NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-823/2018
1275
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. júna 2018
k vládnemu návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov(tlač 945)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľubomír Ž e l i e z k a v. r.
Anna V e r e š o v á v. r.