N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ................. 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., zákona č. 284/2014 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje verejná vysoká škola2a), medzi hlavné úlohy ktorej patrí tvorivá umelecká činnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 3 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Dotáciu na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. j), ktorý je verejnou vysokou školou2a) a ktorý poskytuje vzdelávanie v akreditovanom umeleckom študijnom programe16d), najmä v umeleckých študijných odboroch výtvarné umenie, dizajn, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá.
(7) Na poskytnutie dotácií na účel podľa § 2 ods. 1 písm. d) ministerstvo v rámci svojich schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte vyhradí každoročne najmenej 800 000 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16d znie:
16d) § 51 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.
3.V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Žiadosti na účel podľa § 2 ods. 1 písm. d) vyhodnocuje aspoň päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo tak, aby aspoň traja jej členovia boli zástupcami verejnej vysokej školy2a) podľa § 3 ods. 6. Na člena komisie podľa prvej vety sa vzťahujú ustanovenia ods. 1 písm. a) a b) a odseku 2.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.