1
z 13. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 350/2015 Z. z. a zákona č. 293/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a)ochranu ovzdušia,
b)prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia,
c)národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak ide o antropogénne emisie,
d)vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie ako celok,
e)získavanie informácií o kvalite ovzdušia,
f)hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia,
2
g) monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych opatrení a opatrení Európskej únie,
h) práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia,
i) osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov,
j) oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody,
k) pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,
l) správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 91 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 2 písmeno g) znie:
„g) emisiou uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia,“.
3.V § 2 písmeno n) znie:
„n) časticami PM2,5 alebo jemnými tuhými časticami častice s aerodynamickým priemerom rovným alebo menším ako 2,5 μm,“.
4.§ 2 sa dopĺňa písmenami y) až ab), ktoré znejú:
„y) antropogénnymi emisiami emisie znečisťujúcich látok súvisiace s ľudskou činnosťou,
z) prekurzormi ozónu oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý,
aa) čiernym uhlíkom tuhé častice z uhlíka, ktoré absorbujú svetlo,
ab) ochranou ovzdušia predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia a obmedzovanie znečisťovania ovzdušia a znižovanie znečistenia ovzdušia s cieľom dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazne nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a nepredstavuje riziko pre životné prostredie a ekosystémy.“.
5.V § 4 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „národné“.
6.V § 4 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.
7. V § 4 odsek 5 znie:
(5) Emisný strop je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je povolené v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia.“.
8.V § 4 sa vypúšťajú odseky 6 až 11.
9.Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
3
㤠4a
Národné záväzky znižovania emisií
(1)Národným záväzkom znižovania emisií je záväzok Slovenskej republiky znížiť antropogénne emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín, amoniaku a častíc PM2,5. Národné záväzky znižovania emisií platné na rok 2020 a nasledujúce roky do roku 2029 a národné záväzky znižovania emisií platné na rok 2030 a nasledujúce roky sú uvedené v prílohe č. 1b prvej časti.
(2)Národný záväzok znižovania emisií určuje najmenšie zníženie emisií znečisťujúcej látky, ktoré sa dosiahnuť v cieľovom kalendárnom roku vyjadrené ako percentuálny podiel z celkového množstva emisií znečisťujúcej látky z východiskového roku 2005. Základné zásady započítania emisií do národných záväzkov znižovania emisií sú uvedené v prílohe č. 1b druhej časti.
(3) Cieľom opatrení na obmedzenie antropogénnych emisií na rok 2025 je dosiahnuť úroveň emisií určenú na základe lineárnej trajektórie znižovania emisií medzi úrovňami emisií určenými ako národný záväzok znižovania emisií na rok 2020 a na rok 2030. Národné záväzky znižovania emisií podľa odseku 1 tým nie sú dotknuté.
(4) Ak je to z ekonomického hľadiska alebo technického hľadiska účinnejšie, možno úroveň emisií na rok 2025 určiť na základe nelineárnej trajektórie znižovania emisií ak sa od roku 2025 znižovanie emisií postupne priblíži k lineárnej trajektórii a neovplyvní to žiaden národný záväzok znižovania emisií na rok 2030. Voľbu nelineárnej trajektórie je potrebné odôvodniť v národnom programe znižovania emisií (ďalej len „národný program“) podľa § 4c.
(5)Ak emisie za rok 2025 prekročia úroveň emisií určenú na rok 2025, vzniknutú odchýlku je potrebné odôvodniť v informatívnej správe o inventúre emisií a súčasne uviesť aj opatrenia prijaté na návrat do pôvodnej trajektórie.
§ 4b
Flexibilita v plnení národných záväzkov znižovania emisií
(1) Ak sa v dôsledku uplatnenia kvalitnejších metód inventúr emisií aktualizovaných na základe vedeckých poznatkov nedá preukázať dodržanie národných záväzkov znižovania emisií, možno vykonať úpravy ročných národných emisných inventúr podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. n), pričom
a)na určenie toho, či podmienky na úpravu ročných národných emisných inventúr splnené, sa záväzky znižovania emisií na rok 2020 a nasledujúce roky do roku 2029 považujú za záväzky ustanovené 4. mája 2012,
b)od roku 2025 sa na úpravy ročných národných emisných inventúr vzťahujú dodatočné podmienky, ak sa emisné faktory alebo metodiky použité na zistenie emisií určitých kategórií zdrojov výrazne líšia od očakávaných faktorov ako následok vykonávania normy alebo štandardu ustanoveného podľa osobitného predpisu na riadenie zdrojov znečisťovania ovzdušia; vtedy je potrebné
1.preukázať, že výrazne odlišné emisné faktory nie výsledkom nedostatočného vykonávania a presadzovania právnej úpravy Európskej únie po zohľadnení výsledkov národných programov riadenia a presadzovania, ktorými sa monitoruje
4
účinnosť právnych predpisov Európskej únie na riadenie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
2.informovať o výraznom rozdiele v emisných faktoroch Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“), ktorá preskúma potrebu ďalšieho postupu.
(2) Ak v dôsledku výnimočne studenej zimy alebo výnimočne suchého leta nemožno v príslušnom roku splniť národné záväzky znižovania emisií, splnenie týchto záväzkov možno preukázať spriemerovaním ročných národných emisií za príslušný rok, ročných národných emisií za rok predchádzajúci tomuto roku a predpokladaných ročných národných emisií za rok nasledujúci po tomto roku za predpokladu, že priemer neprekročí úroveň ročných národných emisií určenú národným záväzkom znižovania emisií.
(3)Ak v príslušnom roku nemožno splniť jeden alebo viac záväzkov znižovania emisií podľa prílohy č. 1b prvej časti, ktoré určené na prísnejšej úrovni ako nákladovo efektívne znižovanie podľa správy č. 16 k Tematickej stratégii znečisťovania ovzdušia, ani vykonaním všetkých nákladovo efektívnych opatrení, tento záväzok sa považuje za splnený na obdobie piatich rokov ekvivalentným znížením emisií inej znečisťujúcej látky podľa prílohy č. 1b prvej časti.
(4)Povinnosti podľa § 4a sa považujú za splnené na obdobie najviac troch rokov, ak nedodržiavanie národných záväzkov znižovania emisií je dôsledkom neočakávaného a mimoriadneho prerušenia alebo straty kapacity systému na dodávku alebo výrobu elektrickej energie alebo tepla, ktoré sa nedalo odôvodnene predvídať a ak sa preukáže, že
a)na dosiahnutie súladu sa vynaložilo a bude sa naďalej vynakladať všetko primerané úsilie vrátane vykonávania nových opatrení a politík s cieľom čo najviac skrátiť obdobie nesúladu a
b)uplatnenie ďalších opatrení a politík na doplnenie opatrení podľa písmena a) by viedlo k neprimeraným nákladom, výrazne by ohrozilo národnú energetickú bezpečnosť alebo by podstatnej časti obyvateľstva spôsobilo značné riziko energetickej chudoby5b).
(5) O úmysle uplatniť postup podľa odsekov 1 4 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) informuje Komisiu do 15. februára roka príslušného na podávanie správ. V informáciách sa uvedú údaje o znečisťujúcich látkach, údaje o predmetných sektoroch a v prípade dostupnosti aj údaje o rozsahu vplyvov na národné emisné inventúry.
(6)Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou preskúma a posúdi, či použitie postupu podľa odsekov 1 4 v konkrétnom roku spĺňa príslušné podmienky. Ak Komisia do deviatich mesiacov od dátumu prijatia informácie podľa odseku 5 nevznesie žiadne námietky, považuje sa použitie postupu podľa odsekov 1 4 za platné a prijaté na príslušný rok.
§ 4c
Národný program
(1) Národný program slúži na riadenie znečisťovania ovzdušia so zámerom obmedziť národné ročné antropogénne emisie v súlade s § 4a, a tak prispieť k dosiahnutiu cieľov podľa § 2 písm. ab).
(2) Pri vypracovaní, prijímaní a vykonávaní národného programu je potrebné
5
a)posúdiť stupeň pravdepodobnosti ako národné zdroje emisií môžu ovplyvniť kvalitu ovzdušia na území Slovenskej republiky a na území susedných štátov; ak je to vhodné s využitím údajov a metodík vypracovaných v rámci Európskeho programu pre monitorovanie a vyhodnocovanie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,5c)
b)zohľadniť potrebu zníženia emisií znečisťujúcich látok na dosiahnutie súladu s cieľom v kvalite ovzdušia na území Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1, a ak je to potrebné aj v susediacich štátoch Európskej únie,
c)pri prijímaní opatrení na dosiahnutie národných záväzkov znižovania emisií častíc PM2,5 určiť opatrenia na zníženie emisií čierneho uhlíka ako prioritné,
d) zabezpečiť koherentnosť s inými relevantnými plánmi a programami zriadenými na základe požiadaviek ustanovených vo vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisoch a právnych aktoch Európskej únie,
e) zohľadniť potenciál ekonomicko-efektívneho znižovania emisií v konkrétnych sektoroch priemyslu, v energetike, v poľnohospodárstve, v doprave a pri vykurovaní domácností.
(3) Národný program ministerstvo vypracuje v súlade s prílohou č. 1c a usmernením Komisie. S cieľom dosiahnuť aspoň národné záväzky znižovania emisií podľa § 4a národný program zahŕňa
a)opatrenia na zabezpečenie redukčných záväzkov pre znečisťujúce látky vrátane opatrení na znižovanie amoniaku z poľnohospodárstva a opatrení týkajúcich sa riadenia emisií jemných tuhých častíc a čierneho uhlíka tak, ako ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a),
b) informácie o prijatých a plánovaných postupoch a kvantifikovaných odhadoch vplyvu týchto postupov a opatrení na emisie znečisťujúcich látok a
c)očakávané výrazné zmeny v geografickom rozložení emisií.
(4) Ministerstvo počas prípravy národného programu alebo pri jeho aktualizácii, ktorou sa zavádzajú ďalšie opatrenia,
a)zverejní návrh národného programu na svojom webovom sídle na 30 dní,
b)konzultuje návrh národného programu s verejnosťou a s príslušnými orgánmi, ktorých sa vykonávanie národných programov môže týkať z dôvodu ich osobitnej environmentálnej pôsobnosti v oblasti znečisťovania ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach,
c)uskutoční cezhraničné konzultácie, ak je to potrebné.
(5) Verejnosť má právo v lehote podľa odseku 4 písm. a) podať ministerstvu písomné pripomienky k návrhu národného programu.
(6) Na účel uvedený v odseku 4 písm. b) je ministerstvo povinné najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 4 písm. a) uskutočniť verejné prerokovanie návrhu národného programu. Termín a miesto verejného prerokovania oznámi ministerstvo príslušným orgánom a zverejní na svojom webovom sídle najneskôr 10 dní pred jeho konaním.
(7) Po preskúmaní pripomienok vyjadrených verejnosťou a príslušnými orgánmi, informuje ministerstvo verejnosť o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese účasti verejnosti. Informácie ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.
6
(8) Národný program sa aktualizuje najmenej raz za štyri roky.
(9) Politiky a opatrenia na znižovanie emisií obsiahnuté v národnom programe sa aktualizujú do 18 mesiacov od predloženia najnovšej národnej emisnej inventúry alebo národných projekcií emisií, ak z predložených údajov vyplýva, že povinnosti ustanovené v § 4a boli porušené alebo ak existuje riziko ich porušenia; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.
(10) Po schválení vládou Slovenskej republiky ministerstvo predloží národný program Komisii do 1. apríla 2019. Aktualizovaný národný program ministerstvo predloží Komisii do dvoch mesiacov od jeho schválenia vládou Slovenskej republiky.
(11) Ministerstvo zverejní národný program a jeho aktualizáciu na svojom webovom sídle.
§ 4d
Národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach
(1)Plnenie národných záväzkov znižovania emisií sa preukazuje národnými emisnými inventúrami. Národné emisné inventúry spolu s informatívnymi správami o inventúre a projekciami emisií sa spracovávajú a aktualizujú v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. n).
(2)Pri uplatnení flexibility v plnení národných záväzkov znižovania emisií podľa § 4b sa v informatívnej správe o inventúrach za príslušný rok uvedú informácie, ktorými sa preukáže, že pri využívaní tohto postupu splnené podmienky ustanovené v § 4b ods. 1 a ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. n).
(3)Národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach spracováva a zverejňuje ministerstvom poverená organizácia.
(4)Národné emisné inventúry predkladá ministerstvom poverená organizácia Komisii a Európskej environmentálnej agentúre v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. h).
§ 4e
Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia
(1)Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa vykonáva nákladovo efektívnym spôsobom založeným na posúdení rizika. Na meranie sa určí reprezentatívna sieť monitorovacích miest, ktorá zahrnie sladkovodné biotopy, prírodné a poloprírodné biotopy a druhy lesných ekosystémov. Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa koordinuje s ďalšími programami monitorovania zriadenými podľa osobitného predpisu5d) a na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)Monitorovací program s určením monitorovacích miest a sledovaných ukazovateľov vypracuje ministerstvo do 1. júla 2018.
7
(3)Ministerstvo oznámi Komisii a Európskej environmentálnej agentúre
a)do 1. júla 2018 a potom raz za štyri roky, informácie o polohe monitorovacích miest a sledované ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia,
b)do 1. júla 2019 a potom raz za štyri roky monitorované údaje podľa odseku 1.
(4)Voliteľné ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sú uvedené v prílohe č. 1d.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5d znejú:
5b) § 2 písm. o) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
5c) Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP), (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 249/2006 Z. z.).
5d) Napríklad § 4 ods. 2 písm. c) a d) a § 4b ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
10.V § 5 ods. 4 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a záväzok zníženia koncentrácie expozície.“.
11.V § 5 ods. 9 sa slová „Európskej komisii (ďalej len „Komisia“)“ nahrádzajú slovom „Komisii“.
12.V § 10 ods. 4 písm. b) sa slová programom na znižovanie emisií podľa § 4 ods. 9“ nahrádzajú slovami „národným programom podľa § 4c“.
13.V § 16 ods. 1 písm. f) sa za slovo „prevádzkovania“ vkladajú slová „stacionárnych zdrojov“.
14.V § 23 písmená h) a i) znejú:
„h) spravuje prostredníctvom poverenej organizácie Národný emisný informačný systém o stacionárnych zdrojoch a ich emisiách, vyhodnocuje získané údaje a vybrané údaje sprístupňuje verejnosti; súčasťou Národného emisného informačného systému je aj register údajov o
1. veľkých spaľovacích zariadeniach a
2. väčších stredných spaľovacích zariadeniach,
i) vypracováva prostredníctvom poverenej organizácie národné emisné inventúry a projekcie emisií, a vybrané údaje z nich zverejňuje na webovom sídle poverenej organizácie,“.
15.§ 23 sa dopĺňa písmenami q) až t), ktoré znejú:
8
„q) vypracováva národný program a jeho aktualizácie a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky a následne Komisii,
r) sleduje, preskúmava a vyhodnocuje realizáciu opatrení z národného programu,
s) zabezpečuje analýzu podielov zdrojov na znečistení ovzdušia; analýzu podielov zdrojov na znečistení ovzdušia zabezpečuje aj prostredníctvom poverenej organizácie,
t) spolupracuje s inými štátmi a koordinuje svoju činnosť v rámci príslušných medzinárodných organizácií, a to aj výmenou informácií o technickom a vedeckom výskume a vývoji, s cieľom zlepšiť východiskovú základňu pre uľahčovanie znižovania emisií.“.
16. V § 26 ods. 3 písm. l) sa slová „ak je tak ustanovené“ nahrádzajú slovami „len ak je tak ustanovené vo vykonávacom predpise podľa § 33 písm. a)“.
17.V § 29 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „osobne“.
18.V § 29 ods. 2 písm. b) sa na začiatok textu vkladajú slová „pri začatí dozoru“.
19.V § 29a ods. 2 písm. c) sa slová „k zneniu protokolu“ nahrádzajú slovami „ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole“.
20.V § 29b ods. 1 písmeno a) znie:
„a) nezistia nedostatky, vypracujú
1. záznam o výsledku kontroly, pri vypracovaní ktorého postupujú podľa odseku 7 a doručia ho kontrolovanej osobe bez zbytočného odkladu,
2. oznámenie o výsledku kontroly pri odberoch palív, regulovaných výrobkov, vlastných kontrolných diskontinuálnych meraniach emisií alebo kontrolách plnenia požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody a doručia ho kontrolovanej osobe,“.
21.V § 29b ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) doručením oznámenia o výsledku kontroly kvality palív, regulovaných výrobkov, výsledkoch vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní emisií alebo výsledkoch kontrol plnenia požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody kontrolovanej osobe,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
22.V § 31 odsek 2 znie:
„(2) Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie stacionárneho zdroja v právoplatných súhlasoch a rozhodnutiach orgánov ochrany ovzdušia príslušný orgán ochrany ovzdušia
a)preskúma v konaní začatom z vlastného podnetu, ak po vydaní súhlasu alebo rozhodnutia došlo k zmene emisných limitov, technických požiadaviek alebo podmienok prevádzkovania ustanovených právnymi predpismi, a ak je to potrebné, vydá nové rozhodnutie na zosúladenie požiadaviek ochrany ovzdušia na zdroj znečisťovania ovzdušia s platnou právnou úpravou
9
1. najneskôr do termínu začatia uplatňovania nových požiadaviek ustanoveného vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a); ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 5 MW, orgán ochrany ovzdušia rozhodnutie vydá najneskôr do 1. januára 2024, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom od 1 MW do 5 MW vrátane, rozhodnutie vydá do 1. januára 2029,
2.najneskôr do termínu ukončenia lehoty uplatňovania prechodného opatrenia, ak ide o spaľovacie zariadenie využívajúce prechodné opatrenie pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie podľa § 15b ods. 1,
3.ak termín začatia uplatňovania nových požiadaviek uplynul a nejde o uplatnenie výnimky ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a), vydá nové rozhodnutie bezodkladne najneskôr do 1. januára 2020; lehota na zosúladenie s novými požiadavkami je jeden kalendárny rok od dátumu právoplatnosti nového rozhodnutia,
b)môže preskúmať v konaní začatom z vlastného podnetu, ak po vydaní súhlasu alebo rozhodnutia došlo k zmene najlepšej dostupnej techniky, ktorá umožňuje významné zníženie emisií zo stacionárneho zdroja; tieto emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania môže orgán ochrany ovzdušia zmeniť vydaním nového rozhodnutia, ak ich zavedenie do prevádzky je pre prevádzkovateľa technicky a ekonomicky únosné.“.
23.V § 31 odsek 8 znie:
„(8) Ak je zdroj znečisťovania ovzdušia súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,5a) konanie podľa § 17 ods. 1 písm. a) d), f) a g), § 18 ods. 1 a 9, § 26 ods. 3 písm. c), f), j), l), n) p), t) a u) a § 31 ods. 2 je súčasťou integrovaného povoľovania,13) v ktorom je príslušný okresný úrad dotknutým orgánom. Okresný úrad môže na vydanie vyjadrenia podľa osobitného predpisu37) požadovať od žiadateľa o vydanie integrovaného povolenia predloženie odborného posudku podľa § 19.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 37 znejú:
13) § 3 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
37) § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.“.
24.§ 33 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n) požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach a metodiku na ich prípravu a aktualizáciu,
o) požiadavky na monitorovanie ekosystémov.“.
25.Príloha č.1 sa v časti „Poznámky“ dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Časticami PM2,5 sa rozumejú častice podľa § 2 písm. n) ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM2,5 STN EN 1234138a) selektujúcim častice s 50 % účinnosťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
38a) STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných častíc PM10 alebo PM2,5 štandardnou gravimetrickou metódou merania (83 4602).“.
10
26.Za prílohu č. 1a sa vkladajú prílohy č. 1b až 1d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1b
.....k zákonu č. 137/2010 Z. z.
NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA EMISIÍ
A ZÁKLADNÉ ZÁSADY ZAPOČÍTAVANIA EMISIÍ DO NÁRODNÝCH ZÁVÄZKOV ZNIŽOVANIA EMISIÍ
I.Národné záväzky znižovania emisií
Percentuálne zníženie emisií 1)
Znečisťujúca látka
na rok 2020 a nasledujúce roky až do roku 2029
na rok 2030 a nasledujúce roky
SO22)
57 %
82 %
NOX3)
36 %
50 %
NMVOC4)
18 %
32 %
NH3
15 %
30 %
PM2,5
36 %
49%
Vysvetlivky k tabuľke
1)Východiskovým rokom záväzkov znižovania emisií je rok 2005.
2)Oxidy síry SO2 všetky zlúčeniny síry vyjadrené ako oxid siričitý vrátane oxidu sírového (SO3), kyseliny sírovej (H2SO4) a redukovaných zlúčenín síry, ako je sulfán (H2S), merkaptány a dimetylsulfidy.
3)Oxidy dusíka (NOX) sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.
4)Nemetánové prchavé organické zlúčeniny (NMVOC) všetky organické zlúčeniny okrem metánu, ktoré za prítomnosti slnečného svetla môžu produkovať fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka.
II. Základné zásady započítavania emisií do národných záväzkov znižovania emisií
1.Emisie z cestnej dopravy sa započítavajú na základe predaných palív.
2. Pri národných záväzkoch znižovania emisií podľa § 4a ods. 1 a 2 sa nezapočítavajú emisie
a) z lietadiel mimo pristávacieho a vzletového cyklu,
b) z medzinárodnej námornej dopravy,
c)oxidov dusíka a nemetánových prchavých organických zlúčenín, ktoré pochádzajú z činností spadajúcich do nomenklatúry pre podávanie správ 2014 (NFR) dohovoru LRTAP, ako sa uvádza v rámci kategórií 3B (nakladanie s hnojom) a 3D (poľnohospodárska pôda).
3. Pristávacím a vzletovým cyklom sa rozumie cyklus, ktorý zahŕňa rolovanie, vzlet, stúpanie, priblíženie, pristátie a všetky ostatné činnosti lietadla, ktoré sa vykonávajú v nadmorskej výške menej ako 3 000 stôp.
11
4. Medzinárodnou námornou dopravou plavby na mori a v pobrežných vodách vodnými plavidlami plaviacimi sa pod akoukoľvek vlajkou, ktoré sa plavia z územia jednej krajiny a prichádzajú na územie inej krajiny, s výnimkou rybárskych plavidiel.
Príloha č. 1c
.....k zákonu č. 137/2010 Z. z.
OBSAH NÁRODNÝCH PROGRAMOV
Minimálny obsah národných programov
I.Národný program podľa § 4c obsahuje:
a)národný rámec politiky v oblasti kvality ovzdušia a riadenia znečisťovania, v ktorého kontexte bol program vypracovaný, vrátane:
1.politických priorít a ich vzťahu k prioritám v iných relevantných oblastiach politiky vrátane zmeny klímy, poľnohospodárstva, energetiky, priemyslu a dopravy,
2.úloh pridelených národným, regionálnym a miestnym orgánom,
3.pokroku dosiahnutého vďaka súčasným politikám a opatreniam v rámci znižovania emisií a zlepšovania kvality ovzdušia, ako aj stupňa dodržiavania povinností na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie,
4.plánovaného ďalšieho vývoja za predpokladu, že sa prijaté politiky a opatrenia nezmenia,
b)zvažované politické možnosti, ktorými sa majú splniť záväzky znižovania emisií podľa § 4a ods. 1 a úrovne emisií určené na rok 2025, ktorými sa prispieť k ďalšiemu zlepšovaniu kvality ovzdušia, ako aj ich analýza vrátane uvedenia analytickej metódy; ak k dispozícii, uvedú sa osobitné alebo kombinované vplyvy politík a opatrení na zníženie emisií, kvalitu ovzdušia a životného prostredia, ako aj súvisiace neistoty,
c)opatrenia a politiky vybrané na prijatie, vykonávanie a preskúmanie vrátane harmonogramu ich prijatia, ako aj zodpovedné orgány,
d)v odôvodnených prípadoch objasnenie dôvodov, prečo nemožno dosiahnuť úrovne emisií určené na rok 2025 bez neprimerane nákladných opatrení,
e)v odôvodnených prípadoch zohľadnenie využívania flexibilít a akékoľvek následky na životné prostredie vyplývajúce z ich využívania,
f)posúdenie spôsobu, akým sa zabezpečuje koherentnosť politík a opatrení podľa písmena c) s plánmi a programami vytvorenými v iných relevantných oblastiach politiky.
II. Aktualizácia národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia podľa § 4c obsahuje:
a)posúdenie pokroku dosiahnutého v rámci vykonávania programu pri znižovaní emisií a znižovaní koncentrácií znečistenia,
12
b)všetky významné zmeny v politickom kontexte, posúdení, programu alebo harmonogramu jeho vykonávania.
Príloha č. 1d
.....k zákonu č. 137/2010 Z. z.
VOLITEĽNÉ UKAZOVATELE NA MONITOROVANIE VPLYVOV
ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
I. Monitorovanie vplyvu na sladkovodné ekosystémy
-určenie rozsahu biologických škôd vrátane citlivých receptorov (mikrofytov, makrofytov a rozsievok) a úbytku populácií rýb alebo bezstavovcov
kľúčový ukazovateľ: schopnosť neutralizovať kyseliny (ANC)
podporné ukazovatele: kyslosť (pH), rozpustené formy síranov (SO4), dusičnany (NO3) a rozpustený organický uhlík
frekvencia odberu vzoriek: od jedného roka (jesenná výmena vrchnej a spodnej vrstvy stojatých vôd) do jedného mesiaca (tečúce vody)
II.Monitorovanie vplyvu na suchozemské ekosystémy
-posúdenie kyslosti pôdy, úbytku živín v pôde, stavu a bilancie dusíka a úbytku biodiverzity
1.kľúčový ukazovateľ pre kyslosť pôdy: vymeniteľné frakcie zásaditých katiónov (nasýtenie zásadami) a vymeniteľný hliník v pôdach
frekvencia odberu vzoriek: každých 10 rokov
podporné ukazovatele: pH, sírany, dusičnany, zásadité katióny, koncentrácie hliníka v pôdnom roztoku
frekvencia odberu vzoriek: každý rok (v relevantných prípadoch)
2.kľúčový ukazovateľ: vyplavovanie dusičnanov z pôdy (NO3, vyplav)
frekvencia odberu vzoriek: každý rok
3.kľúčový ukazovateľ: pomer uhlík/dusík (C/N)
podporný ukazovateľ: celkový stav dusíka v pôde (Ntot)
frekvencia odberu vzoriek: každých 10 rokov
4.kľúčový ukazovateľ: bilancia živín v olistení (N/P, N/K, N/Mg)
frekvencia odberu vzoriek: každé štyri roky
III. Monitorovanie vplyvu na suchozemské ekosystémy
- posúdenie škodlivých vplyvov ozónu na rast vegetácie a jej biodiverzitu
1. kľúčový ukazovateľ: rast vegetácie a poškodenie olistenia
podporný ukazovateľ: uhlíkový tok (Cflux)
frekvencia odberu vzoriek: každý rok
2. kľúčový ukazovateľ: prekročenie kritických úrovní toku
frekvencia odberu vzoriek: každý rok počas vegetačného obdobia“.
13
27.Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 4
.....k zákonu č. 137/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV
EURÓPSKEJ ÚNIE
1.Smernica Európskeho parlamentu a Rady
98/70/ES
z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23; Ú. v. ES L 350, 28.12.1998) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 287, 14. 11. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. L 76, 22. 3. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. L 284, 31. 10. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
2.Smernica Rady
1999/32/ES
z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 121, 11. 5. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4; Ú. v. L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005 (Ú. v. L 191, 22. 7. 2005), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. L 87, 31. 3. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3.Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/42/ES
z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. L 143, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. L 311, 21. 11. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).
4.Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/107/ES
z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. L 23, 26. 1. 2005) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
5.Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2006/123/ES
z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).
6.Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2008/50/ES
z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2008).
14
7.Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ
z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
8.Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).
9.Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. L 344, 17. 12. 2016).“.
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z. a zákona č. 409/2014 Z. z. sa mení takto:
1.V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja každoročne do 15. februára písomne oznámi príslušnému okresnému úradu úplné a pravdivé údaje o celkových množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za každý veľký zdroj a stredný zdroj, výšku poplatku a výšku ročného poplatku za ním prevádzkované veľké zdroje a stredné zdroje v okrese za uplynulý rok. Výpočet emisií a poplatkov prevádzkovateľ predkladá oznámením podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.
2.Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad “ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č.
136/2000
Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z., zákona č. 394/2015 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z.z. sa dopĺňa takto:
15
V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
"Je zakázané používať hnojivá na báze uhličitanu amónneho.".
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky