1
z 19. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 422/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2a ods. 1, § 20 ods. 1 písm. h), § 37 ods. 3 časti vety za bodkočiarkou, § 38 ods. 4, § 43 ods. 1, § 43 ods. 6 úvodnej vety a písm. b), h) a p), § 44 ods. 1, § 44 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c), i) a p), § 45 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c) a d), § 47 ods. 3, 6 9, 11, 12 a 18 20, § 49a ods. 6 a ods. 7 písm. e), § 50 ods. 3, 4 a 6, § 53 ods. 3, § 54b ods. 3,
2
6 a 8, § 73 ods. 3, § 73a ods. 7 10, ods. 11 písm. b) a ods. 15, § 76 ods. 8, § 80b ods. 2 štvrtej vety a ods. 3 a 5, § 80b ods. 9, deviatej časti, § 88, § 89 ods. 5, § 102 ods. 1 písm. b), § 102a ods. 8 písm. b), § 105 ods. 3 druhej vety a ods. 6, § 108a ods. 8, § 108b ods. 8, § 108c ods. 4 a 6, § 109 ods. 2, § 109a ods. 5, § 113a ods. 1, 4, 13 a 14, § 113ab ods. 2, § 113ac, § 113af ods. 11, § 114 114c a prílohy č. 5 nahrádza slovami „ministerstvo školstva“ v príslušnom tvare a slovo „minister“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 5 ods. 5, § 43 ods. 5 úvodnej vety a písm. f) a ods. 7 a 8, § 44 ods. 3 úvodnej vety a písm. j), § 44 ods. 4 písm. o), § 44 ods. 5 a 6, § 45 ods. 3 úvodnej vety a písm. e) a ods. 5 a 6, deviatej časti, § 102 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. d), § 102a ods. 8 písm. b), § 108a ods. 6, § 108b ods. 6, § 108c ods. 4, § 113 ods. 1 a § 113a ods. 13 nahrádza slovami „minister školstva“ v príslušnom tvare.
2.V § 2 ods. 4 druhej vete sa slová „študijných programoch podľa § 54 aj inštitúcie, ktoré nie vysokými školami (ďalej len „nevysokoškolské inštitúcie“) a ktoré získali akreditáciu podľa § 86“ nahrádzajú slovami „doktorandských študijných programoch podľa § 54 aj externá vzdelávacia inštitúcia“.
3.V § 2 odsek 5 znie:
„(5) Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov; rozsah oprávnenia na ich vytváranie, úpravu a uskutočňovanie je uvedený v registri študijných odborov.“.
4.V § 2 sa vypúšťajú odseky 13 až 16.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 13.
5.V § 2a odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) uloží pokutu
a)od 16 600 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá poskytuje, organizuje alebo zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky a nie je vysokou školou alebo nie je externou vzdelávacou inštitúciou,
b)od 5 000 eur do 20 000 eur vysokej škole, ktorá
1.prijme alebo zapíše uchádzača o štúdium na neakreditovaný študijný program alebo
2.nezastaví po nariadení zrušenia študijného programu výučbu predmetov v tomto študijnom programe.“.
6.V § 2a ods. 4 sa slová „nevysokoškolská inštitúcia“ nahrádzajú slovami „externá vzdelávacia inštitúcia“.
7.V § 5 ods. 1 druhej vete sa za slovom „názov“ vypúšťa čiarka a slová „začlenenie 2 ods. 13)“.
3
8.V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak boli zrušené všetky študijné programy vysokej školy, ministerstvo školstva predloží vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) návrh zákona, ktorým byť verejná vysoká škola zrušená, a to do šiestich mesiacov, odo dňa kedy túto skutočnosť zistí.“.
9.V § 5 ods. 5 sa slová „(ďalej len „minister“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „minister školstva“)“.
10.V § 8 ods. 6 písm. i) a ods. 9 prvej vete sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. f)]“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 1 písm. g)“.
11.V § 8 ods. 9 celom texte sa za slovo „obdobia“ vkladá slovo „členov“.
12.V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie [§ 82 ods. 2 písm. d)]“.
13.V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 15 ods. 1 písm. a) e) a i) k)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. a), c) f) a j) l)“, slová „§ 15 ods. 1 písm. l)“ sa nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. m)“ a slová „§ 15 ods. 1 písm. f) a g)“ sa nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. g) a h)“.
14.V § 9 ods. 1 písmeno l) znie:
„l) vyjadruje sa na návrh rektora k vnútornému predpisu podľa § 15 ods. 1 písm. b) pred jeho predložením vedeckej rade verejnej vysokej školy,“.
15.V § 9 ods. 3 prvej vete sa slová „h), j,) k) a m)“ nahrádzajú slovami „i), k) a m)“.
16.V § 10 odsek 7 znie:
„(7) Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady verejnej vysokej školy podľa § 12 ods. 1 písm. f) alebo na základe rozhodnutia vedeckej rady fakulty podľa § 30 ods. 1 písm. f) vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“. Ak o návrhu na udelenie príslušného titulu rozhoduje vedecká rada fakulty a rektor dôvodné pochybnosti, že vedecká rada fakulty v konkrétnom prípade nedodržala kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu docent“) alebo v priebehu habilitačného konania došlo k procesným pochybeniam, môže rektor vrátiť návrh vedeckej rade fakulty na nové konanie s uvedením dôvodov, ktoré ho k takému postupu viedli.“.
17.V § 10 ods. 8 sa vypúšťajú slová „[§ 12 ods. 1 písm. g)]“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak návrh pred rokovaním vedeckej rady verejnej vysokej školy prerokúva vedecká rada fakulty a rektor dôvodné pochybnosti, že vedecká rada fakulty v konkrétnom prípade nedodržala kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-
4
pedagogického titulu „profesor“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu profesor“) alebo v priebehu konania na vymenovanie profesora (ďalej len „inauguračné konanie“) došlo k procesným pochybeniam, môže rektor pred rokovaním vedeckej rady verejnej vysokej školy vrátiť návrh vedeckej rade fakulty na nové konanie s uvedením dôvodov, ktoré ho k takému postupu viedli.“.
18.V § 12 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. b) po jeho prerokovaní akademickým senátom verejnej vysokej školy,“.
Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená c) až p).
19.V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až p) sa označujú ako písmená d) až o).
20.V § 12 ods. 1 písmená e) až g) znejú:
„e) schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
f) prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom neuskutočňuje študijné programy fakulta,
g) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom uskutočňuje študijné programy fakulta, koná tak na návrh vedeckej rady fakulty a ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej rade fakulty,“.
21.V § 14 ods. 1 tretej vete sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. c)]“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 1 písm. d)“.
22.V § 15 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania5aa) (ďalej len „vnútorný systém“), ktorý môže byť upravený viacerými samostatnými vnútornými predpismi,“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
5aa) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. .../2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5
23.V § 16 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) výnosy z darov,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
24.V § 16a odsek 7 znie:
„(7) Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 vytvára aj z časti dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov podľa § 89 ods. 4 určenej metodikou podľa § 89 ods. 8. Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami možno použiť na finančné zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami vzhľadom na ich špecifické potreby.“.
25.V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „Akreditačnej komisii“ nahrádzajú slovami „Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“)“, za slovo „informácie“ sa vkladá čiarka a slová „podklady a súčinnosť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu,20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 4 a § 21 až 32 zákona č. .../2018 Z. z.“.
26.V § 20 ods. 1 písm. h) sa za slová „oznámiť ministerstvu“ vkladá slovo „školstva“.
27.V § 22 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) uskutočňuje študijný program alebo viac študijných programov vo vymedzenom študijnom odbore alebo vo vymedzených študijných odboroch,“.
28.V § 22 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie“.
29.V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
30.V § 23 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „[§ 30 ods. 1 písm. c)]“.
31.V § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „a f)“ nahrádzajú slovami „a g)“ a vypúšťajú sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. b), d), i) a j)]“.
32.V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až n) sa označujú ako písmená h) až m).
33.V § 27 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
6
„j) vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným predpisom podľa § 33 ods. 2 písm. f) pred ich predložením vedeckej rade fakulty,“.
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená k) až n).
34.V § 30 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy podľa § 33 ods. 2 písm. f) po prerokovaní akademickým senátom fakulty,“
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
35.V § 30 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená d) až l).
36.V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „[§ 15 ods. 1 písm. d)]“.
37.V § 33 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém vysokej školy v podmienkach fakulty, ak to vyžaduje vnútorný systém vysokej školy,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
38.V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú v písmene a) slová „[§ 15 ods. 1 písm. b)]“, v písmene b) slová „[§ 15 ods. 1 písm. d)]“, v písmene c) slová „[§ 15 ods. 1 písm. i)]“, v písmene d) slová „[§ 15 ods. 1 písm. j)]“ a v písmene e) slová „[§ 15 ods. 1 písm. k)]“.
39.V § 33 ods. 5 sa vypúšťajú slová „[§ 30 ods. 1 písm. k)]“.
40.V § 34 odsek 1 znie:
„(1) Vnútorné predpisy verejnej vysokej školy bohosloveckej a vnútorné predpisy konfesijnej verejnej vysokej školy sa predkladajú na schválenie príslušnému orgánu vysokej školy s predchádzajúcim písomným súhlasom príslušnej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti v súlade s vnútornými predpismi tejto cirkvi alebo tejto náboženskej spoločnosti. Vnútorné predpisy súčasti verejnej vysokej školy bohosloveckej, vnútorné predpisy súčasti konfesijnej verejnej vysokej školy a vnútorné predpisy bohosloveckej fakulty verejnej vysokej školy sa predkladajú na schválenie príslušnému orgánu fakulty alebo príslušnému orgánu inej súčasti vysokej školy s predchádzajúcim písomným súhlasom príslušnej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti v súlade s vnútornými predpismi tejto cirkvi alebo tejto náboženskej spoločnosti.“.
41.V § 34 ods. 2 sa za slová „§ 4 6, 8 10,“ vkladajú slová „§ 16, 17 a 19,“, slová „§ 75 ods. 4 6, 8 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 2 4 a ods. 6 8“ a na
7
konci sa pripájajú tieto slová: „v súlade s vnútornými predpismi príslušnej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti“.
42.V § 39a ods. 6 sa slová „verejných zdrojov“ nahrádzajú slovami „verejných prostriedkov“.
43.V § 41 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy“.
44.V § 43 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „ozbrojených síl Slovenskej republiky“ a za slová „ prispieva ministerstvo“ sa vkladá slovo „školstva“.
45.Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 29aa znejú:
29) § 22 až 26 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29a) Zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29aa) § 83 a § 85 písm. a) zákona č. 281/2015 Z. z.“.
46.V § 43 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
47.V § 43 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).
48.V § 43 ods. 6 písm. a) sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. a) c)]“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 1 písm. a) až d)“.
49.V § 43 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až s) sa označujú ako písmená b) až r).
50.V § 43 ods. 6 písm. b) sa slová „Akreditačnej komisii“ nahrádzajú slovom „agentúre“.
51.V § 43 ods. 6 písm. l) sa slová „v zahraničí“ nahrádzajú slovami „so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“.
52.V § 43 ods. 6 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).
53.V § 43 ods. 6 písm. q) sa vypúšťajú slová „a nevysokoškolských inštitúcií (ďalej len „register vysokých škôl“)“.
54.V § 43 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak boli zrušené všetky študijné programy vojenskej vysokej školy, ministerstvo obrany predloží vláde návrh zákona, ktorým byť vojenská vysoká škola zrušená, a to do šiestich mesiacov odo dňa, kedy túto skutočnosť zistí.“.
8
Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 17.
55.V § 43 ods. 11 sa slová „skončenia služobného pomeru“ nahrádzajú slovami „skončenia štátnej služby“.
56.V § 43 ods. 16 sa vypúšťajú slová „§ 2 ods. 15 druhej vety,“.
57.V § 43 ods. 17 a § 44 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „§ 50 ods. 4,“.
58.V § 44 ods. 1 sa za slová „prispieva ministerstvo“ vkladá slovo „školstva“.
59.V § 44 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a Akreditačnej komisie 82 ods. 2 písm. d)]“.
60.V § 44 ods. 3 sa vypúšťa písmeno j).
61.V § 44 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená b) až p).
62.V § 44 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak boli zrušené všetky študijné programy policajnej vysokej školy, ministerstvo vnútra predloží vláde návrh zákona, ktorým byť policajná vysoká škola zrušená, a to do šiestich mesiacov odo dňa, kedy túto skutočnosť zistí.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
63.V § 45 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu zdravotníckej vysokej školy; ak sa akademický senát zdravotníckej vysokej školy nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti ministra zdravotníctva o vyjadrenie, má sa za to, že vyjadrenie dal“.
64.V § 45 ods. 3 písm. d) sa slová „rektora, vykonávaním funkcie rektora do vymenovania nového rektora niektorého zo zamestnancov zdravotníckej vysokej školy po vyjadrení akademického senátu zdravotníckej vysokej školy“ nahrádzajú slovami „rektora osobu, ktorá vykonáva funkciu rektora do vymenovania nového rektora“.
65.V § 45 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
66.V § 45 ods. 4 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená c) až j).
9
67.V § 45 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak boli zrušené všetky študijné programy zdravotníckej vysokej školy, ministerstvo zdravotníctva predloží vláde návrh zákona, ktorým byť zdravotnícka vysoká škola zrušená, a to do šiestich mesiacov odo dňa, kedy túto skutočnosť zistí.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
68.V § 45 ods. 8 sa slová „g) i)“ nahrádzajú slovami „a), c), g) i), n), o) a s), § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“ a slová „5 a 10“ sa nahrádzajú číslom „10“.
69.V § 47 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu.20a)“.
70.V § 47 sa vypúšťajú odseky 3 až 12.
Doterajšie odseky 13 až 21 sa označujú ako odseky 3 až 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33b sa vypúšťa.
71.V § 47 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak boli zrušené všetky študijné programy súkromnej vysokej školy ministerstvo školstva predloží vláde návrh na odňatie štátneho súhlasu, a to do šiestich mesiacov odo dňa, kedy túto skutočnosť zistí.“.
72.V § 47 ods. 7 sa slová „1 až 16, 18 až 21“ nahrádzajú slovami „1 až 6 a 8 až 10“.
73.V § 47 odseky 8 a 9 znejú:
„(8) Zmenu názvu súkromnej vysokej školy schvaľuje vláda na návrh ministerstva školstva. Ministerstvo školstva predloží vláde návrh do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti súkromnej vysokej školy o zmenu názvu.
(9) Názov súkromnej vysokej školy môže obsahovať slovo „univerzita“ alebo z neho odvodené tvary slov, ak súkromná vysoká škola oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy tretieho stupňa najmenej v 5 študijných odboroch a má ku dňu podania žiadosti o zmenu názvu zapísaných na štúdium najmenej 2 000 študentov. Ak súkromná vysoká škola spĺňa podmienky podľa prvej vety, ministerstvo školstva predloží vláde návrh na súhlas so zmenou názvu, inak predloží vláde návrh na nesúhlas so zmenou názvu.“.
74.V § 47 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
75.V § 47b ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie [§ 82 ods. 2 písm. d)]“.
10
76.V § 47b ods. 2 písm. b) sa slová „b), i), j) a k)“ nahrádzajú slovami „b), c), j), k) a l)“ a slová „f) a g)“ sa nahrádzajú slovami „g) a h)“.
77.V § 47b ods. 2 písm. c) sa slová „c) až e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.
78.V § 47b ods. 2 písmená j) a k) znejú:
„j) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty,
k) vyjadruje sa k návrhu vnútorného systému súkromnej vysokej školy na návrh rektora súkromnej vysokej školy pred jeho predložením vedeckej rade súkromnej vysokej školy,“.
79.V § 47c ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rektora súkromnej vysokej školy vymenúva a odvoláva na návrh správnej rady súkromnej vysokej školy prezident republiky. Návrh správnej rady súkromnej vysokej školy predkladá prezidentovi republiky minister školstva na základe návrhu správnej rady súkromnej vysokej školy; správna rada súkromnej vysokej školy návrh predloží do 15 dní od prijatia rozhodnutia, ktorým návrh kandidáta na rektora potvrdila.“.
80.V § 48 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) vnútorný systém súkromnej vysokej školy, ktorý môže byť upravený viacerými samostatnými vnútornými predpismi,“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
81.V § 49 ods. 1 písm. e) sa slová „Akreditačnej komisii“ nahrádzajú slovom „agentúre“, za slovo „informácie“ sa vkladá čiarka a slová „podklady a súčinnosť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu,20a)“.
82.V § 49a ods. 6 sa slová „ministerstvo požiada“ nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva požiada“.
83.V § 49a ods. 12 prvej vete sa slová „§ 74 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 74 ods. 4“ a vypúšťa sa štvrtá veta.
84.V § 49b ods. 1 písm. d) sa slová „a Akreditačnej komisii na ich“ nahrádzajú slovami „na jeho“ a slovo „ich“ sa nahrádza slovom „jeho“.
85.V § 49b sa vypúšťa odsek 5.
86.V § 50 ods. 2 sa slová „schopností a zručností“ nahrádzajú slovami „zručností a kompetencií“.
87.V § 50 odseky 3 až 5 znejú:
11
„(3) Ministerstvo školstva vydáva sústavu študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len „sústava študijných odborov“) všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s ministerstvom obrany, ministerstvom vnútra a ministerstvom zdravotníctva. Sústava študijných odborov obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a ich opisy.
(4) Opis študijného odboru obsahuje najmä
a)názov študijného odboru v štátnom jazyku a v anglickom jazyku,
b)stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých je možné získať vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore,
c)údaj, že v príslušnom študijnom odbore
1.je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku,
2.nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa alebo
3.nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku,
d)udaj, či v príslušnom študijnom odbore je možné uskutočňovať interdisciplinárne štúdiá,
e)vymedzenie obsahu študijného odboru podľa odseku 2,
f)vymedzenie akademického titulu udeľovaného po absolvovaní rigoróznej skúšky a po obhajobe rigoróznej práce, ak ide o študijný odbor, v ktorom rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce možno vykonať,
g)údaj, či sa v príslušnom študijnom odbore vyžaduje stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi; ak sa stanovisko vyžaduje, uvádza sa aj názov právnickej osoby, ktorá ho vydáva,
h)údaj, či sa študijným odborom nahrádza iný študijný odbor,
i)kód stupňa vzdelania podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania.
(5) Ak sa študijný odbor zo sústavy študijných odborov vypustí, alebo ak sa vypustí stupeň, v ktorom je možné získať vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, oprávnenia vysokej školy vzťahujúce sa na vypustený študijný odbor alebo stupeň sa stávajú oprávneniami študijného odboru, ktorým sa nahrádza príslušný študijný odbor a ministerstvo školstva túto skutočnosť vyznačí v registri študijných programov a v registri študijných odborov. Vysokoškolské vzdelanie získané v študijnom odbore, ktorý bol vypustený sa považuje za rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním získaným v študijnom odbore, ktorým bol príslušný študijný odbor nahradený.“.
88.V § 50 sa vypúšťa odsek 6.
89.V § 51 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 83 ods. 1)“, za slovo „kombinácii“ sa vkladá slovo „dvoch“ a vypúšťajú sa slová „(odsek 5)“.
12
90.V § 51 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
91.V § 51 ods. 3 tretej vete, § 53 ods. 9 druhej vete, § 63 ods. 9 štvrtej vete, § 76 ods. 3 písm. b) a § 76 ods. 4 sa vypúšťa slovo „písomný“ a nad slovo „súhlas“ sa umiestňuje odkaz 35aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:
35aa) § 65 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.
92.V § 51 ods. 8 druhej vete sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. b)] alebo fakulty 33 ods. 3 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „alebo so študijným poriadkom fakulty“.
93.Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
(1) Ak ide o študijný program uskutočňovaný v študijnom odbore, v ktorom sa vyžaduje stanovisko k predpokladu uplatniteľnosti absolventov študijného programu v praxi, vysoká škola môže začať jeho uskutočňovanie alebo vykonávať jeho úpravu len s predchádzajúcim písomným súhlasným stanoviskom príslušnej právnickej osoby; kritériá používané pri vydávaní tohto stanoviska schvaľuje príslušná právnická osoba.
(2) Vysoká škola môže zrušiť akreditovaný študijný program, ak zabezpečí študentom možnosť pokračovať v štúdiu v študijnom programe uskutočňovanom v rovnakom študijnom odbore na príslušnej vysokej škole alebo na inej vysokej škole.
(3) Ak vysoká škola zruší všetky študijné programy v niektorom študijnom odbore a stupni, dňom zrušenia posledného z nich vysoká škola
a) stráca právo vytvárať študijné programy v tomto študijnom odbore a stupni a
b) nesmie vytvárať študijné programy uskutočňované v kombinácii študijných odborov, z ktorých jeden má byť príslušný študijný odbor.“.
94.V § 52 odsek 3 znie:
„(3) Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre bakalársky študijný program
a)v dennej forme štúdia je tri akademické roky alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.tri akademické roky je 180 kreditov,
2.štyri akademické roky je 240 kreditov,
b)v externej forme štúdia je štyri akademické roky alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.štyri akademické roky je 180 kreditov,
2.päť akademických rokov je 240 kreditov.“.
13
95.Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52a
Interdisciplinárne štúdiá
(1)Bakalársky študijný program je uskutočňovaný ako interdisciplinárne štúdiá, ak sa uskutočňuje vo viac ako dvoch študijných odboroch a študijný odbor alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa získava vysokoškolské vzdelanie, sa určí podľa absolvovaných predmetov.
(2)Pravidlá študijného programu vyžadujú, aby si študent počas druhého roka štúdia zvolil jeden študijný odbor alebo dva študijné odbory, v ktorých chce riadne skončiť štúdium.
(3)Vysokoškolské vzdelanie je možné získať len v tom študijnom odbore, v ktorom vysoká škola právo uskutočňovať študijné programy prvého stupňa.
(4)Na diplome sa uvádza študijný odbor alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých boli splnené podmienky na získanie vysokoškolského vzdelania.“.
96.V § 53 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Vysoká škola môže vytvoriť študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň, len ak to umožňuje opis študijného odboru. V študijnom odbore, v ktorom nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa, môže vysoká škola vytvárať len študijné programy spájajúce prvý stupeň a druhý stupeň. Absolvent študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4) Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre študijný program
a)druhého stupňa v dennej forme štúdia je jeden, dva alebo tri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.jeden akademický rok je 60 kreditov,
2.dva akademické roky je 120 kreditov,
3.tri akademické roky je 180 kreditov,
b)druhého stupňa v externej forme štúdia je dva, tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.dva akademické roky je 60 kreditov,
2.tri akademické roky je 120 kreditov,
3.štyri akademické roky je 180 kreditov,
c)spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v dennej forme štúdia je päť alebo šesť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.päť akademických rokov je 300 kreditov,
2.šesť akademických rokov je 360 kreditov,
14
d)spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia je sedem alebo osem akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.sedem akademických rokov je 300 kreditov,
2.osem akademických rokov je 360 kreditov.“.
97.V § 53 ods. 9 sa vypúšťajú v písmene a) slová „v prírodovedných študijných programoch“, v písmene b) slová „vo farmaceutických študijných programoch“, v písmene c) slová „v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch“, v písmene d) slová „v právnických študijných programoch“, v písmene e) slová „v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch“ a v písmene f) slová „v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie“.
98.§ 53 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je oprávnená uskutočňovať len vysoká škola, ktorá v príslušnom študijnom odbore akreditovaný študijný program, po ktorého absolvovaní sa udeľuje akademický titul „magister“.“.
99.Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠53a
Učiteľský kombinačný študijný program a prekladateľský kombinačný študijný program
(1)Učiteľský kombinačný študijný program sa uskutočňuje ako bakalársky študijný program alebo magisterský študijný program v študijnom odbore, ktorý v názve slovo „učiteľstvo“ alebo v kombinácii takých študijných odborov a vzťahuje sa na dva vyučovacie predmety.
(2)Prekladateľský kombinačný študijný program sa uskutočňuje ako bakalársky študijný program alebo magisterský študijný program v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a vzťahuje sa na dva jazyky.
(3)Súbor predmetov a pravidiel, ktoré sa vzťahujú na jeden vyučovací predmet alebo na jeden jazyk, sa označuje ako aprobácia.
(4)Akreditovaným študijným programom sa stáva vytvorená kombinácia z aprobácií vrátane predmetov
a)pedagogicko-psychologického základu, sociálno-vedného základu a didaktiky vyučovacích predmetov, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program,
b)translatologického základu, ak ide o prekladateľský kombinačný študijný program.
15
(5)Vysoká škola o každej aprobácii zapisuje do registra študijných programov rovnaké údaje, ako o študijnom programe.“.
100.V § 54 ods. 4 druhá veta znie: „Funkciu školiteľa pre témy vypísané externou vzdelávacou inštitúciou môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou.“ a vypúšťa sa posledná veta.
101.V § 54 ods. 18 písm. a) a b) sa za slovo „stupňa“ vkladajú slová „osobitnej stupnice platových taríf zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku a zdravotníckych zamestnancov“.
102.§ 54 sa dopĺňa odsekmi 21 a 22, ktoré znejú:
„(21) Vysoká škola je oprávnená v oznámení o čase a mieste konania obhajoby dizertačnej práce zverejniť
a)meno a priezvisko autora dizertačnej práce,
b)akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly alebo vedecké hodnosti autora dizertačnej práce,
c)názov dizertačnej práce,
d)názov študijného programu, na štúdiu ktorého je autor dizertačnej práce zapísaný,
e)názov študijného odboru, v ktorom sa uskutočňuje študijný program podľa písmena d),
f)dátum, čas a miesto konania obhajoby dizertačnej práce.
(22) Externou vzdelávacou inštitúciou je právnická osoba, ktorej ministerstvo školstva vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,35ab) a s ktorou vysoká škola uzatvorila zmluvu, ktorej predmetom je podieľanie sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:
35ab) § 16 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.“.
103.V § 54b ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a nevysokoškolských inštitúcií“.
104.V § 54b odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Register študijných odborov slúži najmä na štatistické účely, rozpočtové účely, vymedzenie študijných odborov a stupňov, v ktorých môže vysoká škola vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy a evidenciu akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania a ich platnosti.
(3) Ministerstvo školstva zapisuje do registra študijných odborov údaje o jednotlivých študijných odboroch.“.
16
105.V § 54b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Agentúra zapisuje do registra študijných odborov
a) údaje o akreditáciách habilitačného konania a inauguračného konania, obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania zo žiadosti o udelenie príslušnej akreditácie; ak viac vysokých škôl udelenú akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania v rovnakom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, uvádza sa obsahové vymedzenie tohto odboru z každej žiadosti o udelenie akreditácie a
b) vymedzenie študijných odborov a stupňov, v ktorých môže vysoká škola vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy a obmedzenia týchto oprávnení.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
106.V § 54b odsek 7 znie:
„(7) Ministerstvo školstva zapisuje do registra študijných programov údaje o študijných programoch zahraničnej vysokej školy podľa § 49a ods. 9, na ktoré zahraničná vysoká škola udelené oprávnenie.“.
107.V § 54b sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Agentúra zapisuje do registra študijných programov údaje o rozhodnutiach o akreditáciách študijných programov.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
108.V § 54b odseky 9 a 10 znejú:
„(9) Vysoká škola zapisuje do registra študijných programov údaje o vytvorených študijných programoch, ich úpravách, predmetoch a o ich zrušení. Zápisom do registra študijných programov v súlade s rozsahom oprávnení vysokej školy podľa odseku 2 sa študijný program stáva akreditovaným študijným programom.
(10) Ministerstvo školstva určuje podmienky a spôsob automatizovaného prenosu údajov z
a)informačného systému vysokej školy do registra študijných programov a naopak,
b)informačného systému agentúry do registra študijných programov a naopak a
c)informačného systému agentúry do registra študijných odborov a naopak.“.
109.Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach
17
na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
110.V § 57 odsek 6 znie:
„(6) Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore.“.
111.V § 58 ods. 5 tretej vete sa slová „§ 73 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 7“ a na konci sa pripája táto veta: „Vysoká škola je oprávnená využívať údaje z prihlášky na štúdium o prijatom uchádzačovi o štúdium, ktorý oznámil vysokej škole, že sa zapíše na štúdium podľa odseku 9, v nevyhnutnom rozsahu na účel zápisu údajov do registra študentov a na účel vydania preukazu študenta.“.
112.V § 59 odsek 4 znie:
„(4) Vysoká škola môže na základe písomnej žiadosti povoliť za podmienok určených v jej študijnom poriadku zápis študentovi
a)inej verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy alebo súkromnej vysokej školy, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore,
b)uznanej vysokej školy38aa) zriadenej podľa právnych predpisov iného štátu, ktorý bol prijatý na štúdium v príslušnom stupni v obdobnej oblasti poznania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie:
38aa) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 422/2015 Z. z.“.
113.V § 63 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 12 ods. 1 písm. d)]“ a slová „(§ 75 ods. 8)“.
114.V § 63 ods. 7 piatej vete sa vypúšťa slovo „písomná“.
115.Poznámky pod čiarou k odkazom 38c až 38f znejú:
38c) § 18 ods. 2 písm. a), § 19 ods. 1, § 65 až 74 a § 76 zákona č. 185/2015 Z. z.
38d) § 19 zákona č. 185/2015 Z. z.
38e) § 61 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z.
38f) § 60 ods. 3 zákona č. 185/2015 Z. z.“.
116.V § 63 ods. 13 druhej vete sa vypúšťa slovo „písomných“.
117.V § 66 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa § 87 ods. 2“.
118.V § 67 ods. 2 piatej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na preukaze študenta je vyobrazená aj podobizeň jeho držiteľa.“.
18
119.V § 68 ods. 2 tretej vete sa slová „meno a priezvisko“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia“ a na konci sa pripája táto veta: „Vysoká škola je oprávnená v rámci tohto akademického obradu verejne vyhlásiť údaje o absolventovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto narodenia, názov fakulty, na ktorej sa uskutočňoval absolvovaný študijný program, názov absolvovaného študijného programu, názov študijného odboru, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie a udelený akademický titul.“.
120.V § 68 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Vysoká škola môže vydať študentovi alebo absolventovi po absolvovaní ucelenej časti štúdia, ktorou sa získava čiastočná kvalifikácia alebo úplná kvalifikácia, osobitný doklad o jej získaní.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
121.V § 68 ods. 10 a 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
122.§ 68 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12) Vysoká škola vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo k zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia náhradný doklad o absolvovaní štúdia so zmeneným menom, priezviskom a rodným priezviskom, ak ho vysoká škola na doklade o absolvovaní štúdia uvádza, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti; tento náhradný doklad sa okrem pôvodných osobných údajov vydáva v rovnakej podobe, v akej príslušná vysoká škola vydáva odpis z dokladu o absolvovaní štúdia.
(13) Žiadosť podľa odseku 12 obsahuje
a)meno a priezvisko žiadateľa,
b)dátum a miesto narodenia žiadateľa,
c)miesto trvalého pobytu žiadateľa,
d)meno, priezvisko a rodné priezvisko žiadateľa pred zmenou pohlavia,
e)rodné číslo žiadateľa pred zmenou pohlavia,
f)výpis z matriky alebo potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo o zmene priezviska,38g) alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom iného štátu preukazujúci zmenu mena alebo zmenu priezviska z dôvodu zmeny pohlavia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38g znie:
38g) § 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.“.
123.V § 70 ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak vysoká škola vykonala v študijnom programe úpravy, študent v štúdiu tohto študijného programu pokračuje podľa predmetov a pravidiel po úprave, ak pravidlá študijného programu neurčujú inak,“.
19
124.V § 70 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „alebo príbuzného študijného odboru“.
125.V § 72 ods. 6 prvej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladá slovo „výrok,“.
126.V § 73 ods. 2 druhá veta znie: „Vysoká škola môže využívať údaje z registra študentov aj na účely prideľovania ubytovania, v elektronických preukazoch študentov a na účely overovania právneho postavenia študenta aj v iných informačných systémoch vysokej školy.“.
127.V § 73 ods. 3 sa vypúšťajú slová „rodinný stav,“, za slovo „pohlavie“ sa vkladá čiarka a slovo „podobizeň“, slovo „a“ za slovom „študenta“ sa nahrádza bodkočiarkou a slová „meno, priezvisko a rodné priezvisko rodiča študenta“ sa nahrádzajú slovami „do registra študentov sa zaznamenáva aj telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ich študent poskytne“.
128.V § 73 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Ak je to potrebné v súvislosti s plnením študijných povinností študenta alebo v súvislosti s jeho členstvom v orgáne vysokej školy alebo v orgáne fakulty, vysoká škola je oprávnená členom akademickej obce vysokej školy sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť údaje študenta v rozsahu
a)meno a priezvisko,
b)akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti,
c)rok štúdia,
d)názov študijného programu, na štúdium ktorého je študent zapísaný,
e)názov fakulty, ak sa príslušný študijný program uskutočňuje na fakulte.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
129.§ 73 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Na účely súvisiace s poskytovaním knižnično-informačných služieb podľa osobitného predpisu21) je vysoká škola oprávnená v informačnom systéme akademickej knižnice využívať údaje z registra študentov v rozsahu meno, priezvisko, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a názov fakulty, ak je študent zapísaný na štúdium študijného programu, ktorý zabezpečuje fakulta. Na účely podľa prvej vety je vysoká škola v informačnom systéme akademickej knižnice oprávnená spracúvať aj číslo občianskeho preukazu študenta alebo číslo preukazu študenta; tieto údaje možno v informačnom systéme akademickej knižnice spracúvať po dobu registrácie príjemcu knižnično-informačných služieb akademickej knižnice.
(11) Na účely prezentácie absolventov vysokej školy a možnosti overenia riadneho skončenia ich štúdia je vysoká škola oprávnená prostredníctvom svojho webového sídla sprístupniť alebo zverejniť údaje o svojich absolventoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko,
20
akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti, názov študijného programu, ak ide o absolventa, ktorý riadne skončil štúdium študijného programu, názov študijného odboru a rok absolvovania štúdia.“.
130.V § 73a odsek 4 znie:
„(4) Vysoká škola poskytuje údaje z registra študentov do centrálneho registra študentov raz mesačne v rozsahu podľa § 73 ods. 3 a 4 okrem študentov vojenskej vysokej školy, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov; podobizeň študenta a jeho telefónne číslo sa do centrálneho registra študentov neposkytuje. V centrálnom registri študentov sa spracúvajú aj údaje o rodinnom stave študenta.“.
131.V § 73a ods. 10 sa slová „Ministerstvo môže“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva môže“.
132.V § 73a odsek 15 znie:
„(15) Ministerstvo školstva získava údaje z registra fyzických osôb40d) v rozsahu podľa odseku 4 a poskytuje ich vysokej škole na účely integrácie informačných systémov. Ak sa zistí rozpor medzi údajmi v centrálnom registri študentov a údajmi v registri fyzických osôb, ministerstvo školstva zabezpečí opravu údajov v centrálnom registri študentov podľa údajov v registri fyzických osôb. Na účely podľa prvej vety ministerstvo vnútra poskytne ministerstvu školstva údaje z registra fyzických osôb spôsobom umožňujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom a automatizované porovnanie s údajmi v centrálnom registri študentov.“.
133.§ 73a sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ministerstvo školstva je oprávnené spracúvať v centrálnom registri študentov referenčné údaje z informačného systému služieb zamestnanosti.“.
134.§ 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Na účely spracovania a vyhodnotenia anonymného dotazníka podľa § 70 ods. 1 písm. h) je vysoká škola oprávnená spracúvať údaje o vysokoškolskom učiteľovi, anonymizované názory študentov na pedagogickú činnosť vysokoškolského učiteľa a reakcie vysokoškolského učiteľa na názory študentov uvedené v dotazníku. Údaje podľa prvej vety je vysoká škola oprávnená sprístupniť študentom príslušnej vysokej školy na účely transparentnosti vyhodnocovania dotazníkov a motivácie študentov k ich vyplneniu. Údaje o vysokoškolskom učiteľovi na účely podľa prvej vety sa spracúvajú v rozsahu
a)meno a priezvisko,
b)akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť,
c)súčasť vysokej školy alebo súčasť fakulty, na ktorej je zaradený a
d)predmety, na zabezpečovaní ktorých sa podieľa.“.
135.V § 75 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 9.
21
136.V § 75 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „viažucej sa na študijný odbor“ a slová „v tomto študijnom odbore“ sa nahrádzajú slovami „vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia“.
137.V § 75 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „viažucej sa na študijný odbor“ a slová „vo funkcii viažucej sa na tento študijný odbor“ a slová „v tomto študijnom odbore“ sa nahrádzajú slovami „vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia“.
138.V § 75 odsek 4 znie:
„(4) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor príslušnej vysokej školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu.41) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu.41)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
41) § 23 ods. 7 zákona č. .../2018 Z. z.“.
139.V § 75 ods. 5 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak taký titul nemá, je mimoriadnym profesorom.“ a druhá veta sa vypúšťa.
140.V § 75 ods. 6 a 7 sa vypúšťajú slová „(odseky 4 a 5)“.
141.V § 76 ods. 1 sa slová „priznané zodpovedajúce práva v danom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „udelenú akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania“.
142.V § 76 odsek 2 znie:
„(2) Vedecko-pedagogický titul „docent“, umelecko-pedagogický titul „docent“, vedecko-pedagogický titul „profesor“ a umelecko-pedagogický titul „profesor“ sa udeľujú len v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania.“.
143.V § 76 ods. 6 úvodnej vete sa slová „študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „odbore habilitačného konania a inauguračného konania“ a v písmenách a) c) sa slová „danom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania“.
144.V § 76 ods. 7 písm. a) a c) sa slová „danom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania“ a v
22
písmene b) sa slová „daného študijného odboru“ nahrádzajú slovami „príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania“.
145.V § 76 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
146.V § 76 ods. 10 úvodnej vete a písmenách a) a h) sa slová „konania na vymenovanie profesora“ nahrádzajú slovami „inauguračného konania“, v písmene b) sa slová „študijného odboru“ nahrádzajú slovami „odboru habilitačného konania a inauguračného konania“ a v písmene g) sa slová „konania na vymenúvanie profesora“ nahrádzajú slovami „inauguračného konania“.
147.V § 76 ods. 11 sa slová „konaní na vymenúvanie profesora“ nahrádzajú slovami „inauguračného konania“.
148.V § 77 ods. 1 sa slová „§ 15 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. d)“ a na konci sa pripája táto veta: „Požiadavky na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa v oblasti pedagogickej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti vysoká škola uvedie v oznámení o vypísaní výberového konania, v rámci ktorého overuje aj ich splnenie.“.
149.V § 77 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých verejných vysokých školách, štátnych vysokých školách a súkromných vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne. Pracovná zmluva na obsadenie funkcie docenta alebo funkcie profesora uzatvorená s osobou bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ po uplynutí doby podľa druhej vety je od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej uplynutí neplatná. “.
150.V § 77 ods. 4 druhej vete sa za slovami „alebo profesora“ vkladá slovo „aspoň“.
151.V § 78 prvej vete sa vypúšťajú slová „(§ 75 ods. 7)“.
152.§ 80a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Na informačné účely a na účely prezentácie vedúcich zamestnancov je vysoká škola oprávnená sprístupniť alebo zverejniť podobizne rektora, prorektorov, dekanov, prodekanov, vedúcich zamestnancov vysokej školy a vedúcich zamestnancov fakulty.“.
153.V § 80b ods. 2 prvej vete sa slová „Akreditačnej komisie pri plnení úloh podľa § 82 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „agentúry pri plnení jej úloh“.
23
154.V § 80b ods. 3 a 6 sa slová „§ 75 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 2 a 3“.
155.V § 80b ods. 5 sa slová „školy, ministerstva“ nahrádzajú slovami „školy, ministerstva školstva“.
156.V § 80b ods. 9 prvej vete sa slová „Ministerstvo zabezpečuje“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva zabezpečuje“ a slová „obyvateľov Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „fyzických osôb“, v druhej vete sa slová „ministerstvu údaje“ nahrádzajú slovami „ministerstvu školstva údaje“ a slová „obyvateľov Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „fyzických osôb“ a v tretej vete sa slová „upravia ministerstvo“ nahrádzajú slovami „upravia ministerstvo školstva“.
157.Deviata časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.
158.Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠88a
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
(1)Vysoká škola sa môže na základe výzvy vyhlásenej ministerstvom školstva podrobiť periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu raz za šesť rokov spravidla na účely identifikácie medzinárodne porovnateľnej činnosti výskumných tímov a jednotlivcov, na účely udelenia oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ a na účely posúdenia kvality úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pri štandardoch pre študijný program a štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
(2)Vo výzve podľa odseku 1 ministerstvo školstva vymedzí podklady, ktoré vysoká škola ministerstvu školstva podať, lehotu na ich podanie a zoznam oblastí výskumu, v ktorých sa vykoná periodické hodnotenie.
(3)Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa uskutočňuje na základe kritérií a metodiky na ich vyhodnotenie, ktoré vydáva ministerstvo školstva po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl.
(4)V periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa hodnotí činnosť výskumných tímov alebo činnosť jednotlivcov navrhnutých ministerstvu školstva vysokou školou spomedzi vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov, ktorí uskutočňujú výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť na medzinárodnej úrovni, podieľajú sa na uskutočňovaní študijných
24
programov druhého stupňa a študijných programoch tretieho stupňa a spĺňajú ďalšie podmienky určené vo výzve podľa odseku 1.
(5)Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl zabezpečuje ministerstvo školstva prostredníctvom výskumnej hodnotiteľskej komisie na základe posúdenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu výskumnými hodnotiteľmi. Výskumná hodnotiteľská komisia je odborným poradným orgánom ministerstva školstva, ktoré vydáva jej štatút; jej členmi sú spravidla zahraniční odborníci.
(6) Počas uskutočňovania periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysoká škola právo podávať ministerstvu školstva vyjadrenia k návrhom a zisteniam výskumnej hodnotiteľskej komisie. Výskumná hodnotiteľská komisia vyjadrenie vysokej školy podľa prvej vety vyhodnotí.
(7)Výsledkom periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy je vyjadrenie výskumnej hodnotiteľskej komisie ku každej oblasti výskumu, pre ktorú vysoká škola navrhla výskumný tím alebo jednotlivca a návrh na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ s platnosťou na šesť rokov alebo návrh na jeho neudelenie. Ministerstvo školstva písomne oznamuje vyjadrenie výskumnej hodnotiteľskej komisie