Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
42. schôdza výboru
Číslo: CRD-822/2018
114
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 12. júna 2018
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
poslanca Štefana Z e l n í k a
predniesť správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Štefan Z e l n í k
predseda výboru
Jozef V a l o c k ý
overovateľ výboru