ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
72. schôdza
Číslo: CRD-837/2018
375a
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. júna 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mená a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov (tlač 975)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mená a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov (tlač 975);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mená a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov (tlač 975) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 375a
z 21. júna 2018
_____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mená a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov (tlač 975)
________________________________________________________________________
1.K názvu zákona
V názve zákona sa vypúšťajú slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Pozmeňujúci návrh koriguje názov návrhu zákona.
2.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 5 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.“.
Nasledujúce body 7 až 47 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh doplnením nového novelizačného bodu vypúšťa ustanovenie, ktoré vzhľadom na vypustenie § 5 ods. 1 písm. f) (čl. I, 4. bod návrhu zákona) stratilo svoj význam (vypracovanie znaleckého posudku pri prevode bytu).
3.K čl. I, 18. bodu
V čl. I, 18. bode (§ 7c ods. 6) sa za bodkočiarkou vkladajú slová „v takom prípade“.
Pozmeňujúci návrh štylisticky precizuje znenie predmetného ustanovenia.
4.K čl. I, 34. bodu
V čl. I, 34. bode sa na konci pripája táto veta:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 12f znie:
12f) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa absentujúcu poznámku pod čiarou vzťahujúcu sa k novozavedenému odkazu v § 9 ods. 5 písm. d) v čl. I, 34. bode návrhu zákona.
5.K čl. I, 45. bodu
V čl. I, 45. bode sa v úvodnej vete za slovo „vrátane“ vkladajú slová „nadpisov a“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy koriguje znenie úvodnej vety v zmysle 25. bodu prílohy č. 2 Legislatívno-technické pokyny, Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).
6.K čl. I, 47. bodu
V čl. I, 47. bode vrátane úvodnej vety sa označenie „§ 32f“ nahrádza označením „§ 32g“.
Pozmeňujúci návrh mení označenie navrhovaného prechodného ustanovenia, nakoľko ostatnou novelou zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zo dňa 15. mája 2018 (tlač 869) v čl. XVI, 8. bode bol už § 32f doplnený.