1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 823/2018
945a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1167 zo 16. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945) na prerokovanie týmto výborom:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 287 zo dňa 7. júna 2018)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 395 zo dňa 5. júna 2018)
2.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I § 3 ods. 2
V čl. I § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „nachádzajú“ vkladá čiarka a slová „a poistené rovnakou poistnou zmluvou“ sa nahrádzajú slovami „okrem tovaru v obchodnej preprave,“.
Navrhovaným znením sa mení umiestnenie rizika pri tovare v obchodnej preprave, a to na základe čl. 157 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie). Umiestnenie rizika pri tomto tovare sa určí podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona, to znamená podľa sídla alebo prevádzkarne poistníka.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I § 4 ods.2
V čl. I, § 4 ods. 2 sa na konci úvodnej vety pripája slovo „aj“.
Pozmeňujúci návrh gramaticky koriguje citované ustanovenie v zmysle znenia § 4 ods. 1 návrhu zákona obsahujúceho hlavné vymedzenie „platiteľa“ dane z poistenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.K čl. I § 10 ods. 4
V čl. I, § 10 ods. 4 sa slová „pridelí platiteľovi podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „vydá platiteľovi podľa prvej vety osvedčenie o registrácii pre daň, pridelí mu“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie doplnením relevantného úkonu, ktorým daňový úrad rozhodne o pridelení daňového identifikačného čísla.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I § 13 ods. 1
V čl. I § 13 odsek 1 sa slová „30. septembri“ nahrádzajú slovami „31. decembri“.
Celý čl. I nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti, pri vypracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Navrhuje sa zmena účinnosti zákona o dani z poistenia od 1. januára 2019, čím sa vytvorí pre poisťovne dostatočne dlhý časový priestor na zabezpečenie systémových zmien v súvislosti so zavedením dane z poistenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. I § 13 ods.3
V čl. I § 13 odsek 3 znie:
„(3) Poisťovateľ, ktorému vznikla povinnosť odviesť odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona daňovým subjektom registrovaným pre daň. Ak poisťovateľ podľa prvej vety nemá daňové identifikačné číslo, daňový úrad je povinný mu vydať osvedčenie o registrácii pre daň, prideliť a oznámiť mu daňové identifikačné číslo najneskôr do 28. februára 2019.“.
Navrhovaná zmena súvisí so zmenou účinnosti zákona o dani z poistenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K čl. I § 14
V čl. I text § 14 znie:
„Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
Legislatívno-technický pozmeňujúci návrh; odkaz na transpozičnú prílohu k zákonu sa podľa zaužívanej praxe formuluje v množnom čísle aj v prípade, ak sa preberá iba jeden právne záväzný akt EÚ.
4
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. I prílohe č. 2
V prílohe č. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016).“.
Legislatívno-technický pozmeňujúci návrh, ktorým sa dopĺňa posledná novela smernice EP a Rady 2009/138/ES.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 800 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.“.
V zmysle ustanovenia § 800 ods. 1 sa musí dať výpoveď aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Nakoľko v súčasnosti poisťovateľ nemá ustanovenú lehotu na oznámenie novej výšky poistného na nasledujúce poistné obdobie, poistník nedisponuje adekvátnou lehotou na posúdenie a prípadnú zmenu poisťovateľa, ak považuje navýšenie poistného za neakceptovateľné. S cieľom riešiť
5
uvedenú disproporciu sa navrhuje povinnosť oznámiť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku nového poistného. Zároveň sa upravuje situácia, ak poisťovateľ 10 týždňovú lehotu nedodrží, a to tým spôsobom, že poistník je v takomto prípade oprávnený podať výpoveď do konca poistného obdobia. Poistený bude mať dostatok času na rozhodnutie, či novú výšku poistného akceptuje alebo nie.
2. V § 801 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu podľa prvej vety do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.“.
V zmysle ustanovenia § 801 ods. 2 poistenie zanikne aj v prípade, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca od doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. Nakoľko lehota do kedy musí poisťovateľ predmetnú výzvu zaslať nie je ustanovená, jej absencia môže viesť k neodvodnenému predlžovaniu zmluvného vzťahu, počas ktorého na jednej strane poisťovateľ nárok na dlžné poistné aj s úrokmi z omeškania, na strane druhej v prípade poistnej udalosti dochádza ku výraznému kráteniu poistného plnenia. Druhá veta navrhovaného ustanovenia určuje moment zániku poistenia v prípade, ak poisťovateľ nevyzval poistníka na uhradenie dlžného poistného alebo jeho časti v ustanovenej lehote a nedošlo k zaplateniu poistného.
3. V § 803 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak poistenie zaniklo z dôvodu podľa § 801 ods. 1 alebo § 801 ods. 2, výška poistného, na ktoré poistiteľ nárok, sa určí z poistného za predchádzajúce obdobie.“.
Navrhovaná úprava za cieľ jasne ustanoviť pravidlá určenia poistného rozhodného pre určenie nároku poisťovateľa na zaplatenie pomernej časti poistného, ak došlo k zániku poistenia z dôvodu nezaplatenia poistného. Vzhľadom k tomu, že poistník neakceptoval novú výšku poistného je nutné vychádzať z výšky poistného dohodnutého za predchádzajúce poistné obdobie t. j. z výšky poistného, na ktorom sa poistník a poisťovateľ dohodli.
4. Za dvadsiatu druhú hlavu sa vkladá dvadsiata tretia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DVADSIATA TRETIA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. OKTÓBRA 2018
§ 879u
Ustanovenia § 800 ods. 1, § 801 ods. 2 a § 803 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2018 sa prvýkrát použijú od 1. októbra 2018.“.“.
6
Doterajšie články II až V sa primerane prečíslujú.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
9.Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 797 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „(4)Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia; tento dôvod nie je možné dodatočne meniť.“.
Navrhované ustanovenie za cieľ, aby v prípade odmietnutia poistného plnenia alebo jeho zníženia, nemal poistiteľ možnosť dodatočne meniť dôvody neplnenia ak ten, kto právo na plnenie spochybnil a vyvrátil dôvod neplnenia. Navrhované ustanovenie teda zvyšuje právnu istotu toho, kto právo na plnenie tak, že poistiteľ nebude môcť špekulatívne hľadať nové dôvody, prečo plnenie odmietol alebo znížil.
2.V § 799 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Poistiteľ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.“.“.
Ustanovenie § 801 ustanovuje lehoty pri zániku poistenia pre nezaplatenie, avšak počas trvania týchto lehôt je poistná zmluva i naďalej účinná a poistiteľ právo na zaplatenie poistného. V prípade poistnej udalosti je teda poistiteľ povinný plniť a nárok na zaplatenie poistného mu nezaniká. Navrhované ustanovenie ustanovuje, že ak stále poistné zmluva trvá, je poistiteľ povinný plniť tak
7
akoby došlo k zaplateniu poistného, pretože aj po poistnej udalosti je poistník povinný dlžné poistné zaplatiť v celom rozsahu, a preto nie je dôvod na to, aby mu iba z dôvodu omeškania zaplatenia poistného bolo poistné plnenie znižované, keďže podľa ustanovenia § 803 patrí poistiteľovi poistné za dobu do zániku poistenia.
3.V § 800 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.“.
V zmysle ustanovenia § 800 ods. 1 sa musí dať výpoveď aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Nakoľko v súčasnosti poisťovateľ nemá ustanovenú lehotu na oznámenie novej výšky poistného na nasledujúce poistné obdobie, poistník nedisponuje adekvátnou lehotou na posúdenie a prípadnú zmenu poisťovateľa, ak považuje navýšenie poistného za neakceptovateľné. S cieľom riešiť uvedenú disproporciu sa navrhuje povinnosť oznámiť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku nového poistného. Zároveň sa upravuje situácia, ak poisťovateľ 10 týždňovú lehotu nedodrží, a to tým spôsobom, že poistník je v takomto prípade oprávnený podať výpoveď do konca poistného obdobia. Poistený bude mať dostatok času na rozhodnutie, či novú výšku poistného akceptuje alebo nie.
4.V § 801 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu podľa prvej vety do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.“.
V zmysle ustanovenia § 801 ods. 2 poistenie zanikne aj v prípade, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca od doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. Nakoľko lehota do kedy musí poisťovateľ predmetnú výzvu zaslať nie je ustanovená, jej absencia môže viesť k neodvodnenému predlžovaniu zmluvného vzťahu, počas ktorého na jednej strane poisťovateľ nárok na dlžné poistné aj s úrokmi z omeškania, na strane druhej v prípade poistnej udalosti dochádza ku výraznému kráteniu poistného plnenia. Druhá veta navrhovaného ustanovenie určuje moment zániku poistenia v prípade, ak poisťovateľ nevyzval poistníka na uhradenie dlžného poistného alebo jeho časti v ustanovenej lehote a nedošlo k zaplateniu poistného.
8
5.V § 803 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak poistenie zaniklo z dôvodu podľa § 801 ods. 1 alebo § 801 ods. 2, výška poistného, na ktoré poistiteľ nárok, sa určí z poistného za predchádzajúce obdobie.“.
Navrhovaná úprava za cieľ jasne ustanoviť pravidlá určenia poistného rozhodného pre určenie nároku poisťovateľa na zaplatenie pomernej časti poistného, ak došlo k zániku poistenia z dôvodu nezaplatenia poistného. Vzhľadom k tomu, že poistník neakceptoval
novú výšku poistného je nutné vychádzať z výšky poistného dohodnutého za predchádzajúce poistné obdobie t.j. z výšky poistného, na ktorom sa poistník a poisťovateľ dohodli.
6. Za dvadsiatu druhú hlavu sa vkladá dvadsiata tretia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DVADSIATA TRETIA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. OKTÓBRA 2018
§ 879u
Ustanovenia § 797 ods. 4, § 799 ods. 3, § 800 ods. 1, § 801 ods. 2 a § 803 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2018 sa prvýkrát použijú od 1. októbra 2018.“.“.
Doterajšie články II až V sa primerane prečíslujú.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.K čl. II 5. bod
V čl. II, 5. bode, § 39q sa za slovo „Ustanovenia“ vkladajú slová „§ 24 ods. 10,“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa relevantný vnútorný odkaz na ustanovenie, ktoré sa taktiež uplatňovať v zmysle formulácie prechodného ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.Čl. III bod 5 a čl. IV nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti, pri vypracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Navrhovaná zmena súvisí so zmenou účinnosti zákona o dani z poistenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9
12.V čl. V bode 2 § 205a znie:
㤠205a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne povinné odviesť do 31. januára 2019 odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2018 za mesiac december 2018 na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty; ustanovenia § 68a ods. 2 4 v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa uplatnia rovnako.
(2) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne povinné z poistných zmlúv, pri ktorých poistné obdobie začalo plynúť pred 1. januárom 2019 a z ktorých boli povinné odviesť odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a v znení účinnom do 31. decembra 2018, odvádzať do začiatku nasledujúceho poistného obdobia odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
Celý čl. V nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti, pri vypracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Navrhovaná zmena súvisí so zmenou účinnosti zákona o dani z poistenia.
Účelom navrhovanej úpravy je taktiež doplnenie prechodného ustanovenia, ktorým sa upravuje platenie odvodu podľa doterajšej právnej úpravy v prechodnom období tak, aby bolo jednoznačné dokedy sa platí odvod podľa doterajšej právnej úpravy. Vzhľadom k tomu, že daň z poistenia sa uplatní len na poistné prislúchajúce k poistnému obdobiu začínajúcom po účinnosti zákona je potrebné upraviť platby poistného za poistné obdobie pred účinnosťou zákona. Cieľom právnej úpravy je, aby poistné na ktoré sa uplatnil odvod z neživotného poistenia, bolo pokryté odvodom z neživotného poistenia do začiatku nového poistného obdobia, ktoré začne po účinnosti zákona. Od tohto nového poistného obdobia sa na poistné začne vzťahovať daň z poistenia a prestane sa na poistné vzťahovať odvod z neživotného poistenia
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 7, 9 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
O bode spoločnej správy č. 8 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
10
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 297 z 13. júna 2018.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Radovana Baláža, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 13. júna 2018
Ladislav Kamenický, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet