1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: CRD-822/2018
952a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1151 z 11. mája 2018 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952) rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
2
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952) dňa 5. júna 2018 súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č.393 z 5. júna 2018).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952) dňa 11. júna 2018, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č. 111 z 11. júna 2018).
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1.V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 až 5, ktoré znejú:
„2. V § 14a ods. 18 sa v písmene c) vypúšťajú slová „v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod,”.
3.V § 14a ods. 19 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydané podľa odseku 18 písm. c) môže byť vydané pre spádové územie tohto pevného bodu aj s iným miestom prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v tomto spádovom území ako je pevný bod určený osobitným predpisom.17ea)“.
3
Poznámka pod čiarou k odkazu 17ea znie:
17ea) § 8a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z.“.“.
4.„V § 19 ods. 1 písm. h) tretí bod znie:
„3. štyri po sebe nasledujúce mesiace nezabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu21a) prostredníctvom svojich lekárov podľa osobitného predpisu21aa) úhrnne v rozsahu viac ako 400 hodín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
21aa) § 8a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.
5.V § 22 písm. b) sa slová „do 15 dní” nahrádzajú slovami „do 30 dní“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
K bodu 2: Precizuje sa ustanovenie týkajúce sa vydávania
dočasného poverenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby tak, aby mohol byť poverený aj poskytovateľ poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť mimo spádového územia.
K bodu 3: Navrhuje sa, aby dočasné poverenie na
prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydané poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť mohlo byť vydané s miestom prevádzkovania v inom bode ako je pevný bod určený vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Poskytovateľ tak bude mať poverenie pre spádové územie tohto pevného bodu, avšak s miestom prevádzky ambulancie iným ako v tomto pevnom bode.
K bodu 4: Navrhuje sa, aby bolo organizátorovi pevnej
ambulantnej pohotovostnej služby zrušené povolenie na prevádzkovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v prípade, ak by zabezpečoval poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby len prostredníctvom lekárov rozpisovaných samosprávnym krajom na základe rozpisu zabezpečenia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Ide o preventívne opatrenie.
K bodu 5: Z aplikačnej praxe vyplynulo, že pri vydávaní
rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia je aktuálna doba na vydanie rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia nedostačujúca. Z tohto dôvodu navrhujeme predĺžiť príslušnú dobu o vydanie rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia na 30 dní od začatia konania, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že v konaní o vydanie, zmenu
4
a zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je táto doba 30 dní od začatia konania.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
2. V čl. I, bode 6 § 39b ods. 2 sa slová „§ 102af“ nahrádzajú slovami „§ 102ai“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; označenie ustanovenia sa upravuje s ohľadom na medzičasom prijaté novely [napr. zákon č. 87/2018 a schválený zákon zo 16. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. (tlač 858)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3. V čl. I, bode 6 § 39b sa v odseku 2 vypúšťa druhá veta.
Navrhovaná odmena pre školiteľov-špecialistov vo všeobecných ambulanciách pre dospelých a všeobecných ambulanciách pre deti a dorast nie je stanovená v právnych predpisoch a bola navrhnutá ako motivačný prostriedok pre týchto školiteľov, ktorí školia rezidentov počas 6 mesiacov v ambulancii dobrovoľne a nad rámec svojich povinností, nakoľko ide o odbory, ktoré nedostatkové a s vysokým vekovým priemerom lekárov v jednotlivých samosprávnych krajoch.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4. V čl. I, bode 6 § 39b ods. 3 písm. a) znie:
„a} odmenu vrátane odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú odmenu zdravotníckemu pracovníkovi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností, pod dohľadom ktorého rezident uskutočňuje praktickú časť rezidentského štúdia (ďalej len „školiteľ“), ak ide o školiteľa, pod dohľadom ktorého rezident uskutočňuje šesťmesačnú odbornú zdravotnícku prax vo všeobecnej ambulancii pre dospelých alebo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas rezidentského štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria,“.
5
Navrhovaná odmena pre školiteľov-špecialistov vo všeobecných ambulanciách pre dospelých a všeobecných ambulanciách pre deti a dorast nie je stanovená v právnych predpisoch a bola navrhnutá ako motivačný prostriedok pre týchto školiteľov, ktorí školia rezidentov počas 6 mesiacov v ambulancii dobrovoľne a nad rámec svojich povinností, nakoľko ide o odbory, ktoré nedostatkové a s vysokým vekovým priemerom lekárov v jednotlivých samosprávnych krajoch.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
5. V čl. I, bode 6 § 39b ods. 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „na ustanovený týždenný pracovný čas“.
Navrhovanou úpravou sa umožňuje úspešnému absolventovi rezidentského štúdia vybrať si, či bude povinnú prax vykonávať na plný alebo čiastočný úväzok. Celkový rozsah povinnej praxe, ktorý musí za stanovené obdobie vykonať, ale ostáva rovnaký. Absolventovi sa teda týmto doplnením dáva možnosť vybrať si, ako rýchlo vykoná predpísaný rozsah povinnej praxe. Touto zmenou sa vyhovie predovšetkým mladým lekárom, ktorým rodičovské povinnosti alebo iné okolnosti neumožnia vykonávať povinnú prax na plný úväzok, ale zvolia si radšej možnosť vykonávania povinnej praxe - alebo jej časti - v menšej intenzite, no po dlhšiu dobu. Z tohto dôvodu sa zároveň predlžuje obdobie, v rámci ktorého musí byť povinná prax v predpísanom rozsahu vykonaná, a to zo 7 rokov na 10 rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky, avšak len v prípade, ak pôjde o skrátený pracovný úväzok, inak sa ponecháva obdobie 7 rokov. Povinnú prax však absolvent rezidentského štúdia nemôže absolvovať v rozsahu menšom ako je polovica ordinačných hodín ustanovených zákonom v § 79 ods. 1 písm. ap), teda najmenej 17, 5 ordinačných hodín týždenne.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
6
6.V čl. I, bode 6 § 39b ods. 13 písmeno b) znie:
„b)poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f), ak vykonáva špecializované činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. ap) alebo úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f), ak vykonáva špecializované činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu polovice ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. ap),“.
Navrhovanou úpravou sa umožňuje úspešnému absolventovi rezidentského štúdia vybrať si, či bude povinnú prax vykonávať na plný alebo čiastočný úväzok. Celkový rozsah povinnej praxe, ktorý musí za stanovené obdobie vykonať, ale ostáva rovnaký. Absolventovi sa teda týmto doplnením dáva možnosť vybrať si, ako rýchlo vykoná predpísaný rozsah povinnej praxe. Touto zmenou sa vyhovie predovšetkým mladým lekárom, ktorým rodičovské povinnosti alebo iné okolnosti neumožnia vykonávať povinnú prax na plný úväzok, ale zvolia si radšej možnosť vykonávania povinnej praxe - alebo jej časti - v menšej intenzite, no po dlhšiu dobu. Z tohto dôvodu sa zároveň predlžuje obdobie, v rámci ktorého musí byť povinná prax v predpísanom rozsahu vykonaná, a to zo 7 rokov na 10 rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky, avšak len v prípade, ak pôjde o skrátený pracovný úväzok, inak sa ponecháva obdobie 7 rokov. Povinnú prax však absolvent rezidentského štúdia nemôže absolvovať v rozsahu menšom ako je polovica ordinačných hodín ustanovených zákonom v § 79 ods. 1 písm. ap), teda najmenej 17, 5 ordinačných hodín týždenne.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
7. V čl. I, bode 6 § 39b sa odsek 13 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) vykonávať špecializované pracovné činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu polovice rozsahu ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. ap).“.
Navrhovanou úpravou sa umožňuje úspešnému absolventovi rezidentského štúdia vybrať si, či bude
7
povinnú prax vykonávať na plný alebo čiastočný úväzok. Celkový rozsah povinnej praxe, ktorý musí za stanovené obdobie vykonať, ale ostáva rovnaký. Absolventovi sa teda týmto doplnením dáva možnosť vybrať si, ako rýchlo vykoná predpísaný rozsah povinnej praxe. Touto zmenou sa vyhovie predovšetkým mladým lekárom, ktorým rodičovské povinnosti alebo iné okolnosti neumožnia vykonávať povinnú prax na plný úväzok, ale zvolia si radšej možnosť vykonávania povinnej praxe - alebo jej časti - v menšej intenzite, no po dlhšiu dobu. Z tohto dôvodu sa zároveň predlžuje obdobie, v rámci ktorého musí byť povinná prax v predpísanom rozsahu vykonaná, a to zo 7 rokov na 10 rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky, avšak len v prípade, ak pôjde o skrátený pracovný úväzok, inak sa ponecháva obdobie 7 rokov. Povinnú prax však absolvent rezidentského štúdia nemôže absolvovať v rozsahu menšom ako je polovica ordinačných hodín ustanovených zákonom v § 79 ods. 1 písm. ap), teda najmenej 17, 5 ordinačných hodín týždenne.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
8. V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. V § 41 ods. 4 sa za slovo „ktoré“ vkladajú slová „sú ich neoddeliteľnou súčasťou a“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na možnosť započítavania časti ukončeného špecializačného štúdia do iného špecializačného štúdia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení, ako aj umožnenie absolvovania špecializačného štúdia formou rezidentského štúdia je potrebné pre iné orgány mať informácie, ktoré obsahom dodatkov k dokladom o špecializačnom štúdiu (napríklad v súvislosti so schvaľovaním ordinačných hodín samosprávnym krajom).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
8
9. V čl. I sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 79 ods. 1 písm. ap) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v § 39b ods. 13
písm. d) nie je ustanovené inak,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa umožňuje úspešnému absolventovi rezidentského štúdia vybrať si, či bude povinnú prax vykonávať na plný alebo čiastočný úväzok. Celkový rozsah povinnej praxe, ktorý musí za stanovené obdobie vykonať, ale ostáva rovnaký. Absolventovi sa teda týmto doplnením dáva možnosť vybrať si, ako rýchlo vykoná predpísaný rozsah povinnej praxe. Touto zmenou sa vyhovie predovšetkým mladým lekárom, ktorým rodičovské povinnosti alebo iné okolnosti neumožnia vykonávať povinnú prax na plný úväzok, ale zvolia si radšej možnosť vykonávania povinnej praxe - alebo jej časti - v menšej intenzite, no po dlhšiu dobu. Z tohto dôvodu sa zároveň predlžuje obdobie, v rámci ktorého musí byť povinná prax v predpísanom rozsahu vykonaná, a to zo 7 rokov na 10 rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky, avšak len v prípade, ak pôjde o skrátený pracovný úväzok, inak sa ponecháva obdobie 7 rokov. Povinnú prax však absolvent rezidentského štúdia nemôže absolvovať v rozsahu menšom ako je polovica ordinačných hodín ustanovených zákonom v § 79 ods. 1 písm. ap), teda najmenej 17, 5 ordinačných hodín týždenne.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
10. V čl. I, bode 11 79 ods. 1) sa označenie písmena „ax)“ nahrádza označením „bd)“ (2x) a odkaz na poznámku pod čiarou „55jax“ sa nahrádza odkazom „55jawd“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; označenie písmena a odkaz na poznámku pod čiarou sa upravujú s ohľadom na medzičasom prijatú novelu (zákon č. 87/2018 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť
9
11. V čl. I bod 11 (§ 79 ods. 1) znie:
„11. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bd), ktoré znie:
„bd) pri používaní zubného amalgámu a pri postupnom ukončovaní jeho používania dodržiavať osobitný predpis,55jawd) a Národný plán opatrení, ak ide o poskytovateľa špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawd) znie:
55jawd) Čl. 10 ods. 1,4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017).“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; označenie písmena a odkaz na poznámku pod čiarou sa upravujú s ohľadom na medzičasom prijatú novelu (zákon č. 87/2018 Z. z.). Zároveň sa konkretizujú ustanovenia nariadenia vo vzťahu k navrhovanej povinnosti pre zubných lekárov a zosúlaďuje sa terminológia návrhu s nariadením.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
12. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 79 ods. 1 písmeno bc) znie:
„bc) zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja, ak ide o organizátora,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Navrhuje sa úprava povinnosti organizátorovi zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v zákonom stanovenom čase. Oproti platnej právnej úprave sa jednoznačne určuje, že organizátor, ak vydané povolenie alebo poverenie je povinný poskytovať ambulantnú pohotovostnú a neumožňuje sa mu poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby nezabezpečiť, čo mu doterajšia právna úprava umožňovala. Táto povinnosť sa ustanovuje aj v súvislosti s úpravou v § 19 ods. 1 písm. h) (vypustenie tzv. malusov). Organizátor bude tak povinný zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby aj lekármi, ktorí budú určení v rozpise samosprávneho kraja. Za porušenie tejto povinnosti sa navrhuje uložiť organizátorovi sankciu.
10
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
13. V čl. I sa za bod 11 vkladajú nové body 12 až 14, ktoré znejú:
„12. V § 80a odsek 5 znie:
„(5) Odmena za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vo výške podľa odseku 4 sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti určenému v rozpise zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v kalendárnom mesiaci, v ktorom nebolo zabezpečené poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, znižuje o 25 %.“.
13. V § 81 ods. 1 písm. a) sa slová „an), ap) a bc)“ nahrádzajú slovami „an) a ap)“.
14. V § 81 ods. 1 písm. g) sa slová „as) aw) a bc)“ nahrádzajú slovami „as) až aw)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
K bodu 12: Navrhuje sa zjednodušenie formy
odmeňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, v prípade, že rozpísaní v rozpise samosprávneho kraja, aby sa predišlo špekuláciám s hodinami určenými pre zabezpečenie poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zo strany rozpísaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti stále zostane možnosť dohodnúť sa s organizátorom a dostávať tak vyššiu odmenu.
K bodu 13: V súvislosti s úpravou znenia povinnosti
organizátora zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa navrhuje prenechanie kompetencie samosprávneho kraja vykonávať dohľad nad organizátorom ministerstvu zdravotníctva.
K bodu 14: V súvislosti s úpravou znenia povinnosti
organizátora zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa navrhuje pozbavenie kompetencie samosprávneho kraja vykonávať dohľad nad organizátorom a jej prenechanie ministerstvu zdravotníctva.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
11
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
14. V čl. I, bode 12 [§ 81 ods. 1 písm. g)] sa slová „a ax)“ nahrádzajú slovami „a bd“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje s ohľadom na úpravu označenia písmena v § 79 ods. 1 (bod 11 návrhu zákona).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
15. V čl. I, bode 13 § 81 ods. 6 sa slovo „opatrení“ nahrádza slovami „Národného plánu opatrení“ a slovo „Opatrenia“ nahrádza slovami „Národný plán opatrení“.
V čl. 10 ods. 3 je členským štátom uložená povinnosť do 1. 7. 2019 stanoviť národný plán opatrení, ktoré v úmysle vykonať, s cieľom postupne ukončiť používanie zubného amalgámu. Návrh zákona sa zosúlaďuje s pojmom „národný plán opatrení“, ktorý sa používa v príslušnom nariadení.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
16. V čl. I, bode 13 § 81 ods. 6 sa odkaz na poznámku pod čiarou „55jax“ nahrádza odkazom „55jawd“.
Ide o legislatívno-technické úpravu; odkaz na poznámku pod čiarou sa upravuje s ohľadom na úpravu odkazu na poznámku pod čiarou v § 79 ods. 1 (bod 11 návrhu zákona).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
17. V čl. I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V 82 ods. 1 písm. a) sa slová „zt) a ar)“ nahrádzajú slovami „zt), ar) a bc)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
12
Navrhuje sa výška sankcie organizátorovi v prípade ak úplne nezabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
18. V čl. I sa za bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:
„16. V 82 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a bc)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
V súvislosti s novou kompetenciou ministerstva zdravotníctva uložiť sankciu organizátorovi v prípade ak úplne nezabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa navrhuje vypustenie kompetencie samosprávneho kraja uložiť takúto sankciu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
19. V čl. I, bode 16 (§ 82 ods. 10) sa slová „a ax)“ nahrádzajú slovami „a bd“.
Ide o legislatívno-technické úpravu; text sa upravuje s ohľadom na úpravu označenia písmena v § 79 ods. 1 (bod 11 návrhu zákona).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
20. V čl. I, bode 21 102af) sa slová „§ 102ae“ nahrádzajú slovami „§ 102 ah“ a slová „102af“ sa nahrádzajú slovami „102ai“ (2x).
Ide o legislatívno-technické úpravu; označenie ustanovenia sa upravuje s ohľadom na medzičasom prijaté novely [napr. zákon č. 87/2018 a schválený zákon zo 16. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. (tlač 858)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
13
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
21. V čl. I, bode 21 § 102af sa slová „1. augusta 2018“ nahrádzajú slovami „1. júla 2018“ a slová „31. júla 2018“ sa nahrádzajú slovami „30. júna 2018“.
V nadväznosti na zmenu účinnosti návrhu zákona sa navrhuje aj úprava dotknutých dátumov v prechodných ustanoveniach.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
22. V čl. I, bode 21 § 102af odseky 7 a 8 znejú:
„(7)Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 39a ods. 1 písm. e) do 30. apríla 2017 a jeho štúdium nebolo financované prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne a zamestnávateľa z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu sa ustanovenia § 39a ods. 4, 5, 7 a 8 v znení účinnom do 30. júna 2018 neuplatňujú.
(8) Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 39a ods. 1 písm. e) do 30. apríla 2017 a jeho štúdium bolo financované prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne a zamestnávateľa z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu sa ustanovenia § 39a ods. 4 12 v znení účinnom do 30. júna 2018 neuplatňujú.“.
Nakoľko novou úpravou účinnou od 1. júla 2018 sa podmienky tzv. rezidentského štúdia a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti po skončení rezidentského štúdia upravujú výhodnejšie pre zdravotníckeho pracovníka, pristupuje sa k ich zjednoteniu pre všetkých účastníkov rezidentského štúdia (rezidentov), okrem rezidentov, ktorí síce získali finančné prostriedky na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 39a ods. 1 písm. e), ale uskutočňujú rezidentské štúdium podľa zmluvy o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Operačného programu vzdelávanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorým podmienky rezidentského štúdia vyplývajú z tejto zmluvy, uzatvorenej na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
14
príspevku medzi vzdelávacou ustanovizňou a Ministerstvom školstva SR. Tieto zmluvné vzťahy sa riadia o.i. aj ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Touto úpravou sa jasne vylučuje, aby sa ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov financované zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 578/2004 Z. z. spájalo s podmienkami štúdia rezidentov, ktorých štúdium bolo financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a ktorí postupujú podľa inej právnej úpravy ako v oblasti zdravotníctva. Taktiež sa zabrániť, aby nedochádzalo k retroaktívnemu výkladu novo navrhovaných ustanovení a tým vstupovaniu do existujúcich a skonzumovaných vzťahov, najmä ak sú založené zmluvou.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
23. V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie:
„22. Príloha č. 1 sa na konci dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
„15. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. septembra 2017, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 317, 1. 12. 2017).“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na všeobecnú záväznosť tohto druhu právneho aktu (čl. 290 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ), a jeho normatívny charakter, je potrebné toto rozhodnutie doplniť aj do Zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie v prílohe č. 1 k zákonu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
24. V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1. Pred bod 1 sa vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
„1. V § 2 odsek 30 znie:
„(30) Pevný bod je mesto alebo obec, ktorý je z hľadiska geografickej a demografickej dostupnosti určený pre poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.“.
15
2. V § 8a ods. 3 písmeno a) znie:
„a) všeobecný lekár alebo lekár s profesijným titulom internista alebo lekár zaradený do špecializačného štúdia v internistických špecializačných odboroch s najmenej trojročnou odbornou praxou v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,“.
3. V § 46 ods. 1 písm. p) sa slová „zdravotným poisťovniam“ nahrádzajú slovami „ministerstvu zdravotníctva“.“.
Doterajší bod 1 sa označuje ako bod 4.
Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
K bodu 1: Z dôvodu jednoznačnosti výkladu sa precizuje
vymedzenie pojmu „pevný bod“, nakoľko aplikačná prax ukázala, že pôvodné vymedzenie tohto pojmu bolo verejnosťou interpretované v rozpore so zámerom predkladateľa zákona.
K bodu 2: Rozširuje sa zoznam lekárov, ktorí budú môcť
vykonávať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu.
K bodu 3: V súvislosti s vypustením sankčného
mechanizmu pre organizátora vo forme malusov nebude potrebné aby samosprávne kraje informovali zdravotné poisťovne o tom, či organizátor zabezpečil prípadne nezabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Navrhuje sa, aby samosprávne kraje mali takúto oznamovaciu povinnosť voči ministerstvu zdravotníctva, nakoľko práve ministerstvo zdravotníctva bude orgánom príslušným na uloženie sankcie.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
25. Za článok III sa vkladajú nové články IV a V, ktoré znejú:
„Čl. IV
Zákon č. 581/2004 Z .z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č.
16
34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 8 sa vypúšťa odsek 11.
Čl. V
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. , zákona č. 87/2018 a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení takto:
1.V § 25a odsek 3 znie:
„(3) Lekárenskú pohotovostnú službu vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom príslušným na vydanie povolenia držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s miestom výkonu činnosti v spádovom území30ac) takého pevného bodu, pre ktorý bolo vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.30ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30ad znie:
30ad)§ 12 ods. 14 a § 14a ods. 19 zákona č. 578/2004 Z. z.“.“.
2.V § 29e ods. 2 a § 29f ods. 2 sa slová „v odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 1“.“.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
K čl. IV: Na základe aplikačnej praxe a reality, že
o vydanie povolení na prevádzkovaním ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby je záujem zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj zo
17
strany organizátora, avšak pri finalizácii žiadostí sa záujemcovia stretávali s problémom, že všeobecní lekári odmietajú uzatvárať s organizátorom zmluvu a teda odmietajú poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu. Z tohto dôvodu sa navrhuje vypustiť určité tzv. „malusové“ opatrenia.
K čl. V:
K bodu 1: Vzhľadom na previazanosť ambulantnej
pohotovostnej služby a lekárenskej pohotovostnej služby sa upravuje text v záujme jednoznačnosti výkladu pri určovaní rozpisu lekárenskej pohotovostnej služby samosprávnym krajom.
K bodu 2: Ide o legislatívno-technickú úpravu reflektujúcu
na predchádzajúce zlúčenie odsekov 1 a 2.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
26. V č. IV sa slová „1. augusta 2018“ nahrádzajú slovami „1. júla 2018“.
Navrhuje sa zmena dátumu účinnosti návrhu zákona, nakoľko je potrebné, aby zmeny navrhnuté týmto pozmeňovacím návrhom nadobudli účinnosť od 1. júla 2018, teda od dátumu začatia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby organizátormi.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952), vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952), s c h v á l i ť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
1. Spoločná správa obsahuje 26 pozmeňujúcich návrhov.
18
Súčasne navrhol, aby sa
-o bodoch 1 9 a 11 26 hlasovalo s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť
-o bode 10 hlasovalo samostatne s návrhom gestorského výboru
n e s c h v á l i ť
2. Poveril spoločného spravodajcu výborov Štefana Zelníka predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952), bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 114 z 12. júna 2018.
Bratislava, 12. júna 2018
Štefan Z e l n í k, v. r.
predseda
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo