Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Mora, Stanislav Mizík a Natália Grausová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je dôslednejšia a prísnejšia ochrana štátnych symbolov Slovenskej republiky pred akýmkoľvek hanobením, a to zavedením nového trestného činu hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky.
Pod pojmom štátne symboly Slovenskej republiky sa v zmysle čl. 8 Ústavy SR rozumie štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna Slovenskej republiky.
Štátne symboly Slovenskej republiky výrazom štátnej suverenity a trvalou pripomienkou významu nezávislej Slovenskej republiky pre celú slovenskú spoločnosť. Ich hanobenie je preto hrubým a nebezpečným prejavom protislovenského extrémizmu.
V súčasnej dobe sme svedkami čoraz agresívnejších útokov na štátne symboly SR. Rôzni pseudoumelci, ako napríklad Ľuboš Lorenz a Peter Kalmus úmyselne a verejne hanobia štátny znak Slovenskej republiky formou rôznych vulgárnych karikatúr. Ich správanie pritom ospravedlňujú dokonca významní ústavní činitelia.
Na Slovensku pôsobia tiež rôzne organizácie a jednotlivci, ktorí na svojich zhromaždeniach verejne prezentujú preškrtnutý slovenský dvojkríž a šíria tak nenávisť a odpor k Slovensku a Slovákom.
Hanobenia štátnych symbolov SR sa dopúšťajú dokonca aj samotní verejní činitelia, ako napríklad poslanec NR SR Igor Matovič, ktorý vylepil na vchod do budovy NR SR znevažujúcu karikatúru štátneho znaku SR v tvare opice s banánom.
Takéto konanie, útočiace vo svojej podstate na základy Slovenskej republiky a štátotvorného slovenského národa, je dôsledkom dlhodobej neúcty k štátnym symbolom SR tak zo strany najrôznejších médií a mimovládnych organizácií, ako aj zo strany štátnych predstaviteľov slúžiacich cudzím záujmom.
Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať také legislatívne opatrenia, ktoré tvrdo a nekompromisne zabránia tomuto nebezpečnému protispoločenskému konaniu.
V súčasnosti platný Trestný zákon síce postihuje verejné hanobenie akýchkoľvek štátnych symbolov, ale len v rámci trestného činu výtržníctva, pri ktorom nie je určená dolná hranica trestnej sadzby. Páchateľ tak môže v praxi dostať trest odňatia slobody v dĺžke len niekoľkých dní.
Z tohto dôvodu navrhujeme novelizovať Trestný zákon a zaviesť nový trestný čin hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky, ktorý bude podstatne prísnejšie postihovať každého, kto bude verejne hanobiť štátne symboly SR.
Prísnejšie postihy navrhujeme pre tých páchateľov, ktorí majú postavenie verejného činiteľa, sú členmi organizovanej skupiny alebo tento trestný čin spáchajú z osobitného motívu.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na navrhované zavedenie nového trestného činu hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky, je potrebné novelizovať aj skutkovú podstatu trestného činu výtržníctva. Súčasťou tohto trestného činu naďalej zostane hanobenie štátnych symbolov, ale len hanobenie štátnych symbolov, ktoré nie sú štátnymi symbolmi Slovenskej republiky.
K bodu 2
Zavádza sa nový trestný čin: Hanobenie štátnych symbolov Slovenskej republiky. Tohto trestného činu sa dopustí každý, kto bude verejne hanobiť štátny symbol Slovenskej republiky (uvedený v čl. 8 a 9 Ústavy SR) akýmkoľvek spôsobom, napríklad:
-karikatúrami a inými zosmiešňujúcimi zobrazeniami štátnych symbolov SR,
-urážlivými, vulgárnymi alebo zneucťujúcimi zobrazeniami štátnych symbolov SR,
-poškodzovaním a ničením štátnych symbolov SR,
-zobrazeniami vyjadrujúcimi nenávisť alebo odpor k štátnym symbolom SR,
-spochybňovaním významu štátnych symbolov SR,
-iným obdobným spôsobom.
Prísnejšia trestná sadzba bude pre páchateľov, ktorý sa dopustia tohto trestného činu ako členovia organizovanej skupiny, verejní činitelia alebo z osobitného motívu.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.