PREDKLADACIA SPRÁVA
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1846 z 23. septembra 2005, v znení neskorších aktualizácií, vzala na vedomie návrh vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a (ďalej len „vojenské zastúpenie“) a vyslovila súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia.
Cieľom predloženého materiálu je aktualizácia vojenského zastúpenia, ktorá zohľadňuje reorganizáciu Agentúry NATO pre komunikácie a informácie (NCIA) Bruseli, Belgické kráľovstvo. V nadväznosti na túto organizačnú zmenu v rámci vojenského zastúpenia sa text v bode č. 2.1 „Programovacie centrum NATO (NPC Glons) v Glonse, Belgické kráľovstvo“ ruší a nahrádza textom „Úrad programovania a služieb pre systémy velenia a riadenie vzdušných síl v Hágu, Holandské kráľovstvo“.
Materiál sa predkladá v súlade s čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého podlieha súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky každé vyslanie príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, ak toto vyslanie nepatrí podľa Ústavy Slovenskej republiky do vymedzenej právomoci vlády Slovenskej republiky.
Uvedeným materiálom sa nezvyšujú tzv. celkové mandátové počty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zastúpení mimo územia Slovenskej republiky. Z hľadiska reálnych počtov sa predpokladá ich zachovanie, t. j. celkové reálne počty vyslaných príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky nepresiahnu, vzhľadom na finančné možnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, počet 86 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu nemá predložený návrh žiadny finančný vplyv a výdavky súvisiace s predloženou aktualizáciou vojenského zastúpenia v plnej miere zabezpečené v rozpočte kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
S predloženým návrhom vyslovila súhlas Bezpečnostná rada Slovenskej republiky a nadväzne po prerokovaní ho schválila vláda Slovenskej republiky na svojej 115. schôdzi 11. júla 2018 uznesením č. 316/2018.