VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-24151/2018
Národnej rady
Slovenskej republiky
1051
Návrh
na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
A.berie na vedomie
návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia;
na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky
B.vyslovuje súhlas
s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, . júla 2018