NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č.
650/2005 Z. z.
, zákona č.
692/2006 Z. z.
, zákona č.
218/2007 Z. z.
, zákona č.
491/2008 Z. z.
, zákona č.
497/2008 Z. z.
, zákona č.
498/2008 Z. z.
, zákona č.
59/2009 Z. z.
, zákona č.
257/2009 Z. z.
, zákona č.
317/2009 Z. z.
, zákona č.
492/2009 Z. z.
, zákona č.
576/2009 Z. z.
, zákona č.
224/2010 Z. z.
, zákona č.
547/2010 Z. z.
, zákona č.
33/2011 Z. z.
, zákona č.
262/2011 Z. z.
, zákona č.
313/2011 Z. z.
, zákona č.
246/2012 Z. z.
, zákona č.
334/2012 Z. z.
, zákona č.
428/2012 Z. z.
, zákona č.
189/2013 Z. z.
, zákona č.
204/2013 Z. z.
, zákona č.
1/2014 Z. z.
, zákona č.
73/2015 Z. z.
, zákona č.
78/2015 Z. z.
, zákona č.
87/2015 Z. z.
, zákona č.
174/2015 Z. z.
, zákona č.
397/2015 Z. z.
,
zákona č.
398/2015 Z. z.
, zákona č.
440/2015 Z. z.
, zákona č.
444/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
316/2016 Z. z.
, zákona č.
264/2017 Z. z.
, zákona č.
274/2017 Z. z.
a zákona č.
161/2018 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 364 ods. 1 písmeno b) znie:
„hanobí štátny symbol, ktorý nie je štátnym symbolom Slovenskej republiky,“.
2.Za § 423 sa vkladá § 423a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 423a Hanobenie štátnych symbolov Slovenskej republiky
(1)Kto verejne hanobí štátny symbol Slovenskej republiky potrestá sa odňatím slobody
na jeden rok až tri roky.
(2)Odňatím slobody na dva roky päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)ako člen organizovanej skupiny,
b)ako verejný činiteľ, alebo
c)z osobitného motívu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.