NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
365/2004 Z. z.
, zákona č.
564/2004 Z. z.
, zákona č.
5/2005 Z. z.
, zákona č.
475/2005 Z. z.
, zákona č.
279/2006 Z. z.
, zákona č.
689/2006 Z. z.
, zákona č.
245/2008 Z. z.
, zákona č.
462/2008 Z. z.
, zákona č.
179/2009 Z. z.
, zákona č.
184/2009 Z. z.
, zákona č.
214/2009 Z. z.
, zákona č.
38/2011 Z. z.
, zákona č.
325/2012 Z. z.
, zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č. 3
12/2013 Z. z.
, zákona č.
464/2013 Z. z.
, zákona č.
61/2015 Z. z.
, zákona č.
188/2015 Z. z.
, zákona č.
422/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
177/2017 Z. z.
, zákona č.
182/2017 Z. z.
a zákona č.
54/2018 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 sa znenie odseku 2 nahrádza nasledovným textom:
„Osobitnými podmienkami podľa odseku 1 písm. a) sú:
a) ak obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky podľa tohto zákona a nemožno určiť spoločný školský obvod 8). V takýchto prípadoch žiak navštevuje základnú školu, ktorú okresný úrad v sídle kraja zriadi v príslušnom školskom obvode.
b) ak zákonní zástupcovia, ktorí sa starajú spolu o minimálne 5 školopovinných detí a ktorí žijú v obci s menšinovým zastúpením obyvateľov slovenskej národnosti doručia na okresný úrad žiadosť o zriadenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. V prípade, ak v obci nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá by dokázala zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky podľa tohto zákona a ak sa takáto základná škola nenachádza ani v okolí 6 kilometrov dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu zákonných zástupcov detí podpísaných na žiadosti o zriadenie základnej
školy, okresný úrad v sídle kraja zriadi v obci základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.