Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
62. schôdza výboru
Číslo: CRD - 837/2018 - VHZ
264
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 21. júna 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 21. júna 2018 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Bagačku (R. Puciho), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Michal B a g a č k a Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
62. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 264
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975)
1.K názvu zákona
V názve zákona sa vypúšťajú slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Pozmeňujúci návrh koriguje názov návrhu zákona.
2.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 5 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.“.
Nasledujúce body 7 až 47 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh doplnením nového novelizačného bodu vypúšťa ustanovenie, ktoré vzhľadom na vypustenie § 5 ods. 1 písm. f) (čl. I, 4. bod návrhu zákona) stratilo svoj význam (vypracovanie znaleckého posudku pri prevode bytu).
3.K čl. I, 18. bodu
V čl. I, 18. bode (§ 7c ods. 6) sa za bodkočiarkou vkladajú slová „v takom prípade“.
Pozmeňujúci návrh štylisticky precizuje znenie predmetného ustanovenia.
4.K čl. I, 34. bodu
V čl. I, 34. bode sa na konci pripája táto veta:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 12f znie:
12f) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“.
3
Pozmeňujúci návrh dopĺňa absentujúcu poznámku pod čiarou vzťahujúcu sa k novozavedenému odkazu v § 9 ods. 5 písm. d) v čl. I, 34. bode návrhu zákona.
5.K čl. I, 41. bodu
V čl. I, 41. bode, § 14a ods. 4 sa slová „úradné osvedčenie podpisov“ nahrádzajú slovami „úradné osvedčenie pravosti podpisov“.
Pozmeňujúci návrh precizuje citované ustanovenie v zmysle § 7 ods. 2 platného znenia zákona a § 58 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
6.K čl. I, 41. bodu
V čl. I, 41. bode, § 14a ods. 5 písm. b) sa slová „odsúhlasenie programu“ nahrádzajú slovami „odsúhlasený program“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky vylepšuje navrhované ustanovenie vzhľadom na skutočnosť, že prílohou zápisnice zo schôdze vlastníkov byť „odsúhlasený program“.
7.K čl. I, 41. bodu
V čl. I, 41. bode, § 14b ods. 8 sa označenie odseku „8“ nahrádza označením „6“ a slová „o zabezpečení úveru“ sa nahrádzajú slovami „zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje citované ustanovenie v zmysle navrhovaného § 14b ods. 2 písm. c) (čl. I, 41. bod návrhu zákona) a zároveň opravuje chybné označenie odseku.
8.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode, § 19 ods. 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „ak“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slovo identicky uvedené aj v úvodnej vete.
9.K čl. I, 45. bodu
V čl. I, 45. bode sa v úvodnej vete za slovo „vrátane“ vkladajú slová „nadpisov a“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy koriguje znenie úvodnej vety v zmysle 25. bodu
4
prílohy č. 2 Legislatívno-technické pokyny, Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).
10.K čl. I, 47. bodu
V čl. I, 47. bode vrátane úvodnej vety sa označenie „§ 32f“ nahrádza označením „§ 32g“.
Pozmeňujúci návrh mení označenie navrhovaného prechodného ustanovenia, nakoľko ostatnou novelou zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zo dňa 15. mája 2018 (tlač 869) v čl. XVI, 8. bode bol už § 32f doplnený.