadateľom o poskytnutie dotácie daná verejná vysoká škola, pričom realizátorom týchto aktivít budú predovšetkým jej študenti v rámci svojich vzdelávacích aktivít.
K bodu 2
V nadväznosti na nový účel poskytovania dotácií sa vymedzuje žiadateľ o takúto dotáciu ako verejná vysoká škola, ktorá poskytuje vzdelávanie v akreditovanom umeleckom študijnom programe, najmä v umeleckých študijných odboroch výtvarné umenie, dizajn, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá.
Zároveň sa navrhuje zavedenie zákonnej garancie finančného krytia novej podporovanej oblasti tak, aby bol vytvorený stabilný a vyvážený systém dotačnej podpory. Na poskytnutie dotácií na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje verejná vysoká škola, medzi hlavné úlohy ktorej patrí tvorivá umelecká činnosť, ministerstvo v rámci svojich schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte vyhradí každoročne najmenej 800 000 eur. Predmetná navrhovaná suma je odvodená od súčtu predpokladaných výdavkov pre jednu fakultu v sume 100 000 eur a pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ktorá sa vnútorne nečlení na fakulty, v úhrnnej sume 200 000 eur. Skutočné ročné čerpanie alokovaných finančných prostriedkov bude samozrejme závislé od konkrétneho počtu predložených projektov jednotlivými školami a ich finančnou náročnosťou v spojení so schválenými dotáciami.
K bodu 3
Na posudzovanie a hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje verejná vysoká škola, medzi hlavné úlohy ktorej patrí tvorivá umelecká činnosť, ministerstvo zriadi osobitnú odbornú komisiu, ktorá bude mať aspoň päť členov, pričom aspoň traja jej členovia budú zástupcami dotknutých umeleckých verejných vysokých škôl.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. januára 2019.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Jarjabek, Martin Glváč, Ľubomír Petrák, Vladimír Faič, Miroslav Číž a Eva Smolíková.
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný.
4
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Dušan Jarjabek, Martin Glváč, Ľubomír Petrák, Vladimír Faič, Miroslav Číž, Eva Smolíková
 Materiál nelegislatívnej povahy
x Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
 Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Chýbajúca osobitná, samostatná a zákonom garantovaná platforma dotačnej podpory umeleckých a kultúrnych projektov a aktivít študentov umeleckých verejných vysokých škôl na projektovej báze.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovanej úpravy je zavedenie stabilnej, systémovej a vyvážanej podpory umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít študentov verejných vysokých škôl, ktoré v rámci svojej hlavnej činnosti a svojho poslania realizujú tvorivú umeleckú činnosť.
Výsledným stavom bude rozšírenie dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podporu aktivít v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje verejná vysoká škola, medzi hlavné úlohy ktorej patrí tvorivá umelecká činnosť.
4. Dotknuté subjekty
Verejné vysoké školy, ktoré v rámci svojej hlavnej činnosti a svojho poslania realizujú tvorivú umeleckú činnosť, konkrétne: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Akadémia umení v Banskej Bystrici a ich študenti.
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? x Áno  Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
5
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 Pozitívne
 Žiadne
x Negatívne
- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
x Áno
 Nie
 Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
- z toho vplyvy na MSP
 Áno
x Nie
 Čiastočne
Sociálne vplyvy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
dusan.jarjabek@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.